Ktl-icon-tai-lieu

QUÁTRÌNH VÀ NHIỆM VỤ THỰC HÀNH QUẢN LÝ (QUẢN LÝ 3D 5S)

Được đăng lên bởi giadinhngoc
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 728 lần   |   Lượt tải: 3 lần
QUÁTRÌNH VÀ NHIỆM VỤ THỰC HÀNH QUẢN LÝ (QUẢN LÝ 3D 5S)

TASẼ PHẢI LÀM NHỮNG GÌ ?

Hoạtđộng thực hành của 3D 5S

3D 5S là cơ bản của quá trình và nhiệm vụ quản lý.
Trực quan, dễ quản lý và xóa bỏ những yếu tố lãng phí.
Tạo ra tâm lý chính xác cho người công nhân.
Cái chính ở công đoạn
Quảnlý 3D
Đối tượng :Sản phẩm và
công đoạn

1, Chấtlượng

Sửdụng mẫu quản lý 3D

1,Chấtlượng

Yêu cầu về chất lượng, số lượng cũng
như yêu cầu về vị trí
Xácđịnh yêu cầu chất lượng cần thiết.

Kếhoạch công việc sản xuất

2,Số lượng

Quản lý kế hoạch sản xuất

Tínhtoán số lượng vật liệu yêu cầu

Xácđịnh các yêu cầu số lượng.

2,Sốlượng

Quản lý kế hoạch vật liệu nhập
Xácđịnh vị trí sử dụng.

3,Vịtrí

Đăngkí quản lý xuất nhập vật liệu

3,Vịtrí

QUản lý sản xuất, nhập vật liệu

Quảnlý 5S
Đối tượng :Nhà xưởng, văn
phòng

Sắp xếp,chỉnh đốn,dọn dẹp, sạch sẽ, thói quen!
Sạch sẽ/làm sạch nhà máy

1,Sắp xếp

An toàn/tiết kiệm đạt tiêu chuẩn nơi làm việc

1,Sắpxếp

" Vậnđộng loại bỏ "

2,Chỉnhđốn

"Vậnđộng tìm ra nơi-vị trí chính"

"Làm phiếu nhãn đỏ-Tập tin đính kèm-phán quyết -xử lý"
2,Chỉnhđốn

"Vậnđộng tạo ra môi trường sạch sẽ"

4,Sạchsẽ

"Vậnđộng quản lý duy trì môi trường sạch sẽ"

Quản lý thứ cần thiết: Cách thức đánh dấu xác định(Mục hiển thị)
"Tấm bảng acrylic-nhãn nhận dạng-khu vực sơn-xếp đặt-sử dụng
(VD) tại các vị trí quy định các dụng cụ cần thiết
Thực hiện tổng vệ sinh sau sắp xếp-chỉnh đốn: Ngày tổng vệ sinh:

3,Dọndẹp

3, Dọndẹp

Loại bỏ: Phiếu nhãn đỏ(Hiển thị Loss)

nơi làm việc,kho,văn phòng,trang thiết bị..(VD):Bụi bẩn,dầu mỡ,
xóa bỏ tài liệu ngoài….

4,Sạchsẽ

Quản lý duy trì liên tục việc thực hiện Sắp xếp,chỉnh đốn,dọn dẹp:
nơi làm việc,kho,văn phòng,trang thiết bị..(VD):RESET,CHECK,

5, Thóiquen

"Tháiđộ thực hiện 5S"
5,Thóiquen

Mỗi tháng một lần,xác định ngày 5S, cải thiện trước sau hiển thị
bằng hình ảnh

...
3D 5S là cơ bản của quá trình và nhiệm vụ quản lý.
Trực quan, dễ quản lý và xóa bỏ những yếu tố lãng phí.
Tạo ra tâm lý chính xác cho người công nhân.
Cái chính ở công đoạn
Yêu cầu về chất lượng, số lượng cũng
như yêu cầu về vị trí
Sắp xếp,chỉnh đốn,dọn dẹp, sạch sẽ, thói quen!
Sạch sẽ/làm sạch nhà máy Loại bỏ: Phiếu nhãn đỏ(Hiển thị Loss)
An toàn/tiết kiệm đạt tiêu chuẩn nơi làm việc "Làm phiếu nhãn đỏ-Tập tin đính kèm-phán quyết -xử lý"
Quản lý thứ cần thiết: Cách thức đánh dấu xác định(Mục hiển thị)
"Tấm bảng acrylic-nhãn nhận dạng-khu vực sơn-xếp đặt-sử dụng
(VD) tại các vị trí quy định các dụng cụ cần thiết
Thực hiện tổng vệ sinh sau sắp xếp-chỉnh đốn: Ngày tổng vệ sinh:
nơi làm việc,kho,văn phòng,trang thiết bị..(VD):Bụi bẩn,dầu mỡ,
xóa bỏ tài liệu ngoài….
Quản lý duy trì liên tục việc thực hiện Sắp xếp,chỉnh đốn,dọn dẹp:
nơi làm việc,kho,văn phòng,trang thiết bị..(VD):RESET,CHECK,
Mỗi tháng một lần,xác định ngày 5S, cải thiện trước sau hiển thị
bằng hình ảnh
QUÁTRÌNH VÀ NHIỆM VỤ THỰC HÀNH QUẢN LÝ (QUẢN LÝ 3D 5S)
Quảnlý 3D
Đối tượng :Sản phẩm và
công đoạn
1, Chấtlượng
2,Sốlượng
3,Vịtrí
1,Sắpxếp
3, Dọndẹp
5, Thóiquen
4,Sạchsẽ
2,Chỉnhđốn
Quảnlý 5S
Đối tượng :Nhà xưởng, văn
phòng
Xácđịnh yêu cầu chất lượng cần thiết.
Quản lý kế hoạch sản xuất
Xácđịnh các yêu cầu số lượng.
Quản lý kế hoạch vật liệu nhập
Xácđịnh vị trí sử dụng.
QUản lý sản xuất, nhập vật liệu
" Vậnđộng loại bỏ "
"Vậnđộng tìm ra nơi-vị trí chính"
"Vậnđộng tạo ra môi trường sạch sẽ"
"Vậnđộng quản lý duy trì môi trường sạch sẽ"
"Tháiđộ thực hiện 5S"
TASẼ PHẢI LÀM NHỮNG GÌ ?
Hoạtđộng thực hành của 3D 5S
1,Chấtlượng
3,Vịtrí
2,Số lượng
1,Sắp xếp
2,Chỉnhđốn
3,Dọndẹp
4,Sạchsẽ
5,Thóiquen
Sửdụng mẫu quản lý 3D
Kếhoạch công việc sản xuất
Tínhtoán số lượng vật liệu yêu cầu
Đăngkí quản lý xuất nhập vật liệu
QUÁTRÌNH VÀ NHIỆM VỤ THỰC HÀNH QUẢN LÝ (QUẢN LÝ 3D 5S) - Trang 2
QUÁTRÌNH VÀ NHIỆM VỤ THỰC HÀNH QUẢN LÝ (QUẢN LÝ 3D 5S) - Người đăng: giadinhngoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
QUÁTRÌNH VÀ NHIỆM VỤ THỰC HÀNH QUẢN LÝ (QUẢN LÝ 3D 5S) 9 10 31