Ktl-icon-tai-lieu

Qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế tỉnh Nghệ An

Được đăng lên bởi Nguyễn Giáp
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1041 lần   |   Lượt tải: 2 lần
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****
Số: 197/2007/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******
Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2007
QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH NGHỆ AN
ĐẾN NĂM 2020
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tại tờ trình số 519/TTr-UBND ngày 25 tháng 01
năm 2007 và văn bản số 6296/UBND-TH ngày 01 tháng 10 năm 2007 và ý kiến của Bộ Kế hoạch
và Đầu tư tại công văn số 8583/BKH-TĐ&GSĐT ngày 22 tháng 11 năm 2007 về Quy hoạch tổng
thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An đến năm 2020,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An đến năm 2020 với
những nội dung chủ yếu sau:
I. QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN
1. Tiếp tục đổi mới và tạo đột phá để phát triển nhanh, bền vững kinh tế - xã hội của Tỉnh trên cơ sở
phát huy nội lực gắn với tranh thủ tối đa ngoại lực trong thế chủ động hội nhập và cạnh tranh quốc
tế; hợp tác chặt chẽ với các địa phương trong cả nước, đặc biệt là các địa phương trong vùng Bắc
Trung Bộ và vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung.
2. Tập trung nguồn lực tạo ra các cực tăng trưởng, vùng, khu trọng điểm và phát triển mạnh một số
lĩnh vực, sản phẩm đột phá nhằm tạo đà cho tăng trưởng nhanh nền kinh tế và chuyển dịch cơ cấu
kinh tế theo hướng công nghiệp, hiện đại.
3. Phát triển nhanh các ngành dịch vụ: du lịch, thương mại, vận tải, bưu chính viễn thông, giáo dục,
y tế, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm; các ngành công nghiệp có lợi thế tại các khu, cụm công
nghiệp, khu kinh tế như: công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến nông - lâm - thủy sản,
thực phẩm, điện tử, công nghệ thông tin, cơ khí v.v... Xây dựng một nền nông - lâm nghiệp - thuỷ
sản đa dạng gắn với bảo vệ tài nguyên và môi trường sinh thái.
4. Đảm bảo đạt đồng thời 3 mục tiêu: kinh tế, xã hội và môi trường trong phát triển. Kết hợp chặt
chẽ phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng - an ninh, củng cố hệ thống chính trị và nền hành
chính vững mạnh.
5. Coi trọng phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực để thu hút đầu tư, khai
thác các nguồn lực của Tỉnh và bên ngoài.
II. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN
1. Mục tiêu tổng quát
Phấn đấu đưa Nghệ An thoát khỏi tình trạng tỉnh nghèo và kém phát triển vào năm 2010; cơ bản trở
thành tỉnh công nghiệp vào năm 2020; quyết tâm đưa Nghệ An sớm trở thành một trong những tỉnh
khá của cả nước. Xây dựng Nghệ An trở thành một trung tâm công nghiệp,...
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******
Số: 197/2007/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2007
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH NGHỆ AN
ĐẾN NĂM 2020
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tại tờ trình số 519/TTr-UBND ngày 25 tháng 01
năm 2007 và văn bản số 6296/UBND-TH ngày 01 tháng 10 năm 2007 và ý kiến của Bộ Kế hoạch
và Đầu tư tại công văn số 8583/BKH-TĐ&GSĐT ngày 22 tháng 11 năm 2007 về Quy hoạch tổng
thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An đến năm 2020,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An đến năm 2020 với
những nội dung chủ yếu sau:
I. QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN
1. Tiếp tục đổi mới và tạo đột phá để phát triển nhanh, bền vững kinh tế - xã hội của Tỉnh trên cơ sở
phát huy nội lực gắn với tranh thủ tối đa ngoại lực trong thế chủ động hội nhập và cạnh tranh quốc
tế; hợp tác chặt chẽ với các địa phương trong cả nước, đặc biệt là các địa phương trong vùng Bắc
Trung Bộ và vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung.
2. Tập trung nguồn lực tạo ra các cực tăng trưởng, vùng, khu trọng điểm và phát triển mạnh một số
lĩnh vực, sản phẩm đột phá nhằm tạo đà cho tăng trưởng nhanh nền kinh tế và chuyển dịch cơ cấu
kinh tế theo hướng công nghiệp, hiện đại.
3. Phát triển nhanh các ngành dịch vụ: du lịch, thương mại, vận tải, bưu chính viễn thông, giáo dục,
y tế, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm; các ngành công nghiệp có lợi thế tại các khu, cụm công
nghiệp, khu kinh tế như: công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến nông - lâm - thủy sản,
thực phẩm, điện tử, công nghệ thông tin, cơ khí v.v... Xây dựng một nền nông - lâm nghiệp - thuỷ
sản đa dạng gắn với bảo vệ tài nguyên và môi trường sinh thái.
4. Đảm bảo đạt đồng thời 3 mục tiêu: kinh tế, xã hội và môi trường trong phát triển. Kết hợp chặt
chẽ phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng - an ninh, củng cố hệ thống chính trị và nền hành
chính vững mạnh.
5. Coi trọng phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực để thu hút đầu tư, khai
thác các nguồn lực của Tỉnh và bên ngoài.
II. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN
1. Mục tiêu tổng quát
Phấn đấu đưa Nghệ An thoát khỏi nh trạng tỉnh nghèo m phát triển vào năm 2010; cơ bản tr
thành tỉnh công nghip vào năm 2020; quyết tâm đưa Nghệ An sớm trở thành một trong những tỉnh
khá của cả nước. Xây dựng Nghệ An trở tnh một trung tâm công nghiệp, du lịch, thương mại, giáo
dục, y tế, văn hóa và khoa học - công nghệ của vùng Bắc Trung Bộ; có hệ thống kết cấu hạ tầng
đồng bộ; đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân không ngừng được nâng cao, có nền văn hóa
lành mạnh và đậm đà bản sắc xứ Nghệ; có nền quốc phòng - an ninh vững mạnh, trật tự an toàn xã
hội được đảm bảo.
2. Mục tiêu cụ thể
Qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế tỉnh Nghệ An - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế tỉnh Nghệ An - Người đăng: Nguyễn Giáp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế tỉnh Nghệ An 9 10 50