Ktl-icon-tai-lieu

QUI ĐỊNH TÍNH TOÁN TRẢ LƯƠNG: DIỄN GIẢI HỆ SỐ K

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1706 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THUYEÁT TRÌNH

VEÀ QUI ÑÒNH TÍNH TOAÙN TRAÛ LÖÔNG
DIEÃN GIAÛI HEÄ SOÁ K
Ñeå löông cuûa coâng nhaân ñöôïc tính toaùn taêng ca vaø löông cuûa tröôûng boä phaän khoâng laáy töø
löông saûn phaåm cuûa toå saûn xuaát thì ñôn giaù môùi phaûi giaûm so vôùi ñôn giaù cuõ.
- Giaû ñònh ñôn giaù chæ môùi chæ baèng k so vôùi ñôn giaù cuõ ( 0 < k < 1).
- Giaû ñònh moät soå saûn xuaát laøm 2 maõ haøng trong thaùng vôùi soá löôïng vaø ñôn giaù theo baûng sau
(caùc soá lieäu, daãn chöùng chæ mang tính minh hoaï):
Stt
Khaùch haøng
Maõ haøng
1
Lollytogs
9084
2
Rotex
838
Toång coäng: 29 100 000 ñoàng
Toång ngaøy coâng chính laø: NCC
Toång ngaøy coâng taêng ca la: NCTC
Toång ngaøy coâng chuû nhaät laø: NCCN

PO

Saûn löôïng
9000
12000

Ñôn giaù
1500
1300

Thaønh tieàn
13 500 000
15 600 000

Neáu ñôn giaù môùi chæ coøn k so vôùi ñôn giaù cuõ (0<k<1), ta coù baûng löông saûn phaåm môùi nhö sau:
Stt
Khaùch haøng
Maõ haøng
1
Lollytogs
9084
2
Rotex
838
Toång coäng: 29 100 000 * k ñoàng

PO

Saûn löôïng
9000
12000

Ñôn giaù
1500 * k
1300 * k

Thaønh tieàn
13 500 000 * k
15 600 000 * k

Nhö vaäy trung bình moät ngaøy coâng cuûa toå laø: 29 100 000 * k / ( NCC + NCTC + NCCN)
Quyõ löông chính cuûa toå laø:
[(29 100 000 * k / ( NCC + NCTC + NCCN)] * NCC
Quyõ löông taêng ca cuûa toå laø: [(29 100 000 * k / ( NCC + NCTC + NCCN)] * NCTC * 1.5
Quyõ löông chuû nhaät cuûa toå laø: [(29 100 000 * k / ( NCC + NCTC + NCCN)] * NCCN * 2
Theo caùch tính löông Tröôûng boä phaän môùi, giaû söû TGÑ duyeät löông cuûa Toå tröôûng baèng x % quyõ
löông cuûa toå (giaûi trình veà x theo phaàn dieãn giaûi löông cuûa toå tröôûng).
Khi ñoù löông cuûa toå tröôûng laø: x * toång quyõ löông cuûa toå
= x * (Quyõ löông chính + Quyõ löông taêng ca + Quyõ löông chuû nhaät).
Theo yeâu caàu cuûa TGÑ, vieäc haï ñôn giaù phaûi ñaûm b3o quyõ löông khoâng ñoåi, töùc laø: quyõ löông môùi
cuûa toå + löông cuûa toå tröôûng = quyõ löông cuõ, ta coù phöông trình sau:

( [(29 100 000 * k

/ ( NCC + NCTC + NCCN)] * NCC + [(29 100 000 * k / ( NCC + NCTC +

NCCN)] * NCTC * 1.5 + [(29 100 000 * k / ( NCC + NCTC + NCCN)] * NCCN * 2 )
paperclip-reprocess20120704-32758-ail6nk - Page 1 of 2 - 04/07/12 - 14:34 A7/P7

+ x * ( [(29

100 000 * k / ( NCC + NCTC + NCCN)] * NCC + [(29 100 000 * k / ( NCC + NCTC + NCCN)] *
NCTC * 1.5 + [(29 100 000 * k / ( NCC + NCTC + NCCN)] * NCCN * 2 )

= 29 100 000

Ruùt goïn phöông trình treân ta coù:
k* [ (NCC + NCTC * 1.5 + NCCN * 2) / (NCC + NCTC + NCCN)] ( 1+ x) = 1
vaäy k = (NCC + NCTC + NCCN) / (NCC ...
THUYEÁT TRÌNH
VEÀ QUI ÑÒNH TÍNH TOAÙN TRAÛ LÖÔNG
DIEÃN GIAÛI HEÄ SOÁ K
Ñeå löông cuûa coâng nhaân ñöôïc tính toaùn taêng ca vaø löông cuûa tröôûng boä phaän khoâng laáy töø
löông saûn phaåm cuûa toå saûn xuaát thì ñôn giaù môùi phaûi giaûm so vôùi ñôn giaù cuõ.
- Giaû ñònh ñôn giaù chæ môùi chæ baèng k so vôùi ñôn giaù cuõ ( 0 < k < 1).
- Giaû ñònh moät soå saûn xuaát laøm 2 maõ haøng trong thaùng vôùi soá löôïng vaø ñôn giaù theo baûng sau
(caùc soá lieäu, daãn chöùng chæ mang tính minh hoaï):
Stt Khaùch haøng Maõ haøng PO Saûn löôïng Ñôn giaù Thaønh tieàn
1 Lollytogs 9084 9000 1500 13 500 000
2 Rotex 838 12000 1300 15 600 000
Toång coäng: 29 100 000 ñoàng
Toång ngaøy coâng chính laø: NCC
Toång ngaøy coâng taêng ca la: NCTC
Toång ngaøy coâng chuû nhaät laø: NCCN
Neáu ñôn giaù môùi chæ coøn k so vôùi ñôn giaù cuõ (0<k<1), ta coù baûng löông saûn phaåm môùi nhö sau:
Stt Khaùch haøng Maõ haøng PO Saûn löôïng Ñôn giaù Thaønh tieàn
1 Lollytogs 9084 9000 1500 * k 13 500 000 * k
2 Rotex 838 12000 1300 * k 15 600 000 * k
Toång coäng: 29 100 000 * k ñoàng
Nhö vaäy trung bình moät ngaøy coâng cuûa toå laø: 29 100 000 * k / ( NCC + NCTC + NCCN)
Quyõ löông chính cuûa toå laø: [(29 100 000 * k / ( NCC + NCTC + NCCN)] * NCC
Quyõ löông taêng ca cuûa toå laø: [(29 100 000 * k / ( NCC + NCTC + NCCN)] * NCTC * 1.5
Quyõ löông chuû nhaät cuûa toå laø: [(29 100 000 * k / ( NCC + NCTC + NCCN)] * NCCN * 2
Theo caùch tính löông Tröôûng boä phaän môùi, giaû söû TGÑ duyeät löông cuûa Toå tröôûng baèng x % quyõ
löông cuûa toå (giaûi trình veà x theo phaàn dieãn giaûi löông cuûa toå tröôûng).
Khi ñoù löông cuûa toå tröôûng laø: x * toång quyõ löông cuûa toå
= x * (Quyõ löông chính + Quyõ löông taêng ca + Quyõ löông chuû nhaät).
Theo yeâu caàu cuûa TGÑ, vieäc haï ñôn giaù phaûi ñaûm b3o quyõ löông khoâng ñoåi, töùc laø: quyõ löông môùi
cuûa toå + löông cuûa toå tröôûng = quyõ löông cuõ, ta coù phöông trình sau:
( [(29 100 000 * k / ( NCC + NCTC + NCCN)] * NCC + [(29 100 000 * k / ( NCC + NCTC +
NCCN)] * NCTC * 1.5 + [(29 100 000 * k / ( NCC + NCTC + NCCN)] * NCCN * 2 ) + x * ( [(29
paperclip-reprocess20120704-32758-ail6nk - Page 1 of 2 - 04/07/12 - 14:34 A7/P7
QUI ĐỊNH TÍNH TOÁN TRẢ LƯƠNG: DIỄN GIẢI HỆ SỐ K - Trang 2
QUI ĐỊNH TÍNH TOÁN TRẢ LƯƠNG: DIỄN GIẢI HỆ SỐ K - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
QUI ĐỊNH TÍNH TOÁN TRẢ LƯƠNG: DIỄN GIẢI HỆ SỐ K 9 10 962