Ktl-icon-tai-lieu

Slide Hành Chính Công

Được đăng lên bởi thaovy0259
Số trang: 134 trang   |   Lượt xem: 2160 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Company name

Chương 1:

LÝ LUẬN CHUNG VỀ
HÀNH CHÍNH CÔNG

NỘI DUNG
Company name

NHÀ NƯỚC VÀ QUYỀN HÀNH PHÁP

HÀNH CHÍNH VÀ HÀNH CHÍNH CÔNG

KHOA HỌC HÀNH CHÍNH CÔNG

CHUYỂN ĐỔI TỪ HÀNH CHÍNH CÔNG
TRUYỀN THỐNG SANG QUẢN LÝ CÔNG

I. NHÀ NƯỚC VÀ QUYỀN HÀNH PHÁP
Company name

1. Quan niệm về nhà nước
- Theo Mác- Ănghen và V.I.Lênin: Nhà nước là sản
phẩm của đấu tranh giai cấp, là công cụ để đấu

tranh và thống trị xã hội
- Tại VN: “Nhà nước ta là Nhà nước của dân, do dân và

vì dân” đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện của ĐCSVN

I. NHÀ NƯỚC VÀ QUYỀN HÀNH PHÁP
Company name

2. Quyền lực NN và quyền hành pháp
Quyền lực Nhà nước: là một loại quyền lực đặc biệt
được nhân dân trao cho Nhà nước và Nhà nước sử

dụng quyền lực đó để quản lý Nhà nước nhằm đạt
mục tiêu chung của Nhà nước.

PHÂN CHIA THỰC THI QUYỀN LỰC NN
Company name

QUỐC HỘI

Quyền lập pháp

Lập quy

Quyền hành pháp

Quyền tư pháp

Hoạt động hành chính điều hành

Chính phủ
Chính quyền địa phương các cấp

I. NHÀ NƯỚC VÀ QUYỀN HÀNH PHÁP
Company name

3. Quản lý nhà nước

Quản lý nhà nước là thực thi các loại quyền
lực nhà nước nhằm tác động và điều chỉnh
mọi quan hệ XH nhằm làm cho quốc gia:
“phát triển ổn định và bền vững”

I. NHÀ NƯỚC VÀ QUYỀN HÀNH PHÁP

3. Quản lý nhà nước

Company name

 Chủ thể QLNN: các cơ quan trong bộ máy nhà nước
 Đối tượng của QLNN: toàn thể nhân dân, trên tất cả
các lĩnh vực: đời sống, KT, VH, XH, an ninh, quốc
phòng, ngoại giao…
 Công cụ để QLNN: pháp luật là công cụ chủ yếu.

Các yếu tố tác động đến QLNN
Company name

 Yếu tố con người
 Yếu tố chính trị
 Yếu tố tổ chức
 Yếu tố quyền lực
 Yếu tố thông tin
 Yếu tố văn hóa.

II. HÀNH CHÍNH VÀ HCC
Company name

1. Khái niệm
(a) Hành chính: Hành chính là hoạt động quản lý
các công việc của Nhà nước

(b) Hành chính công là tổng thể các tổ chức và quy
chế hoạt động của bộ máy hành pháp có trách
nhiệm quản lý công việc của Nhà nước do các cơ
quan có tư cách pháp nhân công quyền tiến hành
bằng những văn bản dưới luật để giữ gìn trật tự

công, bảo vệ quyền lợi công và phục vụ nhu cầu
hằng ngày của công dân.

2. Hành chính và quản lý
Company name

HÀNH CHÍNH
Là hoạt động hay quá
trình liên quan đến cách
thức để đạt được kết quả
đã định trước.
Là một dạng “quản lý”
đặc biệt khi có thể thức
hợp tác giữa 2 hoặc nhiều
người để đi đến mục tiêu
chung.
HC là một khái niệm hẹp
hơn quản lý; Nội dung HC
không bao hàm nội dung
quản lý

QUẢN LÝ
 Quản lý là nghệ thuật đạt
được mục tiêu thông qua
việc phố...
Company name
Chương 1:
LÝ LUẬN CHUNG VỀ
HÀNH CHÍNH CÔNG
Slide Hành Chính Công - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Slide Hành Chính Công - Người đăng: thaovy0259
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
134 Vietnamese
Slide Hành Chính Công 9 10 488