Ktl-icon-tai-lieu

Slide Thẩm định dự án đầu tư

Được đăng lên bởi lily-vu
Số trang: 112 trang   |   Lượt xem: 4045 lần   |   Lượt tải: 38 lần
THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

TS. Trần Mai Hương, Đại học KTQD
maihuong@neu.edu.vn

MỘT SỐ CÂU HỎI
• Tại sao phải thẩm định dự án?
• Thẩm định dự án để làm gì?
• Thẩm định dự án cho ai?

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1.
2.
3.
4.

Vũ Công Tuấn, Thẩm định dự án đầu tư
Đại học KTQD, Đầu tư và thẩm định dự án
Đại học KTQD, Kinh tế đầu tư
Bùi Ngọc Toàn, Lập và thẩm định dự án xây
dựng
5. Lưu Thị Hương, Thẩm định tài chính dự án
6. Các văn bản, quy định của Nhà nước có liên
quan
7. Các tài liệu tham khảo khác

NỘI DUNG
• Chương 1: Tổng quan về dự án đầu tư và thẩm
định dự án đầu tư
• Chương 2: Tổ chức thẩm định dự án đầu tư
• Chương 3: Nội dung thẩm định dự án đầu tư
• Chương 4: Thẩm định hiệu quả dự án đầu tư
• Chương 5: Phương pháp thẩm định dự án đầu tư

Chương 1
Tổng quan về dự án đầu tư và
thẩm định dự án đầu tư
1.Dự án đầu tư
1.1 Khái niệm, đặc điểm
1.2 Quá trình hình thành và thực hiện dự án
1.3 Quá trình soạn thảo dự án đầu tư

2.Thẩm định dự án đầu tư
2.1 Khái niệm, mục đích
2.2 Nhiệm vụ và yêu cầu của thẩm định dự án
2.3 Vai trò của thẩm định dự án
2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến thẩm định dự án

HAI VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ

HUY ĐỘNG VỐN

ĐẦU TƯ
SỬ DỤNG VỐN

DỰ ÁN ĐẦU TƯ
• Là tập hợp các đề xuất bỏ vốn trung và dài hạn để tiến
hành các hoạt động đầu tư trên địa bàn cụ thể trong
khoảng thời gian xác định (Theo Luật Đầu tư năm 2005)
• Dự án đầu tư được xem xét trên các mặt
- Hình thức
- Quản lý
- Kế hoạch hoá
- Nội dung

• về nội dung, dự án đầu tư bao gồm bốn thành phần chính:
- Mục tiêu
- Các kết quả
- Các hoạt động
- Các nguồn lực

ĐẶC TRƯNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ

• Có mục đích rõ ràng
• Có chu kỳ phát triển riêng, thời
gian tồn tại hữu hạn
• Sự tham gia của nhiều bên
• Sản phẩm dự án mang tính chất
cá biệt
• Môi trường hoạt động
• Có độ bất định và rủi ro

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

NN lập chiến lược phát triển KT- XH và
quy hoạch tổng thể sử dụng lãnh thổ

NN lập quy hoạch tổng thể lãnh thổ về
xây dựng

Nhu cầu của thị trường

Chuẩn bị đầu tư

Hình thành các dự án
đầu tư xây dựng

Thực hiện đầu tư
(xây dựng công trình)

Khả năng đầu tư

Kết thúc xây dựng đưa
công trình vào sử dụng

CHU KỲ CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ
•

Là các giai đoạn mà dự án phải trải qua bắt đầu từ khi dự án
mới chỉ là ý đồ đến khi hoàn thành chấm dứt hoạt động
• Chu kỳ dự án đầu tư bao gồm ba giai đoạn: chuẩn bị đầu tư,
thực hiện đầu tư và vận hành kết quả đầu tư
• Mỗi giai đoạn của chu kỳ dự án được chia thành nhiều bước
công việc và có mối liên hệ với nhau

Ý tưở...