Ktl-icon-tai-lieu

Slides Vận tải & Bảo hiểm trong ngoại thương FTU

Được đăng lên bởi Ngọc Lan Đỗ
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 840 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 1: VẬN TẢI VÀ
MUA BÁN QUỐC TẾ

1.

Vận tải là gì?
- TheoQUÁT
nghĩa rộng:
vận tảiTẢI
được hiểu là
KHÁI
VỀ VẬN
một quy trình kỹ thuật nhằm di chuyển
vị trí của con người và vật phẩm trong
không gian để đáp ứng nhu cầu nào
đó

- Theo nghĩa hẹp: Dưới góc độ các nhà kinh
tế, vận tải là sự di chuyển hành khách và
hàng hóa nhằm đạt mục đích nhất định
nhưng phải thỏa mãn 2 tính chất sau:
+ Là hoạt động sản xuất vật chất của xã
hội
+ Là hoạt động kinh tế riêng biệt

2. Đặc điểm của vận tải
- Vận tải là ngành sản xuất vật chất của xã
hội
- Vận tải là ngành sản xuất vật chất đặc
biệt của xã hội

KHÁI QUÁT VỀ VẬN TẢI
3. Phân loại vận tải
* Căn cứ vào phạm vi phục vụ
- Vận tải công cộng:
- Vận tải nội bộ:
* Căn cứ vào phạm vi hoạt động
- Vận tải nội địa:
- Vận tải quốc tế:

3. Phân loại vận tải
* Căn cứ vào môi trường hoạt động
- Vận tải đường bộ
- Vận tải đường thủy:
- Vận tải hàng không:
- Vận tải đường ống:
* Căn cứ vào đối tượng vận chuyển
- Vận tải hàng hóa:
- Vận tải hành khách
- Vận tải hỗn hợp:

3. Phân loại vận tải
* Căn cứ vào khoảng cách vận chuyển
- Vận tải đường gần
- Vận tải đường xa
* Căn cứ vào cách tổ chức vận chuyển
- Vận tải đơn phương thức:
- Vận tải đa phương thức (vận tải liên hợp):
- Vận tải đứt đoạn:
- Vận tải hàng nguyên:
- Vận chuyển hàng lẻ:

II. VẬN TẢI VỚI MUA BÁN
QUỐC TẾ
1. Vận tải quốc tế
Vận tải quốc tế là hình thức chuyên chở
hàng hóa hoặc hành khách giữa hai hay
nhiều nước với nhau, tức là điểm đầu và
điểm cuối của quá trình vận tải nằm ở hai
lãnh thổ khác nhau.
+ VTQT trực tiếp
+ VTQT quá cảnh

2. Mối quan hệ giữa vận tải với mua
bán quốc tế
Vận tải và MBQT có mối quan hệ hữu cơ với nhau

- Vận tải là yếu tố không tách tời với mua
bán quốc tế
- Vận tải với mua bán quốc tế có sự tác
động qua lại, thúc đẩy nhau cùng phát triển

3. Tác dụng của vận tải đối
với mua bán quốc tế

- Vận tải góp phần mở rộng, phát triển quan
hệ mua bán quốc tế
- Vận tải phát triển góp phần làm thay đổi cơ
cấu hàng hóa và cơ cấu thị trường trong
mua bán quốc tế
- Vân tải ảnh hưởng tới cán cân thanh toán
quốc tế
- Vận tải ảnh hưởng tới hiệu quả kinh doanh
xuất nhập khẩu

4. Tác động của MBQT đối với
VT
MBQT phát triển góp phần thúc đẩy VT áp
dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm tạo ra
các công cụ chuyên chở lớn và tốc độ nhanh
hơn

III. PHÂN CHIA TRÁCH NHIỆM VẬN
TẢI TRONG MUA BÁN QUỐC TẾ
1. Trách nhiệm vận tải là gì?
Trách nhiệm vận tải là trách nhiệm tổ chức vận
chuyển hàng hóa từ nơi giao hàng (bên bán)
đến nơi nhận hàng cuối cùng (bên mua) t...
CHƯƠNG 1: VẬN TẢI VÀ
MUA BÁN QUỐC TẾ
Slides Vận tải & Bảo hiểm trong ngoại thương FTU - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Slides Vận tải & Bảo hiểm trong ngoại thương FTU - Người đăng: Ngọc Lan Đỗ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Slides Vận tải & Bảo hiểm trong ngoại thương FTU 9 10 37