Ktl-icon-tai-lieu

Sở hữu chéo ngân hàng VN

Được đăng lên bởi Linh Linh
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 529 lần   |   Lượt tải: 0 lần
II .THỰC TRẠNG SỞ HỮU CHÉO TRONG HỆ THỐNG NGÂN HÀNG Ở VIỆT
NAM.
Trong những năm gần đây, vấn đề sở hữu chéo liên quan đến các tổ chức tín dụng
(TCTD) ở Việt Nam đang ngày càng trở nên phổ biến. Bên cạnh các mặt tích cực mang
lại thì trong bối cảnh hiện nay, sở hữu chéo là một trong những nguyên nhân quan trọng
có thể dẫn đến các tác động tiêu cực cho hệ thống ngân hàng như cho vay theo quan hệ,
thu xếp vốn cho những dự án đầu tư chưa minh bạch, hoặc phục vụ mục đích thâu tóm
ngân hàng. Từ thực tiễn hoạt động của hệ thống tài chính Việt Nam cho thấy, hệ thống
các TCTD Việt Nam hiện có 6 nhóm sở hữu chéo khác nhau: Nhóm 1 là sở hữu của các
ngân hàng trong nước và nước ngoài tại các ngân hàng liên doanh; Nhóm 2 là cổ đông
chiến lược nước ngoài tại các ngân hàng thương mại (NHTM) trong nước; Nhóm 3 là cổ
đông tại các ngân hàng là các công ty quản lý quỹ; Nhóm 4 là sở hữu của các ngân hàng
thương mại nhà nước tại các MHTM cổ phần; Nhóm 5 là sở hữu lẫn nhau giữa các
NHTM cổ phần; Nhóm 6 là sở hữu ngân hàng cổ phần bởi các tập đoàn, tổng công ty nhà
nước và tư nhân (1).
Trước hết, chúng ta cần nhìn nhận sở hữu chéo trong hệ thống ngân hàng là một thuộc
tính khách quan và đã tồn tại từ lâu ở nhiều nền kinh tế trên thế giới, đặc biệt ở các quốc
gia mà hệ thống tài chính phát triển dựa trên hoạt động ngân hàng (bank-based), điển
hình là Đức và Nhật. Bằng chứng của Đức và Nhật đã cho thấy sở hữu chéo giữa ngân
hàng và doanh nghiệp là yếu tố quan trọng thúc đẩy sự thành công của quá trình công
nghiệp hóa ở cả 2 quốc gia này. Trong khi đó, mối quan hệ sở hữu chéo giữa ngân hàng
và doanh nghiệp lại không phổ biến nhiều ở Anh hay Mỹ, do những quốc gia này có nền
tài chính phát triển định hướng theo thị trường từ lâu đời (huy động vốn dựa vào thị
trường – market-based). Sở hữu chéo giữa ngân hàng và doanh nghiệp có mặt tích cực là
góp phần làm tăng hiểu biết giữa ngân hàng với doanh nghiệp, đồng thời hình thành nên
một cơ cấu sở hữu, cơ chế tài trợ và quản trị ổn định giữa các bên. Bên cạnh đó, trong nội
bộ hệ thống tài chính cũng có nhiều trường hợp sở hữu chéo như các ngân hàng lớn sở
hữu cổ phiếu ở các ngân hàng nhỏ, và ngược lại. Mặt tích cực trong mối quan hệ này là

khi ngân hàng nhỏ gặp vấn đề thì sẽ nhận được những hỗ trợ từ phía các ngân hàng lớn
về vốn, kinh nghiệm quản trị cũng như về nhân sự điều hành.
1. Thực trạng sở hữu chéo trong hệ thống ngân hàng Việt Nam.
Đối với thực tiễn Việt Nam, từ nhiều năm trước khi việc thành lập hệ thống ngân hàng cổ
phần được ...
II .THỰC TRẠNG SỞ HỮU CHÉO TRONG HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT
NAM.
Trong những năm gần đây, vấn đề sở hữu chéo liên quan đến các tổ chức tín dụng
(TCTD) Việt Nam đang ngày càng trở nên phbiến. Bên cạnh các mặt tích cực mang
lại thì trong bối cảnh hiện nay, sở hữu chéo một trong những nguyên nhân quan trọng
thể dẫn đến các tác động tiêu cực cho hệ thống ngân hàng như cho vay theo quan hệ,
thu xếp vốn cho những dự án đầu chưa minh bạch, hoặc phục vụ mục đích thâu tóm
ngân hàng. Từ thực tiễn hoạt động của h thống tài chính Việt Nam cho thấy, hệ thống
các TCTD Việt Nam hiện 6 nhóm sở hữu chéo khác nhau: Nhóm 1 sở hữu của các
ngân hàng trong nước nước ngoài tại các ngân hàng liên doanh; Nhóm 2 cổ đông
chiến lược nước ngoài tạic ngân hàng thương mại (NHTM) trongớc; Nhóm 3 cổ
đông tại các ngân hàng các công ty quản quỹ; Nhóm 4 sở hữu của các ngân hàng
thương mại nhà nước tại c MHTM c phần; Nhóm 5 sở hữu lẫn nhau giữa các
NHTM cổ phần; Nhóm 6 là sở hữu ngân hàng cổ phần bởi các tập đoàn, tổng công ty nhà
nước và tư nhân (1).
Trước hết, chúng ta cần nhìn nhận s hữu chéo trong hệ thống ngân hàng một thuộc
tính khách quan đã tồn tại từ lâu nhiều nền kinh tế trên thế giới, đặc biệt các quốc
gia hệ thống tài chính phát triển dựa trên hoạt động ngân hàng (bank-based), điển
hình Đức Nhật. Bằng chứng của Đức Nhật đã cho thấy sở hữu chéo giữa ngân
hàng doanh nghiệp yếu tố quan trọng thúc đẩy sự thành công của quá trình công
nghiệp hóa cả 2 quốc gia này. Trong khi đó, mối quan hệ sở hữu chéo giữa ngânng
doanh nghiệp lại không phổ biến nhiều Anh hay Mỹ, do những quốc gia này nền
tài chính phát triển định hướng theo thị trường từ lâu đời (huy động vốn dựa vào thị
trường market-based). Sở hữu chéo giữa ngân hàng doanh nghiệp có mặt tích cực
góp phần làm tăng hiểu biết giữa ngân hàng với doanh nghiệp, đồng thời hình thành nên
một cơ cấu sở hữu, cơ chế tài trợ và quản trị ổn định giữa các bên. Bên cạnh đó, trong nội
bộ hệ thống tài chính cũng nhiều trường hợp sở hữu chéo như các ngân hàng lớn sở
hữu cổ phiếu các ngân hàng nhỏ, ngược lại. Mặt tích cực trong mối quan hệ này
Sở hữu chéo ngân hàng VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sở hữu chéo ngân hàng VN - Người đăng: Linh Linh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Sở hữu chéo ngân hàng VN 9 10 117