Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị tài chính

Được đăng lên bởi thuyloan-kieuanh
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 557 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Baøi thi keát thuùc moân Quaûn Trò Taøi Chính
Caâu 1: ( 2 ñieåm)
Baûng CÑKT ngaøy 31/12/2008
ÑVT: trieäu ñoàng
TAØI SAÛN:
Tieàn maët 4000
khoaûn phaûi thu 8000
haøng toàn kho 11400
toång TSLÑ 23400
TSCÑ roøng 15000
Toång coäng taøi saûn 38400
NGUOÀN VOÁN:
khoûan phaûi traû 3400
vay ngaén haïn 6000
taïm öùng 4000
toång nôï löu ñoäng 13400
traùi phieáu daøi haïn 6000
voán coå phaàn thöôøng 19000
Toång nguoàn voán 38400
Giaù trò roøng cuûa doanh nghieäp ñaàu naêm 2009 laø ?
Doanh nghieäp coù 500.000 coå phieáu. Hoûi BV = ?
Thu nhaäp roøng trong naêm laø 5610 trieäu ñoàng. Hoûi EPS =?
Tæ leä P/E cuûa trung bình ngaønh laø 12. Neáu tæ leä P/E cuûa DN cung baèng vôùi cuûa
trung bình ngaønh. Hoûi P =?
Hoûi giaù trò roøng cuûa doanh nghieäp laø bao nhieâu neáu nhaø ñaàu tö boû ra 50.000
trieäu ñoàng ñeå mua laïi coâng ty vaø giaù trò caùc khoûan nôï cuûa coâng ty laø 20.000 trieäu
ñoàng. Hoûi moãi moät coà phieáu seõ nhaän laïi ñöôïc bao nhieâu?
Caâu 2: ( 2 ñieåm)
Coâng ty ABC ñang nghieân cöùu 1 döï aùn tieàm naêng. NPV öôùc tính laø 12 tyû ñoàng. Nhaø quaûn trò
Quản trị tài chính - Trang 2
Quản trị tài chính - Người đăng: thuyloan-kieuanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Quản trị tài chính 9 10 636