Ktl-icon-tai-lieu

Quy dịnh quản lý nhân sự

Được đăng lên bởi tranhung
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1844 lần   |   Lượt tải: 1 lần
QUY ĐỊNH QUẢN LÝ NHÂN SỰ
I - MỤC ĐÍCH:
-

Giúp cho Phòng HCNS quản lý nhân sự từ khi vào công ty cho đến khi nghỉ việc.

-

Hỗ trợ Trưởng các bộ phận trong việc quản lý nhân sự.

II – PHẠM VI:
Áp dụng cho toàn công ty.
III – ĐỊNH NGHĨA:
CNV: Công nhân viên.
HCNS: Hành chánh Nhân sự
QDQLNS: Quy định quản lý nhân sự.
IV – NỘI DUNG:
1. Tuyển dụng nhân viên: Quản lý việc tuyển dụng nhân viên được thực hiện theo Thủ tục
Tuyển dụng. qua
2. Mã số công việc và mã số nhân viên:
-

-

Mỗi loại công việc sẽ được ghi một loại mã số tạo điều kiện cho việc tuyển dụng, đào tạo,
phân tích mô tả công việc… Mã công việc được viết tắt dưới dạng: chữ viết tắt hoa của bộ
phận – chữ viết tắt hoa của vị trí công việc (bằng tiếng Anh), ví dụ: Nhân viên bảo trì –
Phòng Hành chánh nhân sự (Maintenance Staff – HR Dept) là HR – MS.
Mà số nhân viên được viết tắt dưới dạng: chữ viết tắt hoa của bộ phận (bằng tiếng anh) – số
thứ tự (số tiến, hai chữ số). Ví dụ nhân viên bảo trì mã số: HR – 02.
Trường hợp có sự thay đổi, thuyên chuyển nhân sự thì Phòng HCNS tiến hành thay đổi mã
số nhân viên và báo cho Trưởng bộ phận, cá nhân liên quan được biết.
Phòng HCNS lập danh sách mã số công việc trình Giám đốc công ty duyệt và thông báo
cho các bộ phận biết.
Phòng HCNS chịu trách nhiệm quản lý mã số công việc và mã số nhân viên.

3. Danh sách CNV Công ty:
-

Danh sách CNV gồm các cột sau: Số thứ tự, họ tên nhân viên,ngày tháng năm sinh, giới
tính, hộ khẩu thường trú, nơi tạm trú – nơi ở hiện nay, số CMND, Số điện thoại liên lạc.
Danh sách CNV do Phòng HCNS lập và cập nhật hàng tháng chính xác theo biểu mẫu:
1/BM-QDQLNS.

4. Quản lý hồ sơ nhân sự:
-

Phòng HCNS chịu trách nhiệm tổ chức việc quản lý hồ sơ của CNV đầy đủ theo yêu cầu
của Thủ tục Tuyển Dụng.
CNV có trách nhiệm cung cấp đầy đủ hồ sơ phục vụ cho nhu cầu quản lý của công ty.

5. Quản lý giờ công lao động:
-

-

-

Bảng chấm công: Công ty lập bảng chấm công để theo dõi thời gian làm việc của nhân viên
theo biểu mẫu: 2/BM-QDQLNS. Trưởng bộ phận có trách nhiệm cung cấp bảng chấm
công cho Phòng HCNS kiểm tra đột xuất về thời giờ làm việc của nhân viên.
Khi có nhu cầu tăng ca, bộ phận và cá nhân gởi giấy để nghị tăng ca theo biểu mẫu: 3/BMQDQLNS, và chuyển về cho Phòng HCNS, trường hợp không chuyển kịp thì phải chuyển
về chậm nhất hết ngày hôm sau. Trưởng bộ phận có trách nhiệm chấm công giờ tăng ca
vào bảng chấm công cho nhân viên theo biểu mẫu: 4/BM-QDQLNS và chuyển bảng chấm
công cho Phòng HCNS chậm nhất hết ngày hôm sau.
Giấy công tác: ...
QUY ĐỊNH QUẢN LÝ NHÂN SỰ
I - MỤC ĐÍCH:
-
Giúp cho Phòng HCNS quản lý nhân sự từ khi vào công ty cho đến khi nghỉ việc.
-
Hỗ trợ Trưởng các bộ phận trong việc quản lý nhân sự.
II – PHẠM VI:
Áp dụng cho toàn công ty.
III – ĐỊNH NGHĨA:
CNV: Công nhân viên.
HCNS: Hành chánh Nhân sự
QDQLNS: Quy định quản lý nhân sự.
IV – NỘI DUNG:
1. Tuyển dụng nhân viên: Quản việc tuyển dụng nhân viên được thực hiện theo Thủ tục
Tuyển dụng. qua
2. Mã số công việc và mã số nhân viên:
-
Mỗi loại công việc sẽ được ghi một loạistạo điều kiện cho việc tuyển dụng, đào tạo,
phân tích mô tcông việc… Mã công việc được viết tắt dưới dạng: chữ viết tắt hoa của bộ
phận chữ viết tắt hoa của vị trí công vic (bằng tiếng Anh), dụ: Nhân viên bảo t
Phòng Hành chánh nhân sự (Maintenance Staff – HR Dept) là HR – MS.
-
Mà số nhân viên được viết tắt dưới dạng: chữ viết tt hoa của bộ phận (bằng tiếng anh) – số
thứ tự (số tiến, hai chữ số). Ví dụ nhân viên bảo trì mã số: HR – 02.
-
Trường hợp có sthay đổi, thuyên chuyển nhân sự thì Phòng HCNS tiến nh thay đổi mã
số nhân viên và báo cho Trưởng bộ phận, cá nhân liên quan được biết.
-
Phòng HCNS lập danh sách số công việc trình Giám đốc công ty duyệt thông o
cho các bộ phận biết.
-
Phòng HCNS chịu trách nhiệm quản lý mã số công việc và mã số nhân viên.
3. Danh sách CNV Công ty:
-
Danh sách CNV gồm các cột sau: S thứ tự, họ tên nhân viên,ngày tháng năm sinh, giới
tính, hộ khẩu thường trú, nơi tạm trú – nơi ở hiện nay, số CMND, Số điện thoại liên lạc.
-
Danh sách CNV do Phòng HCNS lập cập nhật hàng tháng chính xác theo biểu mu:
1/BM-QDQLNS.
Quy dịnh quản lý nhân sự - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy dịnh quản lý nhân sự - Người đăng: tranhung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Quy dịnh quản lý nhân sự 9 10 977