Ktl-icon-tai-lieu

Quy trình thanh toán công tác thi công xây dựng

Được đăng lên bởi htdung1107
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1714 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ ĐIỆN MIỀN TRUNG

QUY TRÌNH
THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
(Ban hành kèm theo quyết định số ………… /QĐ-CHP-KTCL
ngày 02 tháng 12 năm 2008)

MÃ SỐ

: CHP/P2/QT-01

NGÀY BAN HÀNH : 02/12/2008

NGƯỜI BIÊN SOẠN

NGƯỜI SOÁT XÉT

NGƯỜI DUYỆT

Nguyễn Hoài Sơn

Trần Ngọc Hoàng

Trương Công Giới

CÔNG TY CỔ PHẦN
THUỶ ĐIỆN MIỀN TRUNG
Số:

/QĐ-CHP-KTCL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 02 tháng 12 năm 2008.
QUYẾT ĐỊNH

“V/v: Ban hành Quy trình Thanh toán vốn đầu tư xây dựng công trình”

TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ ĐIỆN MIỀN TRUNG
Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ
nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Thuỷ điện Miền Trung;
Căn cứ Qui chế phân cấp của Hội đồng quản trị;
Theo đề nghị của ông Trưởng Ban chỉ đạo công tác xây dựng hệ thống
quản lý chất lượng 9001:2000,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Ban hành “Quy trình Thanh toán vốn đầu tư xây dựng công
trình” – áp dụng cho Công ty cổ phần Thuỷ điện Miền Trung.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quy trình
thanh toán vốn đầu tư xây dựng công trình đã được ban hành tại Quyết định
số 900/QĐ-CHP-KTKH ngày 30/08/2007.
Điều 3. Các Ông Phó Tổng Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng,
Trưởng các phòng chức năng Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định
này.
TỔNG GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:
-

Như điều 3;
Lưu KT-CL.

TRƯƠNG CÔNG GIỚI

QUY TRÌNH
THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Mã số : CHP/P2/QT-01
Ban hành lần: 02
Ngày ban hành: 02/12/2008

BẢNG THEO DÕI THAY ĐỔI TÀI LIỆU
Lần
sửa
đổi

Vị trí
sửa đổi

Nội dung sửa đổi

Ngày
sửa
đổi

MỤC LỤC
Trang
CÔNG TY CỔ PHẦN........................................................................................................2
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM.............................................................2
Điều 1. Mục đích.............................................................................................................1
Điều 2. Phạm vi áp dụng.................................................................................................1
Điều 3. Tài liệu pháp lý...................................................................................................1
Điều 4. Định nghĩa và các từ viết tắt...............................................................................2
Điều 5. Trách nhiệm các phòng trong Công ty................................................................
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ ĐIỆN MIỀN TRUNG
QUY TRÌNH
THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
(Ban hành kèm theo quyết định số ………… /QĐ-CHP-KTCL
ngày 02 tháng 12 năm 2008)
MÃ SỐ : CHP/P2/QT-01
NGÀY BAN HÀNH : 02/12/2008
NGƯỜI BIÊN SOẠN NGƯỜI SOÁT XÉT NGƯỜI DUYỆT
Nguyễn Hoài Sơn Trần Ngọc Hoàng Trương Công Giới
Quy trình thanh toán công tác thi công xây dựng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy trình thanh toán công tác thi công xây dựng - Người đăng: htdung1107
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Quy trình thanh toán công tác thi công xây dựng 9 10 529