Ktl-icon-tai-lieu

slide kinh tế công cộng

Được đăng lên bởi Ngân nguyễn
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 346 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài giảng Kinh tế công cộng

Ts. Đặng Thị Lệ Xuân
Khoa Kế hoạch và Phát triển
Đại học Kinh tế Quốc dân

Tài liệu tham khảo
(cơ bản)
 Giáo trình kinh tế công cộng (Phạm Văn
Vận và Vũ Cương đồng chủ biên)
 Kinh tế và tài chính công (Vũ Cương chủ
biên)
 Kinh tế học công cộng (tác giả: Joseph
Sticglitz)

Phân bố thời gian
 60% thời gian: Giáo viên giảng lý thuyết
 40% thời gian: Lớp làm bài tập và thảo
luận (xen kẽ vào các buổi học lý thuyết)

Đánh giá môn học
 70% Thi cuối kỳ
 20%: Kiểm tra giữa kỳ
 10%: điểm chuyên cần (đi học đầy đủ,
Tham gia đóng góp ý kiến vào bài trên lớp
như làm bài tập, trả lời câu hỏi thảo luận)

Giới thiệu chung về môn học
 Kinh tế công cộng nghiên cứu hành vi của
chính phủ khi can thiệp vào nền kinh tế.
 Kết cấu môn học bao gồm 6 chương

Kết cấu môn học
 Chương 1: Tổng quan về vai trò của
chính phủ trong nền kinh tế thị trường và
đối tượng nghiên cứu của môn học.
 Chương 2: Chính phủ với vai trò phân bổ
nguồn lực nhằm nâng cao hiệu qủa kinh
tế.
 Chương 3: Chính phủ với vai trò phân
phối lại thu nhập và đảm bảo công bằng
xã hội.

Kết cấu môn học
Chương 4: Chính phủ với vai trò ổn
định kinh tế vĩ mô trong điều kiện
toàn cầu hoá.
Chương 5: Lựa chọn công cộng.
Chương 6: Các công cụ chính sách can
thiệp chủ yếu của chính phủ trong nền
kinh tế thị trường

Ch­¬ng­­mét
Tæng quan vÒ Vai trß cña chÝnh phñ
trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng
vµ ®èi tîng nghiªn cøu
cña m«n häc kinh tÕ c«ng céng

Câu hỏi nghiên cứu
 Chính phủ là ai và có quyền năng gì?
 Tại sao lại cần có sự can thiệp của CP
vào nền KT?
 Nguyên tắc nào cho sự can thiệp của
CP? sự can thiệp của CP có thực sự là
giải pháp hoàn hảo?
 Đối tượng, nội dung và phương pháp
luận nghiên cứu của môn học?

Ch­¬ng­­mét
1.­ChÝnh phñ trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng

2. C¬ së kh¸ch quan cho sù can thiÖp
cña chÝnh phñ vµo nÒn kinh tÕ.
3. Chøc năng vµ nguyªn t¾c can thiÖp
cña chÝnh phñ
4. Đèi tîng, néi dung vµ ph¬ng ph¸p
luËn nghiªn cøu m«n häc

­­­­­1.ChÝnh­phñ­trong­nÒn­kinh­tÕ­
thÞ­tr­êng
1.1. Qúa trình phát triển nhận thức về
vai trò của Chính phủ.
1.2. Chính phủ và khu vực công cộng.
1.3. Chính phủ trong vòng tuần hoàn
kinh tế

1.1. Qúa trình phát triển nhận
thức về vai trò của Chính phủ.
ChÝnh phñ lµ mét tæ chøc ®îc thiÕt lËp ®Ó
thùc thi những quyÒn lùc nhÊt ®Þnh, ®iÒu
tiÕt hµnh vi cña c¸c c¸ nh©n sèng trong x·
héi nh»m phôc vô cho lîi Ých chung cña x·
héi ®ã vµ tµi trî cho viÖc cung cÊp những
hµng hãa, dÞch vô thiÕt yÕu mµ x· héi ®ã
cã nhu cÇu

1.1. Qúa trình phát triển nh...
Bài giảng Kinh tế công cộng
Bài giảng Kinh tế công cộng
Ts. Đặng Thị Lệ Xuân
Khoa Kế hoạch và Phát triển
Đại học Kinh tế Quốc dân
slide kinh tế công cộng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
slide kinh tế công cộng - Người đăng: Ngân nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
slide kinh tế công cộng 9 10 703