Ktl-icon-tai-lieu

Quy trình chuẩn bị , kiểm tra và cấp giấy chứng nhận " Thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc "

Được đăng lên bởi Taxus Wallichiana Zucc
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 2952 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC VIỆT NAM
PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THUỐC

QUY TRÌNH
CHUẨN BỊ, KIỂM TRA VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN
“THỰC HÀNH TỐT PHÒNG KIỂM NGHIỆM THUỐC”
(GLP)
QT.QLD.09

Họ và tên

Người viết

Người kiểm tra

Người phê duyệt

Nguyễn Thị Xuân Hòa

Đặng Thị Minh Hằng

Cao Minh Quang

Cục Quản lý Dược Việt Nam

CỤC QUẢN LÝ
DƯỢC VN

QT.QLD.09

QUY TRÌNH
CHUẨN BỊ, KIỂM
TRA VÀ CẤP CHỨNG
CHỈ GLP

Mã số: QT.QLD.09
Ngày ban hành:
Lần sửa đổi:
Tổng số trang:

2
Ngày áp dụng:

Lần sửa đổi: 00

Cục Quản lý Dược Việt Nam

QT.QLD.09

1. Người có liên quan phải nghiên cứu và thực hiện đúng các nội dung
của quy định này.
2. Nội dung trong quy định này có hiệu lực thi hành như sự chỉ đạo của
lãnh đạo Cục Quản lý dược Việt Nam.
3. Mỗi đơn vị chỉ được phân phối 01 bản (có đóng dấu kiểm soát). Khi
các đơn vị có nhu cầu phân phối thêm tài liệu phải đề nghị với thư ký
ISO để có bản đóng dấu có kiểm soát. File mềm được cung cấp trên
mạng nội bộ để chia sẻ thông tin.
NƠI NHẬN (ghi rõ nơi nhận rồi đánh dấu X ô bên cạnh)

□
□
□
□
□
□

□

□

□
□
□
□
□

□
□
□
□
□

THEO DÕI TÌNH TRẠNG SỬA ĐỔI (tình trạng sửa đổi so với bản trước đó)
Trang

Hạng mục
sửa đổi

Tóm tắt nội dung hạng mục sửa đổi

1. MỤC ĐÍCH
3
Ngày áp dụng:

Lần sửa đổi: 00

Cục Quản lý Dược Việt Nam

QT.QLD.09

Mô tả các bước tiến hành chuẩn bị, kiểm tra và cấp chứng chỉ đối với cơ sở
đăng ký triển khai nguyên tắc tiêu chuẩn ‘Thực hành tốt phòng kiểm nghiệm
thuốc” (GLP) để các lần kiểm tra đều được tiến hành theo một trật tự nhất định
nhằm :
· Đảm bảo tất cả các đợt chuẩn bị tiến hành kiểm tra các phòng kiểm
nghiệm khác nhau đều cùng hiệu quả và cùng một phương pháp
· Đảm bảo tất cả các bước tiến hành kiểm tra theo yêu cầu của GLP và
Quyết định 1570/2000/QĐ-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 22/5/2000
· Mọi thành viên trong Đoàn kiểm tra dễ dàng thực hiện nhiệm vụ.
· Có thể thay đổi khi thiết lập một qui trình mới.
2. PHẠM VI ÁP DỤNG
Tất cả các đối tượng tham gia trong quá trình kiểm tra GLP.
3. TÀI LIỆU THAM CHIẾU
- Quyết định 1570/2000/QĐ-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 22/5/2000 về
việc triển khai áp dụng các nguyên tắc “Thực hành tốt phòng kiểm nghiệm
thuốc”.
- Quyết định 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ tài chính về việc
quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương
mại có điều kiện thuốc lĩnh vực y tế.
- Quyết định 51/QLD-CL ngày 05/5/2006 của Cục trưởng Cục Quản lý
Dược Việt Nam về việc ban hành danh sách chuyên gia thẩm định hồ sơ đăng ký
kiểm tra GMP, GLP và GSP.
4. ĐỊNH NGHĨA VÀ CHỮ V...
CC QUẢN DƯC VIỆT NAM
PHÒNG QUN LÝ CHẤT LƯỢNG THUỐC
QUY TRÌNH
CHUN B, KIỂM TRA VÀ CP GIY CHỨNG NHN
THỰC HÀNH TỐT PNG KIỂM NGHIỆM THUỐC
(GLP)
QT.QLD.09
Người viết Người kim tra Người phê duyệt
Họ và tên Nguyễn Th Xuân Hòa Đặng Th Minh Hng Cao Minh Quang
Quy trình chuẩn bị , kiểm tra và cấp giấy chứng nhận " Thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc " - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy trình chuẩn bị , kiểm tra và cấp giấy chứng nhận " Thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc " - Người đăng: Taxus Wallichiana Zucc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Quy trình chuẩn bị , kiểm tra và cấp giấy chứng nhận " Thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc " 9 10 15