Ktl-icon-tai-lieu

Sở hữu trí tuệ

Được đăng lên bởi hungminhleboy
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 2171 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Những khẳng định sau đây đúng hay sai? Đánh dấu “+” vào phương án phù hợp
Lưu ý được sử dụng tài liệu
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
S.K

CÂU HỎI
ĐÚNG
Quyền tác giả phát sinh kể từ khi tác phẩm được sáng tạo và thể
hiện dưới một hình thức vật chất nhất định
Các bản ghi âm, ghi hình đều là đối tượng được bảo hộ của quyền
liên quan
Các quyền nhân thân thuộc quyền tác giả đều không thể chuyển
nhượng cho người khác
Tác phẩm hết thời hạn bảo hộ sẽ thuộc quyền sở hữu của nhà
nước
Các phát minh, phương pháp toán học có thể đăng ký bảo hộ là
sáng chế
Chỉ những cuộc biểu diễn được thực hiện ở Việt nam mới được
bảo hộ theo Luật SHTT Việt Nam
Tổ chức phát sóng khi sử dụng bản ghi âm, ghi hình để thực hiện
chương trình phát sóng phải trả thù lao cho nhà sản xuất bản ghi
âm, ghi hình
Quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại được xác lập
trên cơ sở đăng ký tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền
Nhãn hiệu nổi tiếng là nhãn hiệu được biết đến rộng rãi ở Việt
Nam
Quyền đối với tên thương mại không thể là đối tượng của các hợp
đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp
Chỉ có chủ thể của quyền sở hữu trí tuệ được lựa chọn biện pháp
bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ khi có hành vi xâm phạm
Chỉ dẫn địa lý được bảo hộ vô thời hạn
Quyền sử dụng sáng chế được chuyển giao theo quyết định của cơ
quan Nhà nước có thẩm quyền thuộc hạng không độc quyền
Chỉ những hành vi sử dụng trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu
được bảo hộ cho hàng hoá, dịch vụ trùng hoặc tương tự hoặc có
liên quan tới hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu, có khả năng gây
nhầm lẫn mới bị coi là hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn
hiệu
Thời hạn bảo hộ đối với nhãn hiệu nổi tiếng là không xác định
Chỉ dẫn địa lý không được bảo hộ nếu điều kiện địa lý tạo nên
danh tiếng, chất lượng, đặc tính của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý
bị thay đổi
Chương trình máy tính được bảo hộ như tác phẩm văn học thuộc
đối tượng bảo hộ quyền tác giả
Văn bằng bảo hộ sáng chế có hiệu lực trong 20 năm tính từ ngày
cấp
Văn bằng bảo hộ sáng chế bị chấm dứt hiệu lực trong trường hợp
chủ văn bằng bảo hộ không nộp lệ phí duy trì hiệu lực
Người được chuyển giao quyền sử dụng sáng chế theo quyết định
của cơ quan nhà nước có thẩm quyền chuyển giao quyền sử dụng

SAI

CĂN CỨ

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

36
37
38
39
40
41
42
S.K

đó cho người khác theo một hợp đồng thứ cấp
Nhãn hiệu phải là những dấu hiệu nhìn thấy được
Đối tượng SHCN được bảo hộ không xác định thời hạn bao gồm:
Bí mật kinh doanh, chỉ dẫn địa lý, tên thư...
Những khẳng định sau đây đúng hay sai? Đánh dấu “+” vào phương án phù hợp
Lưu ý được sử dụng tài liệu
STT CÂU HỎI ĐÚNG SAI N CỨ
1 Quyền tác giả phát sinh kể từ khi tác phẩm được sáng tạo thể
hiện dưới một hình thức vật chất nhất định
2 Các bản ghi âm, ghi hình đều là đối tượng được bảo hộ của quyền
liên quan
3 Các quyền nhân thân thuộc quyền tác giả đều không thể chuyển
nhượng cho người khác
4 Tác phẩm hết thời hạn bảo hộ sẽ thuộc quyền s hữu của nhà
nước
5 Các phát minh, phương pháp toán học thể đăng bảo hộ
sáng chế
6 Chỉ những cuộc biểu diễn được thực hiện Việt nam mới được
bảo hộ theo Luật SHTT Việt Nam
7 Tổ chức phát sóng khi sử dụng bản ghi âm, ghi hình để thực hiện
chương trình phát sóng phải trả thù lao cho nhà sản xuất bản ghi
âm, ghi hình
8 Quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại được xác lập
trên cơ sở đăng ký tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền
9 Nhãn hiệu nổi tiếng nhãn hiu được biết đến rộng rãi Việt
Nam
10 Quyền đối với tên thương mại không thể là đối tượng của các hợp
đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp
11 Chỉ chủ thể của quyền sở hữu trí tuệ được lựa chọn biện pháp
bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ khi có hành vi xâm phạm
12 Chỉ dẫn địa lý được bảo hộ vô thời hạn
13 Quyền sử dụng sáng chế được chuyển giao theo quyết định của cơ
quan Nhà nước có thẩm quyền thuộc hạng không độc quyền
14 Chỉ những hành vi sử dụng trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu
được bảo hộ cho hàng hoá, dịch vụ trùng hoặc tương tự hoặc
liên quan tới hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu, khả năng gây
nhầm lẫn mới bị coi hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn
hiệu
15 Thời hạn bảo hộ đối với nhãn hiệu nổi tiếng là không xác định
16 Chỉ dẫn địa không được bảo hộ nếu điều kiện địa tạo nên
danh tiếng, chất lượng, đặc tính của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý
bị thay đổi
17 Chương trình máy tính được bảo hộ nhưc phẩm văn học thuộc
đối tượng bảo hộ quyền tác giả
18 Văn bằng bảo hộ sáng chế hiệu lực trong 20 năm tính từ ngày
cấp
19 Văn bằng bảo hộ sáng chế bị chấm dứt hiệu lực trong trường hợp
chủ văn bằng bảo hộ không nộp lệ phí duy trì hiệu lực
20 Người được chuyển giao quyền sử dụng sáng chế theo quyết định
của quan nhà nước thẩm quyền chuyển giao quyền sử dụng
S.K
Sở hữu trí tuệ - Trang 2
Sở hữu trí tuệ - Người đăng: hungminhleboy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Sở hữu trí tuệ 9 10 303