Ktl-icon-tai-lieu

Sổ tay tín dụng ngân hàng NNNo&PTNT

Được đăng lên bởi Tran Thanh Oanh
Số trang: 538 trang   |   Lượt xem: 3159 lần   |   Lượt tải: 5 lần
1

MỤC LỤC

MỤC LỤC
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ..........................................................................................16
GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ ...........................................................................................17
CHƢƠNG I. GIỚI THIỆU CHUNG..............................................................................23
1. Mục đích và ý nghĩa của Sổ tay Tín dụng (STTD) Ngân hàng Nông
nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (NHNo & PTNT VN) ......................23
2. Cấu trúc Sổ tay Tín dụng .......................................................................................23
3. Phạm vi áp dụng......................................................................................................24
4. Tổ chức thực hiện....................................................................................................24
5. Hƣớng dẫn cập nhật, bổ sung, chỉnh sửa..............................................................24
PHỤ LỤC 1A. DANH MỤC VĂN BẢN PHÁP LÝ ...............................................26
CHƢƠNG II. CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUÁN LÝ TÍN DỤNG ......................31
1. Giới thiệu chung ......................................................................................................31
2. Nguyên tắc tổ chức hoạt động tín dụng ................................................................32
3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tín dụng ..............................................................32
3.1. Cơ cấu tổ chức khung ........................................................................................32
3.2. Chức năng nhiệm vụ ..........................................................................................33
4. Phụ lục......................................................................................................................44
PHỤ LỤC 2A SƠ ĐỒ QUY TRÌNH TÍN DỤNG CHUNG ....................................44
PHỤ LỤC 2B. SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ TÍN
DỤNG .......................................................................................................................45
CHƢƠNG III. PHÂN CẤP THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT TÍN DỤNG ...................47
1. Mục đích ..................................................................................................................48
2. Nguyên tắc phân cấp thẩm quyền phê duyệt tín dụng ........................................48
3. Quyền phán quyết của các cấp thẩm quyền .........................................................49...
MC LC
Sổ tay Tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
CTF Ltd.
1
MỤC LỤC
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ..........................................................................................16
GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ ...........................................................................................17
CHƢƠNG I. GIỚI THIỆU CHUNG ..............................................................................23
1. Mục đích ý nghĩa của Sổ tay Tín dụng (STTD) Ngân hàng Nông
nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (NHNo & PTNT VN) ......................23
2. Cấu trúc Sổ tay Tín dụng .......................................................................................23
3. Phạm vi áp dụng......................................................................................................24
4. Tổ chức thực hiện ....................................................................................................24
5. Hƣớng dẫn cập nhật, bổ sung, chỉnh sửa ..............................................................24
PHỤ LỤC 1A. DANH MỤC VĂN BẢN PHÁP LÝ ...............................................26
CHƢƠNG II. CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUÁN LÝ TÍN DỤNG ......................31
1. Giới thiệu chung ......................................................................................................31
2. Nguyên tắc tổ chức hoạt động tín dụng ................................................................32
3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tín dụng ..............................................................32
3.1. Cơ cấu tổ chức khung ........................................................................................32
3.2. Chức năng nhiệm vụ ..........................................................................................33
4. Phụ lục......................................................................................................................44
PHỤ LỤC 2A SƠ ĐỒ QUY TRÌNH TÍN DỤNG CHUNG ....................................44
PHỤ LỤC 2B. ĐỒ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ TÍN
DỤNG .......................................................................................................................45
CHƢƠNG III. PHÂN CẤP THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT TÍN DỤNG ...................47
1. Mục đích ..................................................................................................................48
2. Nguyên tắc phân cấp thẩm quyền phê duyệt tín dụng ........................................48
3. Quyền phán quyết của các cấp thẩm quyền .........................................................49
3.1. Tổng Giám đốc NHNo & PTNT VN .................................................................49
3.2. Giám đốc Chi nhánh NHNo & PTNT VN .........................................................49
3.3. Biểu phân cấp thẩm quyền phê duyệt hạn mức cho một khách hàng ................50
4. Quy trình phê duyệt một giao dịch tín dụng (cho vay hoặc bảo lãnh) ...............52
4.1. Quy trình phê duyệt ...........................................................................................52
4.2. Thời gian thẩm định/tái thẩm định và quyết định cho vay ................................54
Sổ tay tín dụng ngân hàng NNNo&PTNT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sổ tay tín dụng ngân hàng NNNo&PTNT - Người đăng: Tran Thanh Oanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
538 Vietnamese
Sổ tay tín dụng ngân hàng NNNo&PTNT 9 10 312