Ktl-icon-tai-lieu

Sáp nhập và tái cơ cấu Công ty (M&A)

Được đăng lên bởi Andy Pham Hong Thai
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 507 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Fulbright Economic Teaching Program

Financial Analysis

Lecture 18: Mergers & Acquisitions

Baøi 18
Saùp Nhaäp Vaø Taùi Cô Caáu Coâng Ty
I – Giôùi thieäu:
Saùp nhaäp (Mergers) vaø mua laïi coâng ty (Acquisition) ñaõ vaø ñang laø 01 phöông tieän
ngaøy caøng quan troïng trong vieäc taùi phaân boå nguoàn löïc trong neàn kinh teá theá giôùi vaø
cho vieäc thöïc thi chieán löôïc coâng ty. Moät heä thoáng caáu truùc haï taàng ñaõ vaø ñang ngaøy
caøng phaùt trieån nhaèm laøm cho caùc giao dòch saùp nhaäp vaø mua laïi coâng ty trôû neân deã
daøng hôn. Heä thoáng naøy bao goàm: Caùc ngaân haøng ñaàu tö (Investment banks), caùc vaên
phoøng luaät sö, caùc coâng ty tö vaán, keá toaùn vieân, taïp chuyeân ngaønh caùc nhaø ñaàu tö tö
nhaân vaø thaäm chí caû caùc thaùm töû tö.
Cuoái thaäp kyû 90s theá kyû 20, neàn kinh teá TG ñaõ chöùng kieán moät laøn soùng saùp nhaäp oà aït
giöõa caùc coâng ty lôùn, vôùi muïc tieâu laøm taêng söùc maïnh vaø tính caïnh tranh cuûa caùc coâng
ty naøy tröôùc xu theá toaøn caàu hoùa vaø söï thay ñoåi choùng maët cuûa coâng ngheä môùi, khieán
cho thò tröôøng theá giôùi trôû neân bieán ñoäng vaø khoù döï ñoaùn hôn. Baûng döôùi ñaây lieät keâ
moät vaøi caùc vuï saùp nhaäp quan troïng xaûy ra trong thôøi kyø naøy.
Coâng ty mua
Boeing
Compaq Computer
Texas Utilities
Bristish petroleum
Nationsbank Corp
Daimler-Benz
Travelers Group, Inc
Exxon

Coâng ty bò mua
McDonnell Douglas
Digital Equipment
Energy Group Plc (UK)
Amoco Corp
BankAmerica Corp
Chrysler
Citicorp
Mobil

Soá tieàn giao dòch (tyû usd)
13.4
9.1
11.0
48.2
61.6
38.3
83.0
80.1

Ñeå hieåu vì sao saùp nhaäp vaø mua laïi coâng ty goùp phaàn taùi phaân boá nguoàn löïc trong neàn
kinh teá theá giôùi vaø thöïc thi chieán löôïc coâng ty, chuùng ta caàn khaûo saùt caùc vaán ñeà sau:
1 – CaÙc daïng saùp nhaäp
2 – Ñoäng cô cuûa vieäc saùp nhaäp
3 – Loïi ích vaø chi phí cuûa caùc vuï saùp nhaäp vaø mua laïi coâng ty
4 – Caùc vaán ñeà veà phaùp lyù, thueá vaø keá toaùn (seõ ñöôïc trình baøy raõi raùc trong caùc
phaàn khaùc cuûa baøi)
5 – Cuoäc chieán giaønh quyeàn kieåm soaùt coâng ty vaø caùc chieán thuaät.
6 – Nhöõng ñieåm caàn löu yù khi thöïc hieän 01 vuï saùp nhaäp
7 – Saùp nhaäp vaø neàn kinh teá: (seõ ñöôïc trình baøy raõi raùc trong caùc phaàn khaùc cuûa
baøi)
II – Caùc daïng saùp nhaäp:
1. Saùp nhaäp haøng ngang (Horizontal Merger):

Bieân soaïn: Dieäp Duõng

1

9/13/03

Fulbright Economic Teaching Program

Financial Analysis

Lecture 18: Mergers & Acquisitions

Laø daïng saùp nhaäp xaûy ra ...
Fulbright Economic Teaching Program Financial Analysis Lecture 18: Mergers & Acquisitions
Bieân soaïn: Dieäp Duõng 1 9/13/03
Baøi 18
Saùp Nhaäp Vaø Taùi Cô Caáu Coâng Ty
I – Giôùi thieäu:
Saùp nhaäp (Mergers) vaø mua laïi coâng ty (Acquisition) ñaõ vaø ñang laø 01 phöông tieän
ngaøy caøng quan troïng trong vieäc taùi phaân boå nguoàn löïc trong neàn kinh teá theá giôùi vaø
cho vieäc thöïc thi chieán löôïc coâng ty. Moät heä thoáng caáu truùc haï taàng ñaõ vaø ñang ngaøy
caøng phaùt trieån nhaèm laøm cho caùc giao dòch saùp nhaäp vaø mua laïi coâng ty trôû neân deã
daøng hôn. Heä thoáng naøy bao goàm: Caùc ngaân haøng ñaàu tö (Investment banks), caùc vaên
phoøng luaät sö, caùc coâng ty tö vaán, keá toaùn vieân, taïp chuyeân ngaønh caùc nhaø ñaàu tö tö
nhaân vaø thaäm chí caû caùc thaùm töû tö.
Cuoái thaäp kyû 90s theá kyû 20, neàn kinh teá TG ñaõ chöùng kieán moät laøn soùng saùp nhaäp oà aït
giöõa caùc coâng ty lôùn, vôùi muïc tieâu laøm taêng söùc maïnh vaø tính caïnh tranh cuûa caùc coâng
ty naøy tröôùc xu theá toaøn caàu hoùa vaø söï thay ñoåi choùng maët cuûa coâng ngheä môùi, khieán
cho thò tröôøng theá giôùi trôû neân bieán ñoäng vaø khoù döï ñoaùn hôn. Baûng döôùi ñaây lieät keâ
moät vaøi caùc vuï saùp nhaäp quan troïng xaûy ra trong thôøi kyø naøy.
Coâng ty mua Coâng ty bò mua Soá tieàn giao dòch (tyû usd)
Boeing McDonnell Douglas 13.4
Compaq Computer Digital Equipment 9.1
Texas Utilities Energy Group Plc (UK) 11.0
Bristish petroleum Amoco Corp 48.2
Nationsbank Corp BankAmerica Corp 61.6
Daimler-Benz Chrysler 38.3
Travelers Group, Inc Citicorp 83.0
Exxon Mobil 80.1
Ñeå hieåu vì sao saùp nhaäp vaø mua laïi coâng ty goùp phaàn taùi phaân boá nguoàn löïc trong neàn
kinh teá theá giôùi vaø thöïc thi chieán löôïc coâng ty, chuùng ta caàn khaûo saùt caùc vaán ñeà sau:
1 – CaÙc daïng saùp nhaäp
2 – Ñoäng cô cuûa vieäc saùp nhaäp
3 – Loïi ích vaø chi phí cuûa caùc vuï saùp nhaäp vaø mua laïi coâng ty
4 – Caùc vaán ñeà veà phaùp lyù, thueá vaø keá toaùn (seõ ñöôïc trình baøy raõi raùc trong caùc
phaàn khaùc cuûa baøi)
5 – Cuoäc chieán giaønh quyeàn kieåm soaùt coâng ty vaø caùc chieán thuaät.
6 – Nhöõng ñieåm caàn löu yù khi thöïc hieän 01 vuï saùp nhaäp
7 – Saùp nhaäp vaø neàn kinh teá: (seõ ñöôïc trình baøy raõi raùc trong caùc phaàn khaùc cuûa
baøi)
II – Caùc daïng saùp nhaäp:
1. Saùp nhaäp haøng ngang (Horizontal Merger):
Sáp nhập và tái cơ cấu Công ty (M&A) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sáp nhập và tái cơ cấu Công ty (M&A) - Người đăng: Andy Pham Hong Thai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Sáp nhập và tái cơ cấu Công ty (M&A) 9 10 737