Ktl-icon-tai-lieu

Slide Hội thi ban chỉ đạo ANTT xã phường năm 2012

Được đăng lên bởi maikhuebs
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 5284 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ủy ban nhân thị xã bỉm sơn
Ban chỉ đạO 138

Hội thi
BAN CHỉ ĐạO AN NINH TRậT Tự Xã PHƯờng
năm 2012
Bỉm Sơn, Ngày
18/10/2012

Hội thi “BAN CHỉ ĐạO ANTT

Xã PHƯờng năm 2012”

HÀ LAN
Nhiệt liệt chào m•ừng cỏc
BA i thi:
độ LAM
• QUANG
TRUNG

• ĐễNG
SƠN

ĐèN
H
PHÚ
SƠ
N

SƠ
N
BẮC
SƠ
N• NGỌC
TRẠO

Hội thi “BAN CHỉ ĐạO AN NINH TRậT Tự Xã PHƯờng năm
2012”

PH Ầ N THI
CÂU H Ỏ I

Hội thi “BAN CHỉ ĐạO ANTT

Xã PHƯờng năm 2012”

Xin mời cỏc đội thi bắt thăm
cõu hỏi:

ĐễNG
S ƠN

PHÚ
SƠN

QUANG
TRUNG

NGỌC
TRẠO

LAM
S ƠN

HÀ
LAN

BẮC
S ƠN

BA
ĐèNH

Hội thi “BAN CHỉ ĐạO AN NINH TRậT Tự Xã PHƯờng năm
2012”

Cõu hỏi 2:
Đồng chớ hóy cho biết những tiờu chớ khu
dõn cư an toàn về ANTT?

ĐÁP
ÁN

Hội thi “BAN CHỉ ĐạO AN NINH TRậT Tự Xã PHƯờng năm
2012”

ĐÁP ÁN: Điều 5 Thụng tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ trưởng Bộ
Cụng an quy định cỏc tiờu chớ khu dõn cư an toàn về ANTT g ồm:
1. Hàng năm, cấp ủy Đảng cú nghị quyết, khu dõn cư cú bản đăng ký ph ấn đ ấu đ ạt
tiờu chuẩn “An toàn về ANTT” và 100 % hộ dõn cư trờn địa bàn ký cam kết giao ước thi
đua xõy dựng khu dõn cư “An toàn về ANTT”.
2. Triển khai thực hiện cú hiệu quả cỏc chủ trương, đường lối, chớnh sỏch c ủa
Đảng, phỏp luật của Nhà nước, cú mụ hỡnh tự quản về ANTT ở khu dõn c ư.
3. Khụng để xảy ra cỏc hoạt động sau:
a) Chống Đảng, chống chớnh quyền, phỏ hoại khối đại đoàn kết toàn dõn t ộc;
b) Phỏ hoại cỏc mục tiờu, cụng trỡnh kinh tế, văn húa, xó h ội, an ninh, qu ốc phũng;
c) Tuyờn truyền, phỏt triển đạo trỏi phỏp luật; hoạt đ ộng ly khai, đũi t ự tr ị, gõy r ối an
ninh, trật tự;
d) Mõu thuẫn, tranh chấp phức tạp trong nội b ộ nhõn dõn; khi ếu ki ện đụng ng ười
và khiếu kiện vượt cấp trỏi phỏp luật.
4. Thực hiện cỏc hoạt động phũng ngừa tội phạm, tai nạn, tệ nạn xó hội và cỏc vi phạm phỏp
luật khỏc bao gồm:
a) Kiềm chế, làm giảm cỏc loại tội phạm, tai nạn, tệ nạn xó hội và vi phạm phỏp luật khỏc
so với năm trước.
b) Khụng để xảy ra tội phạm nghiờm trọng và khụng cú cụng dõn của khu dõn cư phạm
tội nghiờm trọng trở lờn; nếu xảy ra tội phạm phải được phỏt hiện và bỏo cỏo ngay cấp cú
thẩm quyền để xử lý kịp thời;
VỀ BẢNG
c) Khụng cú tụ điểm phức tạp về trật tự xó hội; khụng phỏt sinh người mắc tệCHÍNH hội
nạn xó
ở cộng đồng;

Hội thi “BAN CHỉ ĐạO AN NINH TRậT Tự Xã PHƯờng năm
2012”

Cõu hỏi 5:
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Ban chỉ
đạo ANTT xó, phường được quy định như
thế nào?

ĐÁP
ÁN

Hội thi “BAN CHỉ ĐạO AN NINH TRậT Tự Xã PHƯờng năm
2012”

ĐÁP ÁN: Ban chỉ đạo ANTT ở xó, phường là một tổ chức hợp nhất cỏc B...
ñy ban nh©n thÞ x· bØm s¬n
Ban chØ ®¹O 138
Héi thi
BAN CHØ §¹O AN NINH TRËT Tù X· PH¦êng
n¨m 2012
BØm S¬n, Ngµy
18/10/2012
Slide Hội thi ban chỉ đạo ANTT xã phường năm 2012 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Slide Hội thi ban chỉ đạo ANTT xã phường năm 2012 - Người đăng: maikhuebs
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
Slide Hội thi ban chỉ đạo ANTT xã phường năm 2012 9 10 961