Ktl-icon-tai-lieu

Quy chế quản trị công ty VINAMILk

Được đăng lên bởi thuyltvpi
Số trang: 86 trang   |   Lượt xem: 2657 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM
VINAMILK

QUY CHẾ
QUẢN TRỊ CÔNG TY

BẢN PHÁT HÀNH: 2
LẦN PHÁT HÀNH: 2

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 7 năm 2012

1

MỤC LỤC

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG ........................................................................ 5
Điều 1:

Ý nghĩa và phạm vi điều chỉnh ............................................................................ 5

Điều 2:

Giải thích thuật ngữ và viết tắt ............................................................................ 5

Điều 3:

Nguyên tắc Quản trị công ty ................................................................................ 6

Điều 4:

Quy tắc đạo đức kinh doanh ................................................................................ 8

CHƯƠNG II: CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.............................................. 10
Điều 5:

Quyền của cổ đông .............................................................................................. 10

Điều 6:

Đối xử công bằng giữa các cổ đông................................................................... 11

Điều 7:

Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông lớn trong Quản trị công ty ........................ 11

Điều 8:

Chính sách cổ tức của Công ty ........................................................................... 12

Điều 9:

Chuẩn bị cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên ........................................................ 13

Điều 10: Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên ................................................................... 18
Điều 11: ĐHĐCĐ bất thường ............................................................................................ 24
Điều 12: Nghị quyết ĐHĐCĐ ............................................................................................ 26
Điều 13: Báo cáo của HĐQT và BKS tại ĐHĐCĐ ........................................................... 26
CHƯƠNG III:

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ............................................................................... 27

Điều 14: Thẩm quyền của Hội đồng quản trị .................................................................. 27
Điều 15: Thành phần, cơ cấu của Hội đồng quản trị ...................................................... 30
Điều 16: Bầu chọn và bãi nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị ........... 33
Điều 17: Bổn phận và nghĩa vụ pháp lý thành viên Hội đồng Quản trị ..................... 34
Điều 18: Đánh giá và đào tạo thành viên Hội đồng quản trị ........................................ 37
Điều 19: Chế độ thù lao của th...
1
CÔNG TY C PHN SA VIT NAM
VINAMILK
QUY CH
QUN TR CÔNG TY
BN PHÁT HÀNH: 2
LN PHÁT HÀNH: 2
Thành ph H Chí Minh, tháng 7 năm 2012
Quy chế quản trị công ty VINAMILk - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy chế quản trị công ty VINAMILk - Người đăng: thuyltvpi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
86 Vietnamese
Quy chế quản trị công ty VINAMILk 9 10 23