Ktl-icon-tai-lieu

quản trị

Được đăng lên bởi Satsuki While
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1020 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Một tổ chức (organization) được định nghĩa là hai hay nhiều ng ười làm việc, ph ối
hợp với nhau để đạt kết quả chung, chẳng hạn một công ty may mặc, tr ạm xăng,
cửa hàng bách hoá, hay siêu thị, vv… Trong khi đó, tổ ch ức (organize) là m ột quá
trình đề ra những sự liên hệ chính thức giữa những con người và tài nguyên để đi
đến mục tiêu. Theo các giáo sư George P. Huber và Reuben R. McDaniel, ch ức n ăng
tổ chức là sự phối hợp các nỗ lực qua việc thiết lập một c ơ cấu về cách th ực hiện
công việc trong tương quan với quyền hạn. Nói một cách khác, ch ức n ăng t ổ ch ức là
tiến trình sắp xếp các công việc tương đồng thành t ừng nhóm, để giao phó cho
từng khâu nhân sự có khả năng thi hành, đồng th ời phân quy ền cho t ừng khâu
nhân sự tùy theo công việc được giao phó. Qua cách định ngh ĩa trên, chúng ta th ấy
những cụm từ quan trọng trong chức năng tổ chức là “sắp x ếp công việc”, “khâu
nhân sự”, và “phân quyền”.
I. SỰ PHÂN CHIA CÔNG VIỆC
Khái niệm quan trọng nhất trong sự phân chia công việc là s ự chuyên nghi ệp
hay chuyên môn của nhân sự đảm trách (specialization of labor). Nhân viên càng
chuyên nghiệp, sản lượng càng tăng cao, nh ất là trong các t ổ ch ức dùng ph ương
pháp sản xuất dây chuyền. Những lợi ích c ủa sự chuyên nghiệp có th ể li ệt kê nh ư
sau:
Gia tăng năng suất.
Quản trị viên có thể điều hành một khâu đông nhân công.
Giảm thiểu việc huấn luyện.
Sản phẩm có chất lượng cao.
Đạt hiệu năng dễ dàng.
Điều đáng chú ý ở đây là tất cả những ích l ợi được liệt kê ở trên đều là nh ững
việc khả thi trong khi chi phí vẫn nằm trong tình trạng t ương đối th ấp. Tuy nhiên,
từ đầu thập niên 70, ý niệm về đội ngũ (teamwork) hình thành và phát tri ển m ạnh
vào thập niên 80 với thuyết Z của giáo sư Ouchi, nhiều công ty đã thay đổi chi ều
hướng tổ chức và nhắm đến công tác đội ngũ hơn là cá nhân với ý niệm “c ộng đồng
tác dụng” (synergy): 2+2=5. Đội ngũ có nhiều kinh nghiệm h ơn cá nhân. M ột đội
ngũ có thể hoàn thành công tác với hiệu năng cao h ơn so v ới nhiều ng ười cùng làm
công tác đó nhưng làm theo cá nhân riêng lẻ. M ột khi đội ng ũ hoá t ổ ch ức, ng ười ta
không cần các khâu nhân công to lớn cồng k ềnh, nh ưng là nh ững khâu nh ỏ h ữu
hiệu. Các thành viên trong đội ngũ sẽ bổ sung cho nhau về kh ả năng chuyên môn
và đội ngũ sẽ hoàn hảo hơn trong công tác của mình.
II. SỰ PHÂN CHIA BAN NGÀNH
Khi công tác của một tổ chức được phân chia thành những nhóm việc t ương
đồng, các nhóm việc đó sẽ đươc giao phó cho từng ban ngành chuyên môn th ực
hiện. Khi thảo luận...
M t t ch c (organization) c nh ngh a là hai hay nhi u ng i làm vi c, ph i đượ đ ĩ ườ
h p v i nhau t k t qu chung, ch ng h n m t công ty may m c, tr m x ng, để đạ ế ă
c a hàng bách hoá, hay siêu th , vv Trong khi ó, t ch c (organize) m t quá đ
trình ra nh ng s liên h chính th c gi a nh ng con ng i tài nguyên iđề ườ để đ
n m c tiêu. Theo các giáo s George P. Huber Reuben R. McDaniel, ch c n ngđế ư ă
t ch c s ph i h p các n l c qua vi c thi t l p m t c c u v cách th c hi n ế ơ
công vi c trong t ng quan v i quy n h n. Nói m t cách khác, ch c n ng t ch c là ươ ă
ti n trình s p x p các công vi c t ng ng thành t ng nhóm, giao phó choế ế ươ đồ để
t ng khâu nhân s có kh n ng thi hành, ng th i phân quy n cho t ng khâu ă đồ
nhân s tùy theo công vi c c giao phó. Qua cách nh ngh a trên, chúng ta th y đượ đị ĩ
nh ng c m t quan tr ng trong ch c n ng t ch c “s p x p công vi c”, “khâu ă ế
nhân s , và “phân quy n”.
I. S PHÂN CHIA CÔNG VI C
Khái ni m quan tr ng nh t trong s phân chia công vi c s chuyên nghi p
hay chuyên môn c a nhân s m trách (specialization of labor). Nhân viên càng đả
chuyên nghi p, s n l ng càng t ng cao, nh t trong các t ch c dùng ph ng ượ ă ươ
pháp s n xu t dây chuy n. Nh ng l i ích c a s chuyên nghi p th li t nh ư
sau:
- Gia t ng n ng su t.ă ă
- Qu n tr viên có th i u hành m t khâu ông nhân công. đ đ
- Gi m thi u vi c hu n luy n.
- S n ph m có ch t l ng cao. ượ
- t hi u n ng d dàng.Đạ ă
i u áng chú ý ây t t c nh ng ích l i c li t trên u nh ngĐ đ đ đượ đề
vi c kh thi trong khi chi phí v n n m trong tình tr ng t ng i th p. Tuy nhiên, ươ đố
t u th p niên 70, ý ni m v i ng (teamwork) hình thành phát tri n m nh đầ độ ũ
vào th p niên 80 v i thuy t Z c a giáo s Ouchi, nhi u công ty ã thay i chi u ế ư đ đổ
h ng t ch c và nh m n công tác i ng h n là cá nhân v i ý ni m “c ng ngư đế độ ũ ơ đ
tác d ng” (synergy): 2+2=5. i ng nhi u kinh nghi m h n nhân. M t i Độ ũ ơ độ
ng có th hoàn thành công tác v i hi u n ng cao h n so v i nhi u ng i cùng làmũ ă ơ ườ
công tác ó nh ng làm theo cá nhân riêng l . M t khi i ng hoá t ch c, ng i tađ ư độ ũ ư
không c n các khâu nhân công to l n c ng k nh, nh ng nh ng khâu nh h u ư
hi u. Các thành viên trong i ng s b sung cho nhau v kh n ng chuyên môn độ ũ ă
i ng s hoàn h o h n trong công tác c a mình.độ ũ ơ
II. S PHÂN CHIA BAN NGÀNH
Khi công tác c a m t t ch c c phân chia thành nh ng nhóm vi c t ng đượ ươ
ng, các nhóm vi c ó s c giao phó cho t ng ban ngành chuyên môn th cđồ đ đươ
hi n. Khi th o lu n v ban ngành chuyên môn, chúng ta c n l u ý n hai chi u ư đế
kích c a nó n n t ng c a ban ngành (departmental bases) t m kích c a
(size of each department):
1. N n T ng c a ban ngành
Nh ng v n qu n tr trong t ng quan v i ban ngành hoá tr c ti p liên h đề ươ ế
t i m c mà m i công vi c c chuyên môn hoá. Nói m t cách d hi u h n là đ đượ ơ
nh ng cách th th c hi n công vi c s thay i tùy theo nh ng công vi c c ế đổ đượ
ch nh. Tuy ban ngành c giao phó m t nhóm vi c t ng ng, nh ng nh ng đị đượ ươ đồ ư
công vi c ó ch a h n là hoàn toàn gi ng nhau. Ch ng h n, khâu vi c may m c đ ư
quản trị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
quản trị - Người đăng: Satsuki While
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
quản trị 9 10 699