Ktl-icon-tai-lieu

quản trị rủi ro chính trị

Được đăng lên bởi nguyenson-tsc
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 2884 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Phần 1 Cơ sở lý thuyết của rủi ro về chính trị
1. Định nghĩa
Rủi ro chính trị là những chính sách của Chính Phủ áp dụng mà giới hạn cơ hội kinh
doanh của các nhà đầu tư, là những khả năng mà các cơ quan Chính Phủ có thể tạo nên
sự thay đổi trong môi trường kinh doanh của quốc gia mà tác động đến lợi nhuận và
những mục tiêu khác của công ty kinh doanh. Mặt khác những rủi ro về chính trị như vậy
cũng làm ảnh hưởng đến những nhà marketing quốc tế, những nhà đầu tư quốc tế
2. Phân loại rủi ro chính trị
_Rủi ro về quốc hữu hóa và sung công
_Rủi ro về môi trường, an toàn, sức khỏe: những qui định liên quan đến kiểm soát chất
thải, qui trình sản xuất để bảo vệ sức khỏe cộng đồng
_Rủi ro về giấy phép và độc quyền: sự tài trợ hoặc bảo trợ cho một ngành nào đó quyền
phát triển hoặc khai thác nguồn tài nguyên hoặc cơ hội kinh doanh
_Rủi ro về lãi suất: Chính phủ đưa ra nhiều biện pháp sử dụng lãi suất để quản lý và kiểm
soát lạm phát và những vấn đề liên quan đến tiền tệ của quốc gia
_Rủi ro về kiểm soát ngoại hối và tiền tệ không có khả năng chuyển đổi
_Rủi ro về chính sách tuyển dụng lao động: là những quy định về quản lý và tuyển dụng
lao động như các vấn đề về mức lương tối thiểu, lao động nữ, hạn chế lao động nước
ngoài…
_Rủi ro về hạn ngạch, thuế quan, và các giới hạn thương mạo quốc tế khác…
_Rủi ro về thuế: là sự thay đổi chính sách thuế làm thay đổi khoản thu nhập cũng như khả
năng cạnh tranh của các doanh nghiệp
3. Cách xác định rủi ro chính trị
Theo một số mô hình dự báo rủi ro chính trị và thương mạo hiện nay đưa ra những
chỉ số rủi ro quốc gia để lượng hóa mức độ rủi ro chính trị của mỗi quốc gia và những chỉ
số này phụ thuộc vào sự đo lường mức độ ổn định chính trị quốc gia
Có một số phương pháp dự đoán rủi ro chính trị, những phương pháp này cung
cấp các dấu hiệu nhằm xác định mức độ rủi ro trong mỗi quốc gia, bao gồm:
_ Tính ổn định chính trị: chỉ số ỏn định chính trị có thể bao gồm tần số thay đổi nhà
nước, mức bạo động của quốc gia, xung đột vũ trang với những nước khác. Các chỉ số

1

này cho thấy thể chế hiện tại duy trì quyền lực trong bao lâu và sự ủng hộ của thể chế với
đầu tư, tính ổn định chính trị càng cao thì mức an toàn trong đầu tư càng lớn
_ Các yếu tố kinh tế như lạm phát, thâm hụt ngân sách, tỷ lê tăng GNP bình quân đầu
người. Mục tiêu của những chỉ tiêu này nhằm xác định nền kinh tế ở trong tình trạng tốt
hay không hoặc cần có một sự thay đổi để cải thiện tình trạng quốc gia, ở mức hướng
ngoại càng cao thì rủi ro càng thấp
_ Các yếu ...
Phần 1 Cơ sở lý thuyết của rủi ro về chính trị
1. Định nghĩa
Rủi ro chính trị những chính sách của Chính Phủ áp dụng mà giới hạn hội kinh
doanh của các nhà đầu tư, những khả năng các quan Chính Phủ thể tạon
sự thay đổi trong môi trường kinh doanh của quốc gia tác động đến lợi nhuận
những mục tiêu khác của công ty kinh doanh. Mặt khác những rủi ro về chính trị như vậy
cũng làm ảnh hưởng đến những nhà marketing quốc tế, những nhà đầu tư quốc tế
2. Phân loại rủi ro chính trị
_Rủi ro về quốc hữu hóa và sung công
_Rủi ro về môi trường, an toàn, sức khỏe: những qui định liên quan đến kiểm soát chất
thải, qui trình sản xuất để bảo vệ sức khỏe cộng đồng
_Rủi ro về giấy phép độc quyền: sự tài trợ hoặc bảo tr cho một ngành nào đó quyền
phát triển hoặc khai thác nguồn tài nguyên hoặc cơ hội kinh doanh
_Rủi ro về lãi suất: Chính phủ đưa ra nhiều biện pháp sử dụng lãi suất để quản và kiểm
soát lạm phát và những vấn đề liên quan đến tiền tệ của quốc gia
_Rủi ro về kiểm soát ngoại hối và tiền tệ không có khả năng chuyển đổi
_Rủi ro về chính sách tuyển dụng lao động: là những quy định về quảnvà tuyển dụng
lao động như các vấn đề về mức lương tối thiểu, lao động nữ, hạn chế lao động nước
ngoài…
_Rủi ro về hạn ngạch, thuế quan, và các giới hạn thương mạo quốc tế khác…
_Rủi ro về thuế: là sự thay đổi chính sách thuế làm thay đổi khoản thu nhập cũng như khả
năng cạnh tranh của các doanh nghiệp
3. Cách xác định rủi ro chính trị
Theo mt số mô hình dự báo rủi ro chính trị và thương mạo hiện nay đưa ra nhng
chỉ số rủi ro quốc gia để lưng hóa mức độ rủi ro chính trị của mỗi quốc gia và nhng chỉ
số này phụ thuộc vào sự đo lường mức độ ổn định chính trị quốc gia
mt số phương pháp dự đoán rủi ro chính trị, những phương pháp này cung
cấp các dấu hiệu nhằm xác định mức độ rủi ro trong mỗi quốc gia, bao gồm:
_ Tính ổn định chính trị: chsố n định chính trị có thể bao gồm tần s thay đổi nhà
nước, mức bạo động của quốc gia, xung đột trang với những nước khác. Các chỉ s
1
quản trị rủi ro chính trị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
quản trị rủi ro chính trị - Người đăng: nguyenson-tsc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
quản trị rủi ro chính trị 9 10 811