Ktl-icon-tai-lieu

Slide Giao Dịch Thương Mại Quốc Tế

Được đăng lên bởi Tope Dinhvan
Số trang: 114 trang   |   Lượt xem: 2667 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương 2:
INCOTERMS VÀ HỢP ĐỒNG
MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ
Đinh Khương Duy
Bộ môn Giao dịch thương mại quốc tế
Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế
khuongduy@ftu.edu.vn
04/03/14

Đinh Khương Duy

1

I. KHÁI QUÁT VỀ HỢP ĐỒNG MBQT
1. Khái niệm
1.1. Hợp đồng mua bán hàng hoá

HĐMB tài sản (Điều 428 Bộ luật Dân sự 2005):
Là thoả thuận theo đó bên bán có nghĩa vụ giao tài sản
và nhận tiền; bên mua có nghĩa vụ thanh toán và nhận
hàng.

Mua bán hàng hoá (Điều 3 Luật TM 2005):
Là hoạt động TM, theo đó bên bán có nghĩa vụ giao
hàng, chuyển quyền sở hữu HH cho bên mua và nhận
thanh toán; bên mua có nghĩa vụ thanh toán cho bên
bán, nhận hàng và quyền sở hữu HH theo thỏa thuận.

HĐMB hàng hoá:
Là thoả thuận giữa các bên, theo đó bên bán có nghĩa
vụ giao hàng, chuyển vào quyền sở hữu của bên mua
tài sản gọi là hàng hoá và được thanh toán; Bên mua có
nghĩa vụ thanh toán, nhận hàng và quyền sở hữu HH
04/03/14

Đinh Khương Duy

2

1.2. Hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế
HĐMBHHQT = HĐMB + yếu tố quốc tế.
Căn cứ xác định yếu tố quốc tế của hợp đồng
a. Luật quốc tế:
Điều 1 Phụ lục Công ước La Haye 1964 về Luật thống
nhất về luật mua bán hàng hóa quốc tế:
HĐMBHHQT được ký kết giữa các bên có trụ sở thương mại
đóng trên lãnh thổ các quốc gia khác nhau nếu có thêm một
trong các điều kiện sau:
+ Hàng hóa được chuyên chở từ lãnh thổ quốc gia này
đến lãnh thổ quốc gia khác;
+ Hành vi chào hàng và chấp nhận chào hàng được thực
hiện trên lãnh thổ các quốc gia khác nhau;
+ Việc giao hàng được thực hiện trên lãnh thổ một quốc
gia khác với quốc gia nơi tiến hành hành vi chào hàng
hoặc chấp nhận chào hàng.
04/03/14

Đinh Khương Duy

3

Điều 1 Công ước Viên 1980 về HĐMBHHQT: Công ước
này áp dụng cho các HĐMBHH giữa các bên có trụ sở
thương mại tại các quốc gia khác nhau; quốc tịch của
các bên không được xét đến khi xác định phạm vi áp
dụng của Công ước này.
b. Luật Việt Nam
- Quy chế tạm thời số 4794/TN-XNK về hướng dẫn việc
ký kết hợp đồng mua bán ngoại thương do Bộ Thương
nghiệp ban hành ngày 31/7/1991: HĐMBNT là hợp
đồng có tính chất quốc tế (chủ thể là các pháp nhân có
quốc tịch khác nhau; hàng hóa dịch chuyển từ nước
này sang nước khác; đồng tiền thanh toán là ngoại tệ
với một hoặc cả hai bên).
- Luật Thương mại 1997: HĐMBHH với thương nhân
nước ngoài la HĐMBHH được ký kết giữa một bên là
thương nhân Việt Nam với một bên là thương nhân
nước ngoài.
=> Yếu tố quyết định là gì?
-

04/03/14

Đinh Khương Duy

4

Luật Thương mại 2005 và Nghị định 12/2006/NĐ-CP:
“Mua bán hàng hóa quốc tế...
Đinh Khương Duy 1
04/03/14
Chương 2:
INCOTERMS VÀ HỢP ĐỒNG
MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ
Đinh Khương Duy
Bộ môn Giao dịch thương mại quốc tế
Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế
khuongduy@ftu.edu.vn
Slide Giao Dịch Thương Mại Quốc Tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Slide Giao Dịch Thương Mại Quốc Tế - Người đăng: Tope Dinhvan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
114 Vietnamese
Slide Giao Dịch Thương Mại Quốc Tế 9 10 795