Ktl-icon-tai-lieu

Quốc Gia khởi nghiệp

Được đăng lên bởi Nguyễn Anh Trường
Số trang: 89 trang   |   Lượt xem: 3784 lần   |   Lượt tải: 5 lần
The Story of Israel’s Economic Miracle
của hai tác giả Dan Senor và Saul Singer

Start-up Nation được viết để trả lời câu hỏ đ
ột
tỉ đô-la:
Làm thế nào mà Israel-một quốc gia chỉ với 7.1 triệu dân, mớ 60 ă tuổi,
bị bao vây bở u t
ến tranh triền miên từ những ngày thành lậ
ô
ột tài nguyên thiên nhiên nào-lại tạo ra nhiều công ty khởi
nghiệp (start-u ) ơ
ững quố
t
ổ định và lớ ơ
ều
ư N ật, Trung Quốc, Ấ Độ, Hàn Quốc, Canada và thậ
uốc?
ới nhữ
t t
o luyệ t
ĩ
ự đối ngoại, Senor và
t ịch sử
ững bài họ đ
ủa quốc gia gặp nhiều
nghịch cảnh này. Họ
t ện rằ
ững cản trở đ đ
phẳng hệ thống cấp bậ
tọ t
t
ật đồng thờ được hỗ trợ bở
tập trung và
t
tạo củ
ủ. Khi mà những
quố
t
ệt ư I
d
Du
ũ
ố gắ
t tạo "Hiệu ứng Israel", doanh nghiệp nhận ra nhiều bài họ
d
đ
từ quố
.N
ước Mỹ t khở động nền kinh tế
và tinh thầ d
ĩd
đ đ
t ờ để đ
đắ để
ại
quố
ức bật đặc biệt
t
ữ
u ết đ
ạc nhiên,
ấ tượ
nh.

Quốc gia khởi nghiệp Israel
Posted on April 6, 2011
ả

u ề

ả dị

ủ D

u

ấ từ opeconomica, do 

(Op-economica, 6-4-2011)
Start-up Nation: The Story of Israel’s Economic Miracle ủ
D
u
uố
đượ RF ớ t ệu
2009.
ả dị
ộ du
dưỡ

t ế V ệt ủ
ủ
t
tư du .

uố

u tặ
tê O -

từ

t
t

ả
11-

ột ườ ạ . N ều ầ
uồ
ế t ứ
udGhi chú của các tác giả
u ể
uố

ết ề ự ả t ế
t
ưI
đ
ệ t

ỏ é

Sách tu đề ậ đế
ều d
ạ
ô
ề ỹ t uật
t ế
d
t
tô
u ệ
Đồ
u
du
ộ

ũ

t

ọ ọ ề
ô
tạ đế từ đ u
t ờ
ẽ
.

tọ
ớ

t ầ d
ủ ả

ếu tố

ệ t
ĩ
ự ô
để
ô t ườ
t ể đượ
t
.

ộ du
ị
ử
t
ằ ố ắ
ý
t ể ệ dướ

tô ũ đề ậ đế
u ơ đ dọ ự t
ô
ế độ
ả ạ
ê ở

ề ệ
ưt ế

ữ
ủ

ả
uố
ớ

ă
ả x
t ứ

ệ
é
ớ
uồ
.

ột
.
ư
ữ

ột ố u
ă
ượ

I

ò tụt ậu
– ầu ết
ộ
uố tế ư từ đề ậ

tô đ
ả
ớ : tạ
ề ớ ự ả tế
độ
ủ H Kỳ ạ
ô
đượ ợ t ế tốt ơ
ữ
t
t
t ầ d
ọ ò
tả
ệ đượ đ tạ u ô t ườ
u độ t
t ự
t
ề
tế I
t
ượ ạ ;
tạ
t ế ớ Ả Rậ ạ ặ
ă
uô dưỡ t
t ầ d
.
u
I

tô
ả tế

ố ắ
ả t
t
t ầ d

ệ tượ : ự tậ t u
tê t ế ớ
.

độ ủ

Lời giới thiệu
Diễ

ă rấ

ay,

– SHIMON PERES

a

đị

ì iế

heo?

ới SHAI AGASSI

Một ặ đô
ô
ấ tươ đồ
ề tuổ t đ
ồ
ờ đợ tạ ả
đườ t
ị
ủ tò
ạ
t
f t ê đỉ
T ụ ĩ. Họ t
đổ ớ
u u
ắt
u. Đ
t ờ để Dễ đ
K
tế T ế ớ D
đ
dễ
. N ườ đ ô
ớ tuổ x
ẫ
đ ề tĩ
ơ
ườ t ẻ. N ườ t ẻ tuổ
ẻ ồ ộ ơ
ờ
ều
ơ
ê ọ ắ tớ :
t ự ự đủ ả ă để ô
ụ ạ 3
ô
ệ ớ ? N ườ đ ô
ớ tuổ ơ
ă
đ 83
ột
ô d I
ất ổ t ế
ớ 2
ệ
ỳ
T ủ tướ
từ đ ạt ả
N
ắ
ắ ô t
ô
uố
ạ
ể t ê . Ô
P
. ò
ườ t ẻ ơ
ệ
ột
uả ý ủ ô
ty ầ
ề
P ớ
ất t ế ớ
ư
ỳ
đ
t
ột
dự
ê u đế ự t
đổ t
ộ ô
t ô
ậ tả tạ I
.
ò
ớ từ ă 2007 P
đ ờ 5 “đạ
”t
ả xuất x ơ
H Kỳ đế ặ ỡ t
đổ ề ủ đề
.N ư
đ uộ
ủ
ả
t...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quốc Gia khởi nghiệp - Người đăng: Nguyễn Anh Trường
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
89 Vietnamese
Quốc Gia khởi nghiệp 9 10 313