Ktl-icon-tai-lieu

Quy định quản lý văn bản đến, văn bản đi

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 2167 lần   |   Lượt tải: 6 lần
CÔNG TY CỔ PHẦN ABCD

QUI ĐỊNH QUẢN LÝ
VĂN BẢN ĐẾN, VĂN BẢN ĐI
Mã tài liệu: HC-09

Hà Nội, 15/02/2008

QUY ĐỊNH QUẢN LÝ VĂN BẢN ĐẾN,
VĂN BẢN ĐI

Mã tài liệu: HC-09
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 15/02/08

Bảng theo dõi sửa đổi tài liệu
Ngày sửa đổi

Vị trí

Người biên soạn

Nội dung sửa đổi

Phó ban ISO

Lần sửa

Ghi chú

Giám đốc

Họ và tên

Chữ ký

________________________________________________________________________________________________
Bản quyền tài liệu này thuộc Công ty ABCD do Ban ISO biên soạn và kiểm soát. Tài liệu này không được sao chép hoặc sửa chữa một phần hay toàn bộ
mà không có sự phê chuẩn bằng văn bản của Giám đốc công ty.

Số trang 2 / 8

QUY ĐỊNH QUẢN LÝ VĂN BẢN ĐẾN,
VĂN BẢN ĐI

Mã tài liệu: HC-09
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 15/02/08

I/ MỤC ĐÍCH:
II/ PHẠM VI
-

Áp dụng cho toàn bộ công ty

III/ ĐỊNH NGHĨA - TỪ VIẾT TẮT:
IV/ NỘI DUNG:
IV.1 QUY TRINH QUẢN LÝ CÔNG VĂN ĐẾN
1. Tiếp nhận văn bản đến
-

Khi tiếp nhận văn bản được chuyển đến từ mọi nguồn, nhân viên văn thư hoặc người
được giao tiếp nhận công văn đến (sau đây gọi chung là.nhân viên văn thư) hoặc người
được giao nhiệm vụ tiếp nhận văn bản đến trong trường hợp văn bản được chuyển đến
ngoài giờ làm việc hoặc vào ngày nghỉ, phải kiểm tra sơ bộ về số lượng, tình trạng bì,
nơi nhận, dấu niêm phong (nếu có), v.v...; đối với văn bản mật đến, phải kiểm tra, đối
chiếu với nơi gửi trước khi nhận và ký nhận.

-

Nếu phát hiện thiếu hoặc mất bì, tình trạng bì không còn nguyên vẹn hoặc văn bản được
chuyển đến muộn hơn thời gian ghi trên bì (đối với bì văn bản có đóng dấu ''Hoả tốc''
hẹn giờ), phải báo cáo ngay cho người được giao trách nhiệm giúp người đứng đầu cơ
quan, tổ chức quản lý công tác văn thư (sau đây gọi tắt là người được giao trách nhiệm);
trong trường hợp cần thiết, phải lập biên bản với người đưa văn bản.

-

Đối với văn bản đến được chuyển phát qua máy Fax hoặc qua mạng, nhân viên văn thư
cũng phải kiểm tra về số lượng văn bản, số lượng trang của mỗi văn bản, v.v…; trường
hợp phát hiện có sai sót, phải kịp thời thông báo cho nơi gửi hoặc báo cáo người được
giao trách nhiệm xem xét, giải quyết.

2. Phân loại sơ bộ, bóc bì văn bản đến
Sau khi tiếp nhận, các bì văn bản đến được phân loại sơ bộ và xử lý như sau:
-

Loại không bóc bì: bao gồm các bì văn bản gửi cho Hội đồng quản trị, ban giám đốc,
trưởng các bộ phận và các bì văn bản gửi đích danh người nhận, được chuyển tiếp cho
nơi nhận. Đối với những bì văn bản gửi đích danh người nhận, nếu là văn bản liên quan
...
CÔNG TY CỔ PHẦN ABCD
QUI ĐỊNH QUẢN LÝ
VĂN BẢN ĐẾN, VĂN BẢN ĐI
Mã tài liệu: HC-09
Hà Nội, 15/02/2008
Quy định quản lý văn bản đến, văn bản đi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy định quản lý văn bản đến, văn bản đi - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Quy định quản lý văn bản đến, văn bản đi 9 10 633