Ktl-icon-tai-lieu

quản trị tài chính

Được đăng lên bởi Ngọc Huỳnh
Số trang: 66 trang   |   Lượt xem: 1739 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Quản trị chiến lược

GVHD: TS. Nguyễn Thanh Liêm

MỤC LỤC
PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY FAST-RETAILING..................................3
I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN:.......................................................3
1) GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC CÔNG TY:....................................................................3
2) CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN:........................................................................4
II. VIỄN CẢNH, SỨ MỆNH:......................................................................................5
A. TUYÊN BỐ SỨ MỆNH:.........................................................................................5
B. VIỄN CẢNH:..........................................................................................................9
1 Mục đích cốt lõi:........................................................................................................9
2.Giá trị cốt lõi :.........................................................................................................10
PHẦN II: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI:.........................................11
I. MÔI TRƯỜNG TOÀN CẦU.................................................................................11
1. Môi trường kinh tế:...............................................................................................11
2.Môi trường nhân khẩu học :..................................................................................12
II. MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ:.......................................................................................13
1. Môi trường kinh tế:..............................................................................................13
1.1 Tăng trưởng kinh tế:...........................................................................................14
1.2 Lãi suất:................................................................................................................ 14
1.3 Lạm phát:.............................................................................................................15
1.4 Tỷ giá hối đoái:.....................................................................................................15
2.Môi trường văn hóa xã hội:....................................................................................16
3. Môi trường nhân khẩu học:..................................................................................17
4. Môit trường chính trị pháp luật:.........................................................
 
MC LC
PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY FAST-RETAILING..................................3
I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN:.......................................................3
1) GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC CÔNG TY:....................................................................3
2) CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN:........................................................................4
II. VIỄN CẢNH, SỨ MỆNH:......................................................................................5
A. TUYÊN BỐ SỨ MỆNH:.........................................................................................5
B. VIỄN CẢNH:..........................................................................................................9
1 Mục đích cốt lõi:........................................................................................................9
2.Giá trị cốt lõi :.........................................................................................................10
PHẦN II: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI:.........................................11
I. MÔI TRƯỜNG TOÀN CẦU.................................................................................11
1. Môi trường kinh tế:...............................................................................................11
2.Môi trường nhân khẩu học :..................................................................................12
II. MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ:.......................................................................................13
1. Môi trường kinh tế:..............................................................................................13
1.1 Tăng trưởng kinh tế:...........................................................................................14
1.2 Lãi suất:................................................................................................................14
1.3 Lạm phát:.............................................................................................................15
1.4 Tỷ giá hối đoái:.....................................................................................................15
2.Môi trường văn hóa xã hội:....................................................................................16
3. Môi trường nhân khẩu học:..................................................................................17
4. Môit trường chính trị pháp luật:..........................................................................17
4.1 Chính trị:..............................................................................................................17
4.2 Pháp luật:.............................................................................................................18
III. PHÂN TÍCH NGÀNH VÀ CẠNH TRANH:....................................................19
1. Giới thiệu về ngành thời trang:.............................................................................19
2. Phân tích năm lực lượng cạnh tranh:..................................................................20
3. MÔ HÌNH NHÓM CHIẾN LƯỢC.\...................................................................24
4. ĐỘNG THÁI CỦA ĐỐI THỦ:............................................................................26
5. CHU KỲ NGÀNH:...............................................................................................26
6. LỰC LƯỢNG DẪN DẮT SỰ THAY ĐỔI:.........................................................27
IV. CÁC NHÂN TỐ THEN CHỐT CHO THÀNH CÔNG CỦA NGÀNH:.........28
 !"#$ %
quản trị tài chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
quản trị tài chính - Người đăng: Ngọc Huỳnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
66 Vietnamese
quản trị tài chính 9 10 484