Ktl-icon-tai-lieu

Slide Giao Dịch Thương Mại Quốc Tế

Được đăng lên bởi Tope Dinhvan
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 2064 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 4 + 5:

CHUẨN BỊ KÝ KẾT VÀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG
MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ
ThS. Đinh Khương Duy
Bộ môn Giao dịch thương mại quốc tế
Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế
Đại học Ngoại thương
khuongduy@ftu.edu.vn

PHẦN A: CHUẨN BỊ KÝ KẾT HĐMBHHQT
I. TRƯỚC KHI GIAO DỊCH

1. Nghiên cứu tiếp cận thị trường
1.1. Nghiên cứu hàng hóa
+ Đặc tính cơ bản của hàng hóa, yêu cầu về hàng hóa tại thị trường
+ Các yếu tố liên quan đến quá trình sản xuất mặt hàng
+ Chu kỳ, vòng đời của sản phẩm
+ Tỷ suất ngoại tệ
 Tỷ suất ngoại tệ xuất khẩu
Fe
Tỷ suất ngoại tệ xuất khẩu: Re =
De
Fe: Số ngoại tệ thu được từ xuất khẩu
De: Số nội tệ phải bỏ ra để xuất khẩu
 Số nội tệ bỏ ra để thu về 1 đơn vị ngoại tệ thông qua XK
 Làm sao để tăng được tỷ suất ngoại tệ xuất khẩu?



Tỷ suất ngoại tệ nhập khẩu
Di

Tỷ suất ngoại tệ nhập khẩu Ri =
Fi
Fi: Số ngoại tệ bỏ ra để nhập khẩu
Di: Số nội tệ thu được khi bán hàng hóa trên thị trường
trong nước.
 Số nội tệ thu được khi bỏ ra 1 đơn vị ngoại tệ thông
qua NK.
1.2. Nghiên cứu thị trường
 Xác định mục tiêu nghiên cứu
 Nội dung nghiên cứu
• Môi trường kinh doanh
• Chính sách kinh tế
• Quan hệ cung cầu, dung lượng thị trường, tập quán
và thị hiếu tiêu dùng

Điều kiện địa lý, điều kiện giao thông vận tải.
• Quan hệ ngoại giao, thương mại giữa hai quốc gia
 Phân tích thị trường
• Tìm kiếm thông tin
• Phân khúc thị trường
• Quy mô và triển vọng tăng trưởng
• Xu hướng thị trường
1.3. Nghiên cứu đối tác
 Nội dung
• Tư cách pháp lý
• Cơ cấu tổ chức và quy mô hoạt động, lĩnh vực KD
• Khả năng tài chính, tình hình hoạt động kinh doanh
• Uy tín và vị trí trên thương trường.
•

1.4. Phương pháp tiến hành nghiên cứu
- Điều tra qua tài liệu và sách báo (desk research)
- Điều tra tại chỗ (field research)
- Mua bán thử
- Mua thông tin
2. Lập phương án kinh doanh
2.1. Khái niệm
Phương án kinh doanh là kế hoạch hoạt động của doanh nghiệp
nhằm đạt được những mục tiêu xác định trong kinh doanh.
2.2. Nội dung
• Đánh giá tình hình thị trường và thương nhân
• Lựa chọn mặt hàng
• Đánh giá sơ bộ hiệu quả kinh tế của việc kinh doanh
+ Chỉ tiêu tỷ suất ngoại tệ
+ Chỉ số thời gian hoàn vốn
+ Chỉ tiêu tỷ suất doanh lợi
+ Chỉ tiêu điểm hoàn vốn…
• Xây dựng mục tiêu
• Lập chương trình hành động
• Tổ chức thực hiện

II. CHUẨN BỊ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU
1. Chuẩn bị nguồn hàng để xuất khẩu
Cơ sở pháp lí: HĐ nội thương, hợp đồng nhận ủy thác
Ý nghĩa: Đảm bảo tiến độ thực hiện HĐ ngoại thương
a. Chuẩn bị nguồn hàng
Tự sản xuất, liên kết liên doanh sản xuất, thu mua...
Chương 4 + 5:
CHUẨN BỊ KÝ KẾT VÀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG
MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ
ThS. Đinh Khương Duy
Bộ môn Giao dịch thương mại quốc tế
Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế
Đại học Ngoại thương
khuongduy@ftu.edu.vn
Slide Giao Dịch Thương Mại Quốc Tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Slide Giao Dịch Thương Mại Quốc Tế - Người đăng: Tope Dinhvan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
Slide Giao Dịch Thương Mại Quốc Tế 9 10 357