Ktl-icon-tai-lieu

Quảng bá văn hoá Việt Nam qua một số kênh truyền hình trên YouTube

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 551 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

TR¦êNG §¹I HäC V¡N HO¸ Hμ NéI
Khoa v¨n hãa häc

NGUYÔN THU TH¶O

QU¶NG B¸ V¡N HãA VIÖT NAM
QUA MéT Sè K£NH TRUYÒN H×NH TR£N YOUTUBE

NG¦êI h−íng dÉn khoa häc: TH.S. lª thÞ cóc

Hμ Néi - 2014

2

LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành Khoá luận tốt nghiệp với đề tài “Quảng bá văn hoá Việt
Nam qua một số kênh truyền hình trên YouTube”, ngoài sự nỗ lực của bản
thân, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến Thạc sĩ Lê Thị
Cúc – giảng viên khoa Văn hoá học – Đại học Văn hoá Hà Nội đã hướng dẫn
tận tình và cung cấp các tài liệu quan trọng giúp tôi hoàn thành đề tài này.
Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến Thạc sĩ Nguyễn Xuân Hồng, giảng
viên bộ môn “Truyền thông đại chúng với quảng bá văn hóa”, đã nhiệt tình
giúp đỡ tôi trong suốt quá trình thực hiện đề tài.
Đồng thời, tôi muốn cảm ơn các cá nhân đã hợp tác trả lời phỏng vấn,
tham gia trả lời câu hỏi trên mạng xã hội Facebook và có những đóng góp
chân thành cho đề tài.
Do điều kiện thời gian không cho phép và khả năng của người viết còn
hạn chế nên đề tài không tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy, tôi rất mong nhận
được những ý kiến đóng góp của người đọc để đề tài được hoàn thiện hơn.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Hà Nội, tháng 5 năm 2014
Sinh viên

Nguyễn Thu Thảo

3

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1
Chương 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN VỀ YOUTUBE..... 12
1.1. Cơ sở lý thuyết ..................................................................................... 12
1.1.1. Các khái niệm liên quan.................................................................. 12
1.1.2. Một số vấn đề về quảng bá văn hoá ................................................ 19
1.2. Tổng quan về YouTube ...................................................................... 27
1.2.1. Khái quát chung về Internet ............................................................ 27
1.2.2. Sự ra đời và phát triển của YouTube trên Internet ......................... 32
1.2.3. YouTube là một phương tiện truyền thông mới ............................. 35
Tiểu kết chương 1 ....................................................................................... 38
Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢNG BÁ VĂN HÓA VIỆT NAM QUA
MỘT SỐ KÊNH TRUYỀN HÌNH TRÊN YOUTUBE ............................. 39
2.1. Một số kênh truyền hình quảng bá văn hóa Việt Nam trên
YouTube ...................................................................................................... 39
2.1.1. Kênh ...
1
TR¦êNG §¹I HäC V¡N HO¸ Hμ NéI
Khoa v¨n hãa häc
NGUYÔN THU TH¶O
QU¶NG B¸ V¡N HãA VIÖT NAM
QUA MéT Sè K£NH TRUYÒN H×NH TR£N YOUTUBE
NG¦êI híng dÉn khoa häc: TH.S. lª thÞ cóc
Hμ Néi - 2014
Quảng bá văn hoá Việt Nam qua một số kênh truyền hình trên YouTube - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quảng bá văn hoá Việt Nam qua một số kênh truyền hình trên YouTube - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Quảng bá văn hoá Việt Nam qua một số kênh truyền hình trên YouTube 9 10 576