Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị rủi ro trong nhập khẩu hàng hoá của công ty cổ phần dược trung ương Mediplantex

Được đăng lên bởi nguyenhongthangqn-gmail-com
Số trang: 83 trang   |   Lượt xem: 4965 lần   |   Lượt tải: 9 lần
Hạ Thị Thu Hải

Khoa Thương mại & Kinh tế quốc tế

MỤC LỤC
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG, HÌNH
PHẦN MỞ ĐẦU....................................................................................................1
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG
NHẬP KHẨU.............................................................................................................4
1.1. Một số vấn đề chung về nhập khẩu...............................................................4
1.1.1. Khái niệm, đặc điểm và vai trò của nhập khẩu với nền kinh tế..............4
1.1.2. Các hình thức nhập khẩu.........................................................................7
1.2. Rủi ro trong hoạt động nhập khẩu.................................................................9
1.2.1. Khái niệm rủi ro.......................................................................................9
1.2.2. Phân loại rủi ro
11
1.3. Quản trị rủi ro trong nhập khẩu...................................................................13
1.3.1. Khái niệm quản trị rủi ro trong nhập khẩu 13
1.3.2. Nội dung quản trị rủi ro trong nhập khẩu 15
1.3.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới quản trị rủi ro trong nhập khẩu
19
1.4. Sự cần thiết tăng cường quản trị rủi ro trong nhập khẩu hàng hóa tại công
ty cổ phần dược TW Mediplantex......................................................................24
1.4.1. Xuất phát từ vai trò của quản trị rủi ro trong nhập khẩu.......................24
1.4.2. Nhập khẩu chứa đựng nhiều rủi ro........................................................26
1.4.3. Tổn thất từ các rủi ro xảy ra trong nhập khẩu thường lớn....................26
1.4.4. Năng lực quản trị rủi ro tốt là điều kiện quan trọng để nâng cao chất
lượng và hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp...........................27
1.4.5. Xu thế hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa đòi hỏi phải nâng cao năng
lực quản trị rủi ro.............................................................................................28
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG NHẬP
KHẨU HÀNG HOÁ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TW
MEDIPLANTEX GIAI ĐOẠN 2006 - 2009..................................................29
2.1. Giới thiệu về công ty cổ phần dược TW Mediplantex................................29
2.1.1. Lịch sử ra đời.........................................................................................29
2.1.2. Cơ cấu tổ chức và chức năng hoạt động................................................30

Hạ Thị Thu Hải

Khoa Thươ...
Hạ Thị Thu Hải Khoa Thương mại & Kinh tế quốc tế
MỤC LỤC
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG, HÌNH
PHN M ĐU....................................................................................................1
CHƯƠNG 1: LÝ LUN CƠ BN V QUN TR RI RO TRONG
NHP KHU.............................................................................................................4
1.1. Một số vấn đề chung về nhập khẩu...............................................................4
1.1.1. Khái niệm, đặc điểm và vai trò của nhập khẩu với nền kinh tế..............4
1.1.2. Các hình thức nhập khẩu.........................................................................7
1.2. Rủi ro trong hoạt động nhập khẩu.................................................................9
1.2.1. Khái niệm rủi ro.......................................................................................9
1.2.2. Phân loại rủi ro 11
1.3. Quản trị rủi ro trong nhập khẩu...................................................................13
1.3.1. Khái niệm quản trị rủi ro trong nhập khẩu 13
1.3.2. Nội dung quản trị rủi ro trong nhập khẩu 15
1.3.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới quản trị rủi ro trong nhập khẩu 19
1.4. Sự cần thiết tăng cường quản trị rủi ro trong nhập khẩu hàng hóa tại công
ty cổ phần dược TW Mediplantex......................................................................24
1.4.1. Xuất phát từ vai trò của quản trị rủi ro trong nhập khẩu.......................24
1.4.2. Nhập khẩu chứa đựng nhiều rủi ro........................................................26
1.4.3. Tổn thất từ các rủi ro xảy ra trong nhập khẩu thường lớn....................26
1.4.4. Năng lực quản trị rủi ro tốt là điều kiện quan trọng để nâng cao chất
lượng và hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp...........................27
1.4.5. Xu thế hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa đòi hỏi phải nâng cao năng
lực quản trị rủi ro.............................................................................................28
CHƯƠNG 2: THC TRNG QUN TR RI RO TRONG NHP
KHU HÀNG H CA CÔNG TY C PHN DƯC TW
MEDIPLANTEX GIAI ĐON 2006 - 2009..................................................29
2.1. Giới thiệu về công ty cổ phần dược TW Mediplantex................................29
2.1.1. Lịch sử ra đời.........................................................................................29
2.1.2. Cơ cấu tổ chức và chức năng hoạt động................................................30
Quản trị rủi ro trong nhập khẩu hàng hoá của công ty cổ phần dược trung ương Mediplantex - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản trị rủi ro trong nhập khẩu hàng hoá của công ty cổ phần dược trung ương Mediplantex - Người đăng: nguyenhongthangqn-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
83 Vietnamese
Quản trị rủi ro trong nhập khẩu hàng hoá của công ty cổ phần dược trung ương Mediplantex 9 10 670