Ktl-icon-tai-lieu

Quy trình nghiệp vụ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Trà Vinh

Được đăng lên bởi tranquocdientb
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 382 lần   |   Lượt tải: 0 lần
,

II
..

/

/

UY

BAN NIlAN DAN
TINH TRA. VINH

QuY

BAa LANH

CQNG

TIN Dl)NG.

'"

BoA xA H(n

CHU NGHlA VI$T N,

BQc l~p - Tt! do - Ha nh phuc
-----------------------------------tn Vinh, ngay 19 thang 12 tuirn 2002

vu

LANt! TiN Dl)NG .

QU.Y TRINH NGH$P.
BAo
CHO cAc DOANH NGH$P NBc)

vA vu A

(Ban be nh kern tbeo QEJs6' 05IQEJ-HEJQLngay 19 tiling 12ns m 2002
ella Gitim d6c-Ouji Baa Iiinh tin dting tlnb Trd Vinb)
1. Xa y dung ke' hcach bao la nh tin dung :

Hang narn van thai gian l~p kg' hoach kinh te' cho na m sau. BQ pha:
hoach chu trl phdi hop vdi bQ phan tin dung bao la nh lam vie c vci eric TC
tre n cling dia ban, cac sa, ban, huye n, thi xu d~ l~p dir kien cac du an dli G,
kien bao cao Giarn doc trlnh UBND tlnh dira van kg' hoach ba o la nh tin d
narn sau;
;

. Sau khi diroc chil tich UBND tlnh phe duyet ke' hoach bao Hinh!
dung trong narn, bQ phan ke' hOt;lchdt! thac thong ·bao kg' hOl;1chtrInh Giam i
ky gli'i cac set, ban, huy~n danh m\lc cac dt! an ho~c phuong an san xuat ~
I
doanh cua doanh nghi~p nho va vira; d6ng thai bQ ph~n tin d\lng bao lanh be!
.
I
can bQ huang dan khach hang l?p h6 so d~ nghi bao Hinh tin d\lrig.
\
2. Tiep nh~n va thffm dinh ho so bao Hinh tin d\lng:

.

a. Klulch hang d~ ngh! bao Hinh chiu trach nhi~m l?p va guj den C
bao lanh tin d\lng 01 (mQt) bQ ho so g6m :

+ Bon xin bao Hinh tin d\lng cua khach hang;
. + Van ban cua TCTD yeu c~u bao Hinh va ke't qua thffm dinh cho \
cua TCTD;

+ Phudng an SXKD va tra n<;1von vay cua khach hang kern thea bi]
tinh loan hi~u qua kinh te eua dtf an vay v6n;
+ Danh m\lc tai san the' eha'p, c~m co' tt;li TCTD thea quy djnh c
phap lu~ teo t6ng gia trj t6i thi~u b~ng 30% gia trj khmin yay;

.+ GH1YXllC nh~n cua TCTD ho~'c t6 chilc kinh te khac co lien quan
cac khoan n<;1d9ng thue, n<;1qua h~n;
C:\l3L lDIQu).lriuh·UL

TD.doc

•

, ..

_

_, :. '_A

.,.._..,
.'

.•••

--:<." :'.' .• -~' '; .

-., •.... _. __ .'.

-.-

.•;.·-.1.'_'-"

--

.,..

:! ..'
~. T N:.:i.·.·".'
~
1,

Cac gi§y to, tai lieu n6i tre n pha i la ban chinh hoac ban sao cua co
quan Nha nude c6 thffm quyeri (phong Cong chiing Nha nude; phcng nr phap cu a
----UBND huye n, thi xa hoac ban sao cua co quan phat hanh ban chinh);
"

!002! .
1
.~

'"

f:

2002i

t

.

.

~:

-':

.

.

,

b) Th§'m dinh h6 so : .
- Trong thci han 01 (m9t) ngay k~tit khi nh~n <:tuh~ so thea quy dinh
ta i di~m 2.a) neu tren, can b9 cila B9'ph~ri tin d~'ni'baolanh pha iki~m tra h6 so
tre n cac phirong dien : tinh d~y du, hop phap, hop l~ bao cao k...
,
/
II
..
/
UY
BAN NIlAN DAN
TINH TRA. VINH
CQNG BoA xA H(n CHU NGHlA VI$T N,
BQc l~p - Tt! do -
Ha
nh phuc
QuY
BAa
LANH TIN Dl)NG.
'"
------------------------------------
tn
Vinh, ngay
19
thang
12
tuirn
2002
QU.Y
TRINH
NGH$P.
vu
BAo
LANt!
TiN
Dl)NG .
CHO cAc DOANH NGH$P NBc) vA vu A
(Ban
be nh kern tbeo QEJs6' 05IQEJ-HEJQL
ngay
19
tiling
12
ns m 2002
ella Gitim d6c-Ouji Baa Iiinh tin dting tlnb Trd Vinb)
1.
Xa
y
dung ke' hcach bao lanh
tin
dung :
Hang narn van thai
gian
l~p
kg' hoach kinh
te' cho
na m sau.
BQ pha:
hoach chu
trl
phdi hop vdi
bQ
phan
tin
dung bao la nh
lam
vie c vci eric TC
tre n
cling
dia
ban,
cac
sa,
ban,
huyen,
thi
xu
d~
l~p
dir
kien
cac du
an
dli
G,
kien
bao cao Giarn
doc
trlnh UBND tlnh dira
van
kg' hoach ba o
la
nh
tin
d
narn
sau;
;
. Sau khi
diroc chil tich UBND
tlnh
phe duyet
ke'
hoach bao
Hinh!
dung
trong
narn,
bQ
phan
ke' hOt;lchdt! thac thong ·bao
kg'
hOl;1chtrInh Giam
i
ky gli'i cac
set,
ban, huy~n danh m\lc cac dt! an ho~c phuong an san xuat ~
I
doanh cua doanh nghi~p nho va vira; d6ng thai bQ ph~n tin d\lng bao lanh be!
. I
can bQ huang dan khach hang l?p h6 so d~ nghi bao Hinh tin d\lrig. \
2.
Tiep nh~n va thffm dinh ho so bao Hinh tin d\lng: .
a. Klulch hang d~ ngh! bao Hinh chiu trach nhi~m l?p va guj den
C
bao lanh tin d\lng
01
(mQt) bQ ho so g6m :
+
Bon xin bao
Hinh
tin d\lng cua khach hang;
. +
Van ban cua
TCTD
yeu c~u bao Hinh va ke't qua thffm dinh cho \
cua
TCTD;
+
Phudng an SXKD va tra n<;1von vay cua khach hang kern thea bi]
tinh loan hi~u qua kinh te eua dtf an vay v6n;
+
Danh m\lc tai san the' eha'p, c~m co' tt;li
TCTD
thea quy djnh
c
phap lu~teo t6ng gia
trj
t6i thi~u b~ng 30% gia
trj
khmin yay;
.+
GH1Y
XllC
nh~n cua
TCTD
ho~'c t6 chilc kinh te khac co lien quan
cac khoan n<;1d9ng thue, n<;1qua h~n;
C:\l3L lDIQu).lriuh·UL TD.doc
Quy trình nghiệp vụ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Trà Vinh - Trang 2
Quy trình nghiệp vụ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Trà Vinh - Người đăng: tranquocdientb
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Quy trình nghiệp vụ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Trà Vinh 9 10 938