Ktl-icon-tai-lieu

SAMSUNG ELECTRONICS STRATEGY MANAGEMENT

Được đăng lên bởi duong-ba-dieu
Số trang: 100 trang   |   Lượt xem: 1387 lần   |   Lượt tải: 3 lần
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

I.
II.

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC
Samsung Electronics

GVHD

: PGS.TS Nguyễn Thanh Liêm

Sinh viên :
1.
2.
3.
4.
5.

Dương Bá Diệu
Dương Thế Vũ
Nguyễn Thị Thắm
Mai Thị Hà Nguyên
Phạm Nguyễn Thu Nguyên

38K02.1
38K02.1
38K07.2
38K07.2
38K12

QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC

GVHD: PGS. TS Nguyễn Thanh Liêm

Mục lục
LỊCH SỬ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC. ........................................................... 4

I.
1.

Giai đoạn 1969-1987 ..............................................................................................................4

2.

Giai đoạn 1987 - 2000: ...........................................................................................................8
a.

3.

Sứ mệnh viễn cảnh 1987-2000...........................................................................................8
Kết luận Lịch sử chiến lược. .................................................................................................13

SỨ MỆNH VIỄN CẢNH ............................................................................. 14

II.
1.

Viễn cảnh ( 1999-2009) ........................................................................................................14
a.

Giá Trị Cốt Lõi ( nằm trong Code of conduct ) ..................................................................16

2.

Sứ Mệnh ( 1999-2009) .........................................................................................................17

3.

Chiến lược của Samsung Electronics : ..................................................................................18

PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI............................................. 19

III.


Giới hạn nghiên cứu. ............................................................................................................19

1.

Môi trường toàn cầu: ...........................................................................................................19
a.

Cách mạng điện tử kĩ thuật số đi vào lĩnh vực y tế: .........................................................19

b.

Thương mại điện tử là xu hướng. ....................................................................................21

c.

Điện tử kĩ thuật số là xu hướng ngành công nghiệp giải trí. ............................................23

d.

Thiết bị kĩ thuật số ứng dụng vào giao thông: .................................................................24

e.

Sự bùng nổ về công nghệ viễn thông. ..........................
I.
II.
QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC
Samsung Electronics
1
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HC KINH T
KHOA QUN TR KINH DOANH
GVHD : PGS.TS Nguyn Thanh Liêm
Sinh viên :
1. Dương Bá Diệu 38K02.1
2. Dương Thế 38K02.1
3. Nguyn Th Thm 38K07.2
4. Mai Th Nguyên 38K07.2
5. Phm Nguyn Thu Nguyên 38K12
SAMSUNG ELECTRONICS STRATEGY MANAGEMENT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
SAMSUNG ELECTRONICS STRATEGY MANAGEMENT - Người đăng: duong-ba-dieu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
100 Vietnamese
SAMSUNG ELECTRONICS STRATEGY MANAGEMENT 9 10 364