Ktl-icon-tai-lieu

QUY TRÌNH TÍNH LƯƠNG VÀ THANH TOÁN LƯƠNG

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 7008 lần   |   Lượt tải: 35 lần
QUY TRÌNH
TÍNH LÖÔNG VAØ THANH TOAÙN LÖÔNG
1. 1. MUÏC ÑÍCH :
-

(Quy trình naøy ñöôïc soaïn thaûo ñeå laøm gi ? giaûi quyeát vaán ñeà gì ?)

Qui ñònh caùc taøi lieäu,bieåu maãu theo doõi thôøi gian laøm vieäc cuûa nhaân vieân, coâng nhaân..
Heä thoáng ñôn giaù khoaùn saûn phaåm cho caùc coâng ñoaïn aùp duïng cheá ñoä löông khoaùn .
Tính löông ñuùng , ñuû , traû kòp thôøi cho nhaân vieân , coâng nhaân trong coâng ty.

1. 2. PHAÏM VI AÙP DUÏNG :
naøo ? lieät keâ taát caû)

-

(Quy trình naøy chi phoái coâng vieäc cuûa caùc phoøng ban boä phaän

Phoøng Haønh chính nhaân söï
Thöông xaù Tax
Chi nhaùnh Haø noäi
Boä phaän Kho, Phaân loaïi, Boác xeáp ,Ñoùng Goùi

2. 3. ÑÒNH NGHÓA THUAÄT NGÖÕ & TÖØ VIEÁT TAÉT: (giaûi thích caùc thuaät ngöõ, caùc töø vieát taét söû
duïng trong quy trình naøy )
- NV: nhaân vieân vaên phoøng
- CN: coâng nhaân
- KTTL: keá toaùn lao ñoâïng tieàn löông
- GÑ: giaùm ñoác
- PHC: phoøng haønh chính
- KTT : Keá toaùn tröôûûng
- TBP : Tröôûng boä phaän ( phoøng )
4. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO : (Lieät keâ caùc vaên baûn, tieâu chuaån, quy ñònh …, laø cô sôû ñeå soaïn thaûo
quy trình naøy keå caû caùc quy trình khaùc trong heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng)
-

Boä luaät lao ñoäng .

-

1

Giaùo trình ñaøo taïo ISO cuûa Cty Tö vaán vaø Hoã trôï TQM.
Ñieàu leä toå chöùc vaø hoaït ñoäng Coâng ty Coå phaàn Long sôn .

5. MOÂ TAÛ :
5.1. Löu ñoà tính löông vaø thanh toaùn löông :
Coâng
ñoaïn

Traùch nhieäm
thöïc hieän

1
TBP

2
PHC

3
KTTL

4
KTT , GÑ

KTTL

5

6

Löu ñoà
(söû duïng caùc kyù hieäu theo quy öôùc )

Chaám coâng
Xaùc nhaän saûn
phaåm , coâng vieäc
hoaøn thaønh

Kieåm tra xaùc nhaän

Tính toaùn

Kieåm tra, Kyù
duyeät

Phieáu chi

Thanh toaùn löông
TQ

KTTL, TQ
7

2

Löu hoà sô

Bieåu maãu aùp duïng,
taøi lieäu lieân quan

Baûng chaám coâng
Phieáu xaùc nhaän
saûn phaåm coâng
vieäc hoaøn thaønh

Baûng chaám coâng
Phieáu xaùc nhaän
saûn phaåm coâng
vieäc hoaøn thaønh
Baûng tính löông
thôøi gian
Baûng tính löông
saûn phaåm
Baûng tính löông
thôøi gian
Baûng tính löông
saûn phaåm
Phieáu chi, Baûng
tính löông thôøi
gian,Baûng tính
löông saûn phaåm
Phieáu chi, Baûng
tính löông thôøi
gian,Baûng tính
löông saûn phaåm
Phieáu chi, Baûng
tính löông thôøi
gian,Baûng tính
löông saûn phaåm

2.

Dieãn giaûi chi tieát:

Coâng ñoaïn

Teân coâng ñoaïn

Traùch nhieäm
(ai laøm ?)

Moâ taû thöïc hieän coâng ñoaïn
(Laøm ñieàu gì & laøm nhö theá naøo, neâu roõ: ôû ñaâu ?
luùc naøo ? trong bao laâu ?)

Chaám coâng

Tröôûng Boä phaän

Chaám coâng cho töøng NV- CN vaø...
QUY TRÌNH
TÍNH LÖÔNG VAØ THANH TOAÙN LÖÔNG
1. 1. MUÏC ÑÍCH : (Quy trình naøy ñöôïc soaïn thaûo ñeå laøm gi ? giaûi quyeát vaán ñeà gì ?)
- Qui ñònh caùc taøi lieäu,bieåu maãu theo doõi thôøi gian laøm vieäc cuûa nhaân vieân, coâng nhaân..
- Heä thoáng ñôn giaù khoaùn saûn phaåm cho caùc coâng ñoaïn aùp duïng cheá ñoä löông khoaùn .
- Tính löông ñuùng , ñuû , traû kòp thôøi cho nhaân vieân , coâng nhaân trong coâng ty.
1. 2. PHAÏM VI AÙP DUÏNG : (Quy trình naøy chi phoái coâng vieäc cuûa caùc phoøng ban boä phaän
naøo ? lieät keâ taát caû)
- Phoøng Haønh chính nhaân söï
- Thöông xaù Tax
- Chi nhaùnh Haø noäi
- Boä phaän Kho, Phaân loaïi, Boác xeáp ,Ñoùng Goùi
2. 3. ÑÒNH NGHÓA THUAÄT NGÖÕ & TÖØ VIEÁT TAÉT: (giaûi thích caùc thuaät ngöõ, caùc töø vieát taét söû
duïng trong quy trình naøy )
- NV: nhaân vieân vaên phoøng
- CN: coâng nhaân
- KTTL: keá toaùn lao ñoâïng tieàn löông
- GÑ: giaùm ñoác
- PHC: phoøng haønh chính
- KTT : Keá toaùn tröôûûng
- TBP : Tröôûng boä phaän ( phoøng )
4. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO : (Lieät keâ caùc vaên baûn, tieâu chuaån, quy ñònh …, laø cô sôû ñeå soaïn thaûo
quy trình naøy keå caû caùc quy trình khaùc trong heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng)
- Giaùo trình ñaøo taïo ISO cuûa Cty Tö vaán vaø Hoã trôï TQM.
- Boä luaät lao ñoäng .
- Ñieàu leä toå chöùc vaø hoaït ñoäng Coâng ty Coå phaàn Long sôn .
1
QUY TRÌNH TÍNH LƯƠNG VÀ THANH TOÁN LƯƠNG - Trang 2
QUY TRÌNH TÍNH LƯƠNG VÀ THANH TOÁN LƯƠNG - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
QUY TRÌNH TÍNH LƯƠNG VÀ THANH TOÁN LƯƠNG 9 10 863