Ktl-icon-tai-lieu

Slide Giao Dịch Thương Mại Quốc Tế

Được đăng lên bởi Tope Dinhvan
Số trang: 68 trang   |   Lượt xem: 3156 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương 1:
CÁC PHƯƠNG THỨC GIAO DỊCH TRÊN THỊ
TRƯỜNG THẾ GIỚI
Đinh Khương Duy
khuongduy@ftu.edu.vn

03/04/14

Đinh Khương Duy

1

TÀI LIỆU THAM KHẢO








Giáo trình Giao dịch thương mại quốc tế,
NXB Thống kê, 2012.
Luật Thương mại 2005.
Bộ Luật Dân sự 2005.
Luật Đấu thầu 2005.
Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật
Công ước Liên hợp quốc về Hợp đồng
mua bán hàng hóa quốc tế - Công ước
Viên1980.

03/04/14

Đinh Khương Duy

2

1. KHÁI QUÁT VỀ GDTMQT




-

Khái niệm:
Là các giao dịch được tiến hành bởi các chủ thể của
thương mại quốc tế nhằm trao đổi vốn, hàng hóa và
dịch vụ trên thị trường thế giới.
Đặc điểm
Chủ thể: thường ở QG/VLT khác nhau; KVHQ riêng
Đối tượng: Hàng hóa, dịch vụ, vốn
Mục tiêu: Kinh tế
Phương thức: trực tiếp/gián tiếp; thông thường/đặc
biệt (Lưu ý: phân loại đối với TMDV)

03/04/14

Đinh Khương Duy

3

KHÁI QUÁT VỀ GDTMQT

-

Trở ngại:
Luật pháp
Khoảng cách địa lý
Ngôn ngữ
Văn hóa
Mục tiêu tham gia
Rào cản thương mại

03/04/14

Đinh Khương Duy

4

2. CHỦ THỂ CỦA GDTMQT


-

Chủ thể:
Doanh nghiệp
Nhà nước
Tổ chức phi chính phủ
Tổ chức quốc tế
Đặc điểm của DNVN
SMEs: hạn chế tài chính, kỹ thuật
Thiếu chiến lược rõ ràng, dài hạn
Kinh nghiệm trong nền KTTT hạn chế
Thiếu kiến thức về KDQT, TMQT

03/04/14

Đinh Khương Duy

5

3. CÁC BƯỚC GIAO DỊCH
3.1. Hỏi hàng (inquiry)
 Xét về mặt pháp lý: Lời thỉnh cầu bước vào
giao dịch của bên mua
 Xét về mặt thương mại: Bên mua đề nghị bên
bán báo cho mình biết giá cả của hàng hóa và
các điều kiện để mua hàng.
3.2. Chào hàng (offer)
3.2.1. Khái niệm
Chào hàng là lời đề nghị ký kết hợp đồng xuất
phát từ bên bán
03/04/14

Đinh Khương Duy

6

3.2.2. Hình thức
Văn bản, lời nói, hành vi cụ thể
3.2.3. Phân loại
a. Chào hàng cố định
 Lời đề nghị gửi cho một hoặc một số người cụ thể;
 Xác định đầy đủ các yếu tố cần thiết của HĐ;
 Thể hiện ý chí của bên chào muốn được ràng buộc
về hợp đồng.
b. Chào hàng tự do
 Lời đề nghị gửi cho nhiều người;
 Không ràng buộc trách nhiệm của bên CH;
 Thể hiện trên bề mặt là chào hàng tự do.
03/04/14

Đinh Khương Duy

7

c. Phân biệt chào hàng cố định và tự do
 Tiêu đề chào hàng
 Nội dung
 Cơ sở viết thư
 Bên nhận chào hàng
 Thời hạn hiệu lực của chào hàng
So sánh với các nguồn luật:
+ Đề nghị giao kết hợp đồng (BLDS Đ 390):
+ Lời mời chào hàng vs. Chào hàng (Art.14
CISG)

03/04/14

Đinh Khương Duy

8

Điều 390. Đề nghị giao kết hợp đồng
1. Đề nghị giao kết hợp đồng là việc thể hiện rõ
ý định giao kết hợp đồng và chịu sự ràng
buộc về đề nghị này của ...
03/04/14
Đinh Khương Duy
1
Chương 1:
CÁC PHƯƠNG THỨC GIAO DỊCH TRÊN TH
TRƯỜNG THẾ GIỚI
Đinh Khương Duy
khuongduy@ftu.edu.vn
Slide Giao Dịch Thương Mại Quốc Tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Slide Giao Dịch Thương Mại Quốc Tế - Người đăng: Tope Dinhvan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
68 Vietnamese
Slide Giao Dịch Thương Mại Quốc Tế 9 10 609