Ktl-icon-tai-lieu

quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững rừng đặc dụng săng le huyện Tương Dương tỉnh Nghệ An

Được đăng lên bởi hungtu
Số trang: 56 trang   |   Lượt xem: 1129 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Quy hoạch Bảo tồn và phát triển bền vững rừng Đặc dụng Săng Lẻ huyện Tương Dương đến năm 2020

ĐĂT VẤN ĐỀ
Tương Dương là một trong những huyện có diện tích rừng và đất lâm
nghiệp lớn nhất của tỉnh Nghệ An. Toàn huyện có 249.951,40 ha đất lâm nghiệp
(chiếm 90,1% diện tích tự nhiên) trong đó đất có rừng 169.576,40 ha (chiếm
67,84 % diện tích đất lâm nghiệp), đây là một tiềm năng lớn về đất đai để phát
triển lâm nghiệp.
Khu rừng Đặc dụng Săng Lẻ Tương Dương cách thị trấn Hòa Bình 20 km
về phía Đông Nam theo đường Quốc lộ 7A; ranh giới hành chính thuộc xã Tam
Đình. Đây là khu rừng còn mang đầy đủ nguyên vẹn một khu hệ sinh thái đặc
trưng mưa ẩm nhiệt đới của miền tây Nghệ An với một nguồn gen quý giá đang
dần cạn kiệt của quốc gia, cần được quản lý, bảo vệ, bảo tồn và phát triển bền
vững. Từ lâu khu rừng Săng lẻ Tương Dương được chính quyền và cộng đồng
người dân địa phương bảo vệ trên một trăm năm nay. Hiện tại UBND huyện
Tương Dương đã và đang phối hợp với UBND xã Tam Đình, cộng đồng thôn (bản)
Quang Thịnh giao khoán cho 2 công dân quản lý bảo vệ.
Trước yêu cầu cấp thiết cần phải bảo vệ, xây dựng và phát triển rừng Săng
Lẻ Tương Dương, nhằm bảo tồn nguồn gen quý, khu hệ sinh thái đặc trưng; được
sự chấp thuận của Bộ Nông nghiệp và PTNT, ngày 10/01/2014 UBND tỉnh Nghệ
An đã ra quyết định số 113/QĐ.UBND về việc phê duyệt quy hoạch chuyển đổi
241.60 ha rừng Săng Lẻ Tương Dương từ rừng sản xuất sang rừng đặc dụng.
Thực hiện văn bản số 3725/UBND.NN ngày 03/06/2014 của UBND tỉnh Nghệ
An về việc quản lý, lập quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững rừng Đặc dụng
Săng Lẻ Tương Dương. Đoàn Điều tra Quy hoạch Lâm nghiệp Nghệ An đã phối hợp
với Hạt Kiểm lâm huyện Tương Dương, chính quyền địa phương 2 xã Tam Đình,
Tam Quang; Ban quản lý các bản Quang Yên, Quang Thịnh, Đình Phong (xã Tam
Đình) và bản Tam Bông (xã Tam Quang). Tiến hành Điều tra, xác định ranh giới quy
hoạch, tính toán phân tích, tổng hợp và xây dựng quy hoạch bảo tồn và phát triển rừng
đặc dụng Săng Lẻ Tương Dương với những nội dung như sau:
Phần thứ nhất: Tên công trình, những căn cứ pháp lý và tài liệu sử dụng
Phần thứ hai: Đánh giá điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội.
Phần thứ ba: Hiện trạng tài nguyên rừng;
Phần thứ tư: Quy hoạch bảo tồn và phát triển rừng đặc dụng Săng Lẻ.
Phần thứ năm: Khái quát vốn đầu tư và hiệu quả kinh tế.
Phần thứ sáu: Kết luận và kiến nghị

Đoàn Điều tra Quy hoạch Lâm nghiệp Nghệ An _ Số 8 Nguyễn Thị Minh Khai _T. phố Vinh_ Nghệ An 1

Quy hoạ...
 !"#$%&$%'()*+*+


!"#$%&'(%()*+',!
-.(,+*/012*3(%)43+',!-.
34+5'/2+676!89
8%
:;<=>7?@9ABC!DE&,F
6!;G#!HIJK4$L!MN!
;E%;FC!O1PFQ9<
!R !6#$SHTU9!
OVF !TK!+OWTXU+YX+YXS98Y6
%F>7@WT6S
IA!YX177!%BVZD#
N!KWZD#MN!;E+SG-YX2
J!A!F9&GTXUYX%
1O.OXYX+M098>7
?@+[YXSSHTU+FQ9<LW
Q0\ !D#G]#+*,^,*^&,*'ZD#"#
$N!T.AQK**_^J;%ZD#61TV8`
&'*%3,!>7?@QXMQ!<=%
07YXQK_4&)^ZD#%##,_^,3^&,*' !ZD#"#
$6TXU+\TVYXS98Y6;<=
>7?@%;;6!JV?#$NKW
BV:8+T6A!&MN!;E+
!J!LD!TXU9YXJ!a1+J!A+;E]-MN!
;E2YX!DG-MN!J!2%.;6!+M9A!T
V+9+`WM0TVYXS98
<=>7?@Q!b
]Ocb1GE+7c9UQd=
]Oc!b;996F01F.MN%
]OcY!bBV1L
]OcbJVYXS98<=>7?@%
]Oc7b:9T9KOTXF.%
]OcQ9b:.\F.A
, -)"."/012.3#456,0#7180."/
1
quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững rừng đặc dụng săng le huyện Tương Dương tỉnh Nghệ An - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững rừng đặc dụng săng le huyện Tương Dương tỉnh Nghệ An - Người đăng: hungtu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
56 Vietnamese
quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững rừng đặc dụng săng le huyện Tương Dương tỉnh Nghệ An 9 10 135