Ktl-icon-tai-lieu

Quy tắc phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu

Được đăng lên bởi levietduc76
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 595 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DANH MỤC PHÂN LOẠI MÃ H.S CỦA HÀNG HÓA
PHỤ LỤC
QUY TẮC PHÂN LOẠI
1. QUY TẮC 1
Tên của các phần, của chương hoặc của phân chương được đưa ra chỉ nhằm mục đích
dễ tra cứu. Ðể đảm bảo tính pháp lý, việc phân loại hàng hóa phải được xác định theo
nội dung của từng nhóm và bất cứ chú giải của các phần, chương liên quan và theo
các quy tắc dưới đây nếu các nhóm hoặc các chú giải đó không có yêu cầu nào khác.
2. QUY TẮC 2
a. Một mặt hàng được phân loại trong một nhóm hàng, thì những mặt hàng đó ở dạng chưa

hoàn chỉnh hoặc chưa hoàn thiện nhưng đã có đặc trưng cơ bản của hàng hóa đã hoàn
chỉnh hoặc hoàn thiện cũng thuộc nhóm đó. Cũng phân loại như vậy đối với hàng hóa ở
dạng hoàn chỉnh hay hoàn thiện hoặc đã có đặc trưng cơ bản của hàng hóa ở dạng hoàn
chỉnh hay hoàn thiện nhưng chưa lắp ráp hoặc tháo rời.
b. Nếu một nguyên liệu, một chất được phân loại trong một nhóm nào đó thì hỗn hợp hay
hợp chất của nguyên liệu hoặc chất đó với những nguyên liệu hoặc chất khác cũng thuộc
nhóm đó. Hàng hóa làm toàn bộ bằng một loại nguyên liệu hay một chất, hoặc làm một
phần bằng nguyên liệu hay chất đó được phân loại trong cùng nhóm. Việc phân loại
những hàng hóa làm bằng hai loại nguyên liệu hay hai chất trở lên phải tuân theo quy tắc
3.

3. QUY TẮC 3
Khi áp dụng quy tắc 2b hoặc vì bất cứ lý do nào khác, hàng hóa thoạt nhìn có thể phân
loại vào hai hay nhiều nhóm, thì sẽ phân loại như sau:
a. Hàng hóa được phân loại vào nhóm có mô tả cụ thể, mang tính đặc trưng cơ bản nhất sẽ

phù hợp hơn xếp vào nhóm có mô tả khái quát. Tuy nhiên, khi hai hay nhiều nhóm mà
mỗi nhóm chỉ liên quan đến một phần của nguyên liệu hoặc chất chứa trong hàng hóa là
hỗn hợp hay hợp chất, hoặc chỉ liên quan đến một phần của hàng hóa trong trường hợp
hàng hóa đó ở dạng bộ được đóng gói để bán lẻ, thì những nhóm này được coi như thể
hiện đặc trưng ngang nhau về những hàng hóa nói trên, ngay cả khi một trong số các
nhóm đó có mô tả đầy đủ hơn hoặc chính xác hơn về những hàng hóa đó.
b. Những hàng hóa hỗn hợp bao gồm nhiều nguyên liệu khác nhau hoặc những hàng hóa
được làm từ nhiều bộ phận cấu thành khác nhau, và những hàng hóa ở dạng bộ để bán lẻ,
nếu không phân loại được theo quy tắc 3a, thì phân loại theo nguyên liệu hoặc bộ phận
cấu thành tạo ra đặc tính cơ bản của chúng.
c. Khi hàng hóa không thể phân loại theo quy tắc 3a hoặc 3b nêu trên thì phân loại vào
nhóm cuối cùng theo thứ tự đánh số trong số các nhóm tương đương được xem xét.

4. QUY TẮC 4
Hàng hóa không thể phân loại theo đúng các quy tắc tr...
DANH MỤC PHÂN LOẠI MÃ H.S CỦA HÀNG HÓA
PHỤ LỤC
QUY TẮC PHÂN LOẠI
1. QUY TẮC 1
Tên của các phần, của chương hoặc của phân chương được đưa ra chỉ nhằm mục đích
dễ tra cứu. Ðể đảm bảo tính pháp lý, việc phân loại hàng hóa phải được xác định theo
nội dung của từng nhóm bất cứ chú giải của các phần, chương liên quan theo
các quy tắc dưới đây nếu các nhóm hoặc các chú giải đó không có yêu cầu nào khác.
2. QUY TẮC 2
a. Một mặt hàng được phân loại trong một nhóm hàng, thì những mặt hàng đó dạng chưa
hoàn chỉnh hoặc chưa hoàn thiện nhưng đã đặc trưng bản của hàng hóa đã hoàn
chỉnh hoặc hoàn thiện cũng thuộc nhóm đó. Cũng phân loại nvậy đối với hàng hóa
dạng hoàn chỉnh hay hoàn thiện hoặc đã đặc trưng bản của hàng hóa dạng hoàn
chỉnh hay hoàn thiện nhưng chưa lắp ráp hoặc tháo rời.
b. Nếu một nguyên liệu, một chất được phân loại trong một nhóm nào đó thì hỗn hợp hay
hợp chất của nguyên liệu hoặc chất đó với những nguyên liệu hoặc chất khác cũng thuộc
nhóm đó. Hàng hóa làm toàn bộ bằng một loại nguyên liệu hay một chất, hoặc làm một
phần bằng nguyên liệu hay chất đó được phân loại trong cùng nhóm. Việc phân loại
những hàng hóa làm bằng hai loại nguyên liệu hay hai chất trở lên phải tuân theo quy tắc
3.
3. QUY TẮC 3
Khi áp dụng quy tắc 2b hoặc vì bất cứ lý do nào khác, hàng hóa thoạt nhìn có thể phân
loại vào hai hay nhiều nhóm, thì sẽ phân loại như sau:
a. Hàng hóa được phân loại vào nhóm tả cụ thể, mang tính đặc trưng bản nhất sẽ
phù hợp hơn xếp vào nhóm tả khái quát. Tuy nhiên, khi hai hay nhiều nhóm
mỗi nhóm chỉ liên quan đến một phần của nguyên liệu hoặc chất chứa trong hàng hóa
hỗn hợp hay hợp chất, hoặc chỉ liên quan đến một phần của hàng hóa trong trường hợp
hàng hóa đó dạng bộ được đóng gói để bán lẻ, thì những nhóm này được coi như thể
hiện đặc trưng ngang nhau về những hàng hóa nói trên, ngay cả khi một trong số các
nhóm đó có mô tả đầy đủ hơn hoặc chính xác hơn về những hàng hóa đó.
b. Những hàng hóa hỗn hợp bao gồm nhiều nguyên liệu khác nhau hoặc những hàng hóa
được làm từ nhiều bộ phận cấu thành khác nhau, và những hàng hóa ở dạng bộ để bán lẻ,
nếu không phân loại được theo quy tắc 3a, thì phân loại theo nguyên liệu hoặc bộ phận
cấu thành tạo ra đặc tính cơ bản của chúng.
c. Khi hàng hóa không thể phân loại theo quy tắc 3a hoặc 3b nêu trên thì phân loại vào
nhóm cuối cùng theo thứ tự đánh số trong số các nhóm tương đương được xem xét.
4. QUY TẮC 4
Hàng hóa không thể phân loại theo đúng các quy tắc trên đây thì được phân loại vào
nhóm phù hợp với loại hàng giống chúng nhất.
Quy tắc phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu - Trang 2
Quy tắc phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu - Người đăng: levietduc76
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Quy tắc phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu 9 10 741