Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị văn phòng

Được đăng lên bởi Kent Anh
Số trang: 141 trang   |   Lượt xem: 3701 lần   |   Lượt tải: 18 lần
LOGO

HOC
̣ VIÊN
̣ CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA QUAN
̉ TRỊ KINH DOANH

Bài giảng môn

Quản Trị Văn Phòng


Giảng viên: Phạm
Điện thoại-Email :
Bộ môn
:
Năm biên soạn :

Thị Minh Lan
lan_mtp@yahoo.com
Quản trị - Khoa QTKD1
2009

Nội Dung Môn Học

 Chương
 Chương
 Chương
 Chương
 Chương
 Chương1:
2:
3:
4:
5:
6:

LOGO

Một số vấn đề về quản trị văn phòng
Quản trị văn phòng
Nghiệp vụ cơ bản của văn phòng
Tổ chức công tác lễ tân
Soạn thảo và quản lý văn bản
Công tác lưu trữ

Giang vien

Chương 1: Vấn đề chung về quản trị văn phòng
LOGO

1.1 Khái niệm, chức năng và nhiệm vụ văn phòng
1.1.1 Khái niệm văn phòng

 Nghĩa rộng: Là bộ máy làm việc tổng hợp, trực tiếp

trợ giúp cho viêc điều hành của ban lãnh đạo một cơ
quan, đơn vị
 Nghĩa hẹp: Là trụ sở làm việc của một cơ quan, đơn

vị, là địa điểm giao tiếp đối nội và đối ngoại của cơ
quan đơn vị đóGiang vien

LOGO

 Mặc dù văn phòng có thể hiểu theo những cách khác
nhau nhưng đều có điểm chung đó là:
 Là bộ máy được tổ chức thích hợp với đặc điểm cụ
thể của từng cơ quan
 Phải có địa điểm hoạt động giao dịch với cơ sở vật
chất nhất định. Quy mô của các yếu tố vật chất này
sẽ phụ thuộc vào quy mô, đặc điểm hoạt động của
công tác văn phòng.Giang vien

LOGO

1.1.2 Chức năng của văn phòng
 Chức năng tham mưu tổng hợp:
Tham mưu là hoạt động trợ giúp nhằm góp phần tìm
kiếm những quyết định tối ưu cho quá trình quản lý để
đạt kết quả cao nhất. Chủ thể làm công tác tham mưu
trong cơ quan đơn vị có thể là cá nhân hay tập thể tồn
tại độc lập tương đối với chủ thể quản lýGiang vien

LOGO

Văn phòng là đầu mối tiếp nhận các phương án tham
mưu từ các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ tập hợp
thành hệ thống thống nhất trình hoặc đề xuất với lãnh
đạo những phương án hành động tổng hợp trên cơ sở
các phương án riêng biệt của các bộ phận nghiệp vụ.

Văn phòng là nơi thực hiện công tác tham mưu,thu
thập tiếp nhận, tổng hợp ý kiến của các bộ phận
khác cung cấp cho lãnh đạo cơ quan


Giang vien

LOGO

 Chức năng giúp việc điều hành
Văn phòng là đơn vị trực tiếp giúp cho việc điều hành
quản lý của ban lãnh đạo cơ quan đơn vị thông qua các
công việc cụ thể như: Xây dựng chương trình kế hoạch
công tác quý, tháng, tuần, ngày và tổ chức triển khai
thực hiện các kế hoạch đó. Văn phòng là nơi thực hiện
các hoạt động lễ tân, tổ chức hội nghị, đi công tác, tư
vấn cho lãnh đạo về công tác soạn thảo văn bản…

www....
LOGO
Bài gi ng môn
Qu n Tr V n Phòng ă
Giảng viên: Phạm Thị Minh Lan
Điện thoại-Email : lan_mtp@yahoo.com
Bộ môn : Quản trị - Khoa QTKD1
Năm biên soạn : 2009
www.ptit.edu.vn
HOC VIÊN CÔNG NGHÊ B U CHI NH VIÊ N THÔNG ́ ̣̃ ̣ ̣ Ư
KHOA QUAN TRI KINH DOANH̉ ̣
Quản trị văn phòng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản trị văn phòng - Người đăng: Kent Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
141 Vietnamese
Quản trị văn phòng 9 10 662