Ktl-icon-tai-lieu

Slide Kinh tế lượng - Hiện tượng tự tương quan và cách khắc phục

Được đăng lên bởi Hana_Nguyen
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 1215 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Kinh tế lượng
ĐỀ TÀI:Hiệntượngtựtươngquan–
pháthiệnvàcáchkhắcphục

Nội dung

Chương 1 : Cơ sở lý thuyết
Chương 2 : Bài toán

C1

1. Định nghĩa
 
Thuật ngữ tự tương quan có thể hiểu là sự tương quan giữa các thành phần
của chuỗi các quan sát được sắp xếp theo thứ tự thời gian hoặc không gian.




Trong phạm vi hồi quy mô hình cổ điển giả thiếtrằng khôngcó sự tương quan
giữa các nhiễulà
Cov(,)= 0(i≠j)

Tuy nhiên trong thực tế có thể xảy ra hiện tượng mà thành phần nhiễu của
các quan sát có thể phụ thuộc lẫn nhau nghĩa là:

Cov(,) ≠0(i≠j)

2, Nguyên Nhân
a.

Nguyên nhân khách quan

Quántính : Nét nổi bật của hầu hết các chuỗi thời gian trong kinh tế là quán
tính . Chẳng hạn chúng ta ở đầu của thời kì khôi phục kinh tế , tổng sản
phẩm có xu hướng đi lên. Trong quá trình biến đông này , giá trị ở mỗi thời
điểm sau lại cao hơn ở thời điểm trước đó. Vì vậy, trong hồi quy của chuỗi
thời gian, các quan sát kế tiếp có nhiều khả năng phụ thuộc lẫn nhau.

Hiện tượng mạng nhện: Người ta thấy rằng nhiều cung mặt hàng nông sản
biểu hiện hiện tượng mạng nhện, trong đó cung về các hàng hóa phản ứng
với giá có trễ một khoảng thời gian. Giả sử ở cuối thời kì t giá nhỏ hơn thời kì
t-1 những người nông dân đã quyết định sản xuất ít đi ở thời kì t+1, chứng
tỏ có hiện tượng mạng nhện.

Trễ: trong phân tích hồi quy chuỗi thời gian ta cóthể gặphiện tượng biến phụ

thuộc
 
thời kì t phụ thuộc vào chính biến đó ở thời kì t -1 và các biến khác:
=+++.
Ví dụ: nghiên cứu mối quan hệ giữa thu nhập và người tiêu dùng.
Ngườitiêu dùng thường không có thói quen thayđổi trong tiêu dùng,như vậy nếu
ta bỏ qua số hạngtrễ trongmôhình, sốhạng sai số sẽ mang tính trễ trong đó ảnh
hưởngtiêu dùngcủa thời kì trước nên thời kì hiện tại.

Hiện tượng chủ quan
•
•

Doquá trình xử lý số liệu
Sai lệch do lập mô hình

C2

Bài toán : Nghiên cứu sự tác động của 2 yếu tố là tổng vốn đầu tư và lao
động đến GDP của Việt Nam từ năm 1993 đến năm 2012 của Việt Nam.

Biến phụ thuộc: Y: GDP của Việt Nam
Biến độc lập:
+ L: lao động ( đơn vị lao động)
+ K: vốn đầu tư (tỷ đồng)

Bảng số liệu:
Năm

K

L

Y

1993

90.19

467.6

467.6

1994

115.214

16.1

523.7

1995

127.1411

7.5

638.9

1996

142.45

37.12

519.9

1997

199.5516

108

845.6

1998

221.6358

10.9

766.8

1999

280.28

17.9

1274

2000

290.895

45.38

1353

2001

329.901

99.47

1838

2002

335.258

23.99

1205

2003

370.8

24.86

1800

2004

392.901

30.71

2147

2005

402.744

75.1

2076

2006

419.498

22.01

1362

2007

427.869
...
Kinh tế lượng
ĐỀ TÀI:Hiệntượngtựtươngquan–
pháthiệnvàcáchkhắcphục
Slide Kinh tế lượng - Hiện tượng tự tương quan và cách khắc phục - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Slide Kinh tế lượng - Hiện tượng tự tương quan và cách khắc phục - Người đăng: Hana_Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Slide Kinh tế lượng - Hiện tượng tự tương quan và cách khắc phục 9 10 24