Ktl-icon-tai-lieu

Sàn giao dịch chứng khoán hose, hnx, upcom NHÓMDUNG

Được đăng lên bởi dunglua1995
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 478 lần   |   Lượt tải: 1 lần
San giao dich chung khoan –Nhom DUNG
1. Sở giao dịch chứng khoán là gì?

Sở giao dịch chứng khoán là thị trường giao dịch chứng khoán được thực hiện tại 1 đại
điểm tập trung gọi là sàn giao dịch (trading floor) hoặc thông qua hệ thống máy tính.
Các chứng khoán được niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán thông thường là chứng
khoán của các công ty lớn,có danh tiếng và đã trải qua thử thách trên thị trường và đáp
ứng được các tiêu chuẩn niêm yết.Các loại chứng khoán này được giao dịch theo những
quy định nhất định về phương thức giao dịch,thời gian và địa điểm cụ thể.
2. Điều kiện niêm yết chứng khoán trên mỗi sàn:

Chỉ tiêu

1. Vốn điều
lệ thực góp
tại thời
điểm đăng
kí
2. Số năm
hoạt động
dưới hình
thức công ty
cổ phần
3. Tỷ lệ lợi
nhuận sau
thuế/vốn
chủ sở hữu
(ROE) năm
gần nhất
4. Hoạt
động kinh
doanh

5. Công khai

Sở giao dịch chứng
khoán Thành phố Hồ Chí
Minh
(HOSE)
>= 120 tỷ đồng theo sổ
kế toán

Sở giao dịch chứng
khoán Hà Nội
(HNX)
>= 30 tỷ đồng theo sổ kế
toán

>= 30 tỷ đồng theo sổ kế
toán

>= 2 năm

>= 1 năm

>= 1 năm

>= 5%

>= 5%

>= 5%

02 năm liền trước có lãi,
không nợ quá hạn trên
01 năm không có lỗ lũy
kế tính đến năm đăng ký
niêm yết; tuân thủ các
doanh quy định của pháp
luật về kế toán báo cáo
tài chính

Không nợ quá hạn trên
01 năm không có lỗ lũy
kế tính đến năm đăng ký
niêm yết; tuân thủ các
doanh quy định của pháp
luật về kế toán báo cáo
tài chính

Các khoản nợ đối với
thành viên Hội đồng
quản trị, Ban kiểm soát,

Không quy định

01 năm liền trước năm
đăng ký niêm yết phải có
lãi.
Không có các khoản nợ
phải trả quá hạn trên một
năm, hoàn thành các nghĩa
vụ tài chính với Nhà nước
và có tình hình tài chính
lành mạnh tính đến thời
điểm đăng ký niêm yết
Không quy định

1

Sở giao dịch chứng khoán
Hà Nội
(UPCOM)

San giao dich chung khoan –Nhom DUNG

Ban giám đốc, Cổ đông
lớn và những người liên
quan
6. Yêu cầu
>= 300 Cổ đông (không
>= 100 Cổ đông (không
về cổ đông
phải là Cổ đông lớn)
phải là Cổ đông lớn)
nắm giữ ít nhất 20% số
nắm giữ ít nhất 15% số
cổ phiếu có quyền biểu
cổ phiếu có quyền biểu
quyết
quyết
7. Yêu cầu
Cổ đông là thành viên
Cổ đông là thành viên
về nắm giữ
Hội đồng quản trị, Ban
Hội đồng quản trị, Ban
cổ phiếu
kiểm soát, Ban giám đốc, kiểm soát, Ban giám đốc,
Kế toán trưởng cam kết Kế toán trưởng cam kết
giữ 100% cổ phiếu nắm giữ 100% cổ phiếu nắm
giữ ít nhất 06 tháng kể
giữ ít nhất 06 tháng kể
từ ngày niêm yết và nắm từ ngày niêm yết và nắm
giữ 50% số cổ phiếu này giữ 50% số cổ phiếu này
trong 06 tháng tiếp theo trong 0...
San giao dich chung khoan –Nhom DUNG
1. S giao d ch ch ng khoán là gì?
S giao d ch ch ng khoán là th tr ng giao d ch ch ng khoán đ c th c hi n t i 1 đ i ườ ượ
đi m t p trung g i là sàn giao d ch (trading floor) ho c thông qua h th ng máy tính.
Các ch ng khoán đ c niêm y t t i s giao d ch ch ng khoán thông th ng là ch ng ượ ế ườ
khoán c a các công ty l n,có danh ti ng và đã tr i qua th thách trên th tr ng và đáp ế ườ
ng đ c các tiêu chu n niêm y t.Các lo i ch ng khoán này đ c giao d ch theo nh ng ượ ế ượ
quy đ nh nh t đ nh v ph ng th c giao d ch,th i gian và đ a đi m c th . ươ
2. Đi u ki n niêm y t ch ng khoán trên m i sàn: ế
Ch tiêu S giao d ch ch ng
khoán Thành ph H Chí
Minh
(HOSE)
S giao d ch ch ng
khoán Hà N i
(HNX)
S giao d ch ch ng khoán
Hà N i
(UPCOM)
1. V n đi u
l th c góp
t i th i
đi m đăng
>= 120 t đ ng theo s
k toánế
>= 30 t đ ng theo s k ế
toán
>= 30 t đ ng theo s k ế
toán
2. S năm
ho t đ ng
d i hình ướ
th c công ty
c ph n
>= 2 năm >= 1 năm >= 1 năm
3. T l l i
nhu n sau
thu /v n ế
ch s h u
(ROE) năm
g n nh t
>= 5% >= 5% >= 5%
4. Ho t
đ ng kinh
doanh
02 năm li n tr c có lãi, ướ
không n quá h n trên
01 năm không có l lũy
k tính đ n năm đăng kýế ế
niêm y t; tuân th các ế
doanh quy đ nh c a pháp
lu t v k toán báo cáo ế
tài chính
Không n quá h n trên
01 năm không có l lũy
k tính đ n năm đăng kýế ế
niêm y t; tuân th các ế
doanh quy đ nh c a pháp
lu t v k toán báo cáo ế
tài chính
01 năm li n tr c năm ướ
đăng ký niêm y t ph i có ế
lãi.
Không có các kho n n
ph i tr quá h n trên m t
năm, hoàn thành các nghĩa
v tài chính v i Nhà n c ướ
và có tình hình tài chính
lành m nh tính đ n th i ế
đi m đăng ký niêm y t ế
5. Công khai Các kho n n đ i v i
thành viên H i đ ng
qu n tr , Ban ki m soát,
Không quy đ nh Không quy đ nh
1
Sàn giao dịch chứng khoán hose, hnx, upcom NHÓMDUNG - Trang 2
Sàn giao dịch chứng khoán hose, hnx, upcom NHÓMDUNG - Người đăng: dunglua1995
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Sàn giao dịch chứng khoán hose, hnx, upcom NHÓMDUNG 9 10 296