Ktl-icon-tai-lieu

So sánh mô hình phát triển kinh tế

Được đăng lên bởi Trang Moon
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 4684 lần   |   Lượt tải: 9 lần
CÂU HỎI TIỂU LUẬN
Câu 1: Phân tích sự giống và khác nhau các mô hình tăng trưởng kinh tế : Cổ điển, Mô hình của K.Max, mô
hình tân cổ điển, mô hình của keyes, và hiện đại?

Câu 2: Tại sao phải đánh giá phát triển kinh tế? Đánh giá nó như thế nào? Lấy ví dụ thực tế ở Việt Nam
BÀI LÀM
Câu 1: : Phân tích sự giống và khác nhau các mô hình tăng trưởng kinh tế : Cổ điển, Mô hình
của K.Max, mô hình tân cổ điển, mô hình của keyes, và hiện đại?
1.

Sự giống nhau
Các mô hình tăng trưởng kinh tế đều nghiên cứu theo những nội dung
 Quan điểm về các yếu tố đầu vào, yếu tố nào là quan trọng nhất
 Sự kết hợp giữa các yếu tố đầu vào
 Nền kinh tế vận động như thế nào thông qua tổng cung và tổng cầu
 Vai trò của chính phủ trong tăng trưởng kinh tế

Các yếu tố đầu vào tác động tới quá trình sản xuất là : Đất đai, lao động, vốn, và tiến bộ khoa học kỹ
thuật. Riêng đối với mô hình cổ điển chỉ có 3 yếu tố là đất đai, lao động và vốn.
Với mô hình của keynes và hiện đại thì cả 2 mô hình này thì Vốn (K) là yếu tố đầu vào quan trọng
nhất
Ở mô hình cổ điển và tân cổ đều cho rằng trong điều kiện thị trường cạnh tranh, khi nền kinh tế có
biến động thì sự linh hoạt về giá cả và tiền công là nhân tố cơ bản khôi phục nền kinh tế về vị trí sản lượng
tiềm năng.
Mô hình tăng trưởng của keyes và lý thuyết tăng trưởng hiện đại thì sự cân bằng của nền kinh tế
không nhất thiết tại mức sản lượng tiềm năng và thường dưới mức sản lượng tiềm năng.
2.

Sự khác nhau

2.1.

Mô hình cổ điển về tăng trưởng kinh tế
 Các nhân tố ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế

Vốn , lao động, đất đai trong đó đất đai là yếu tố quan trọng nhất và là giới hạn của tăng trưởng.
Trong mô hình không có yếu tố công nghệ (T). Theo Ricardo :






g = f(I): đầu tư
I = f(Pr): Lợi nhuận
Pr = f (W): Tiền công thuê lao động
W = f(Pa): Giá nông sản
Pa = f(R) : Giá thuê ruộng đất
Tăng trưởng kinh tế phụ thuộc vào giá thuê ruộng đất, số lượng và chất lượng của ruộng đất.
MÔ HÌNH 2 KHU VỰ CỦA TRƯỜNG PHẢI CỔ ĐIỂN

Khu vực truyền thống ( nông nghiệp)
Khu vự trì trệ tuyệt đối ( không có sự gia tăng
về sản lượng)
- Dư thừa lao động do giới hạn ruộng đất
Không nên tiếp tục đầu tư vào khu vực này
-

Khu vực hiện đại (công nghiệp)
Khu vực giải quyết thất nghiệp cho nông
nghiệp, chuyển lao động từ nông nghiệp sang
- Phải tăng lương để thu hút lao động nhưng chỉ
tră ở một mức cố định
Tăng trưởng kinh tế được quyết định bởi quy mô
tích lũy của công nghiệp
-

 Sự kết hợp giữa các yếu tố đầu vào





Đất đai cố định
Vốn và lao động...
U HỎI TIỂU LUẬN
Câu 1: Phân tích sự giống và khác nhau các mô hình tăng trưởng kinh tế : Cổ điển, Mô hình của K.Max, mô
hình tân cổ điển, mô hình của keyes, và hiện đại?
Câu 2: Tại sao phải đánh giá phát triển kinh tế? Đánh giá nó như thế nào? Lấy ví dụ thực tế ở Việt Nam
BÀI LÀM
Câu 1: : Phân tích sự giống và khác nhau các mô hình tăng trưởng kinh tế : Cổ điển, Mô hình
của K.Max, mô hình tân cổ điển, mô hình của keyes, và hiện đại?
1. Sự giống nhau
Các mô hình tăng trưởng kinh tế đều nghiên cứu theo những nội dung
Quan điểm về các yếu tố đầu vào, yếu tố nào là quan trọng nhất
Sự kết hợp giữa các yếu tố đầu vào
Nền kinh tế vận động như thế nào thông qua tổng cung và tổng cầu
Vai trò của chính phủ trong tăng trưởng kinh tế
Các yếu tố đầu vào tác động tới quá trình sản xuất là : Đất đai, lao động, vốn, và tiến bộ khoa học kỹ
thuật. Riêng đối với mô hình cổ điển chỉ có 3 yếu tố là đất đai, lao động và vốn.
Với mô hình của keynes và hiện đại thì cả 2 mô hình này thì Vốn (K) là yếu tố đầu vào quan trọng
nhất
Ở mô hình cổ điển và tân cổ đều cho rằng trong điều kiện thị trường cạnh tranh, khi nền kinh tế có
biến động thì sự linh hoạt về giá cả và tiền công là nhân tố cơ bản khôi phục nền kinh tế về vị trí sản lượng
tiềm năng.
Mô hình tăng trưởng của keyes và lý thuyết tăng trưởng hiện đại thì sự cân bằng của nền kinh tế
không nhất thiết tại mức sản lượng tiềm năng và thường dưới mức sản lượng tiềm năng.
2. Sự khác nhau
So sánh mô hình phát triển kinh tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
So sánh mô hình phát triển kinh tế - Người đăng: Trang Moon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
So sánh mô hình phát triển kinh tế 9 10 365