Ktl-icon-tai-lieu

Sách cạnh tranh hành vi lạm dụng về giá

Được đăng lên bởi Võ Nhất Triều
Số trang: 156 trang   |   Lượt xem: 3050 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PHÁP LUẬT CHỐNG LẠM DỤNG VỊ TRÍ THỐNG LĨNH, VỊ
TRÍ ĐỘC QUYỀN ĐỂ HẠN CHẾ CẠNH TRANH VỀ GIÁ

ThS Phạm Hoài Huấn-ThS Nhữ Ngọc Tiến

2013

Trang 1

PHÁP LUẬT CHỐNG LẠM DỤNG VỊ TRÍ THỐNG LĨNH, VỊ
TRÍ ĐỘC QUYỀN ĐỂ HẠN CHẾ CẠNH TRANH VỀ GIÁ

2013

MỤC LỤC
Chương I: Những vấn đề lí luận về lạm dụng vị
trí thống lĩnh, vị trí độc quyền để hạn chế cạnh tranh về
giá
1.1. Vị trí thống lĩnh, vị trí độc quyền
1.1.1. Khái niệm
1.1.2. Các căn cứ xác định vị trí thống lĩnh, vị trí
độc quyền
1.2. Lạm dụng vị trí thống lĩnh, vị trí độc quyền
để hạn chế cạnh tranh về giá
1.2.1. Cơ chế định giá của doanh nghiệp
1.2.2. Bản chất lạm dụng trong hành vi định giá của
các doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường, vị trí độc
quyền

ThS Phạm Hoài Huấn-ThS Nhữ Ngọc Tiến

Trang 2

PHÁP LUẬT CHỐNG LẠM DỤNG VỊ TRÍ THỐNG LĨNH, VỊ
TRÍ ĐỘC QUYỀN ĐỂ HẠN CHẾ CẠNH TRANH VỀ GIÁ

2013

1.2.3. Các hành vi hạn chế cạnh tranh về giá phổ
biến của doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh, vị trí độc quyền
1.3. Yêu cầu điều chỉnh các hành vi lạm dụng vị
trí thống lĩnh thị trường, vị trí độc quyền để hạn chế
cạnh tranh về giá
1.3.1. Vai trò của doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh,
vị trí độc quyền đối với cạnh tranh trên thị trường
1.3.2. Mục tiêu của luật cạnh tranh
Chương II: Pháp luật chống lạm dụng vị trí
thống lĩnh, vị trí độc quyền để hạn chế cạnh tranh về
giá: thực trạng và hướng hoàn thiện
2.1. Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường và nhu
cầu điều chỉnh của pháp luật đối với các hành vi lạm dụng
vị trí thống lĩnh, vị trí độc quyền để hạn chế cạnh tranh về
giá

ThS Phạm Hoài Huấn-ThS Nhữ Ngọc Tiến

Trang 3

PHÁP LUẬT CHỐNG LẠM DỤNG VỊ TRÍ THỐNG LĨNH, VỊ
TRÍ ĐỘC QUYỀN ĐỂ HẠN CHẾ CẠNH TRANH VỀ GIÁ

2013

2.2. Thực trạng pháp luật chống lạm dụng vị trí
thống lĩnh, vị trí độc quyền để hạn chế cạnh tranh về giá tại
Việt nam
2.3. Những vấn đề đặt ra khi áp dụng pháp luật
chống lạm dụng vị trí thống lĩnh, vị trí độc quyền để hạn
chế cạnh tranh về giá tại Việt nam
2.4. Một số đề xuất nhằm hoàn thiện pháp luật và cơ
chế thực thi pháp luật chống lạm dụng vị trí thống lĩnh, vị
trí độc quyền để hạn chế cạnh tranh về giá tại Việt nam
Kết luận

ThS Phạm Hoài Huấn-ThS Nhữ Ngọc Tiến

Trang 4

PHÁP LUẬT CHỐNG LẠM DỤNG VỊ TRÍ THỐNG LĨNH, VỊ
TRÍ ĐỘC QUYỀN ĐỂ HẠN CHẾ CẠNH TRANH VỀ GIÁ

2013

Dẫn nhập
Một cách hình tượng PGS.TS Nguyễn Như Phát
nhìn nhận: “qui luật cung cầu là cốt vật chất, giá cả là
diện mạo và cạnh tranh là linh hồn của kinh tế thị
trường”1. Trên phương diện kinh tế, giá cả được nhìn nhận
như là kết q...
PHÁP LUT CHNG LM DNG V TRÍ THNG NH, VỊ
TRÍ ĐỘC QUYN ĐỂ HN CH CNH TRANH V GIÁ

ThS Phm Hoài Hun-ThS Nh Ngc Tiến Trang 1
Sách cạnh tranh hành vi lạm dụng về giá - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sách cạnh tranh hành vi lạm dụng về giá - Người đăng: Võ Nhất Triều
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
156 Vietnamese
Sách cạnh tranh hành vi lạm dụng về giá 9 10 27