Ktl-icon-tai-lieu

STAR Leadership - Những phong cách lãnh đạo hữu hiệu để trở thành một người lãnh đạo thành công

Được đăng lên bởi huynh-giai-thi
Số trang: 74 trang   |   Lượt xem: 7665 lần   |   Lượt tải: 14 lần
LÃNH ĐẠO – Dr. Christian Phan Phước Lành

Những Phong Cách Lãnh Đạo Hữu Hiệu
Để Trở Thành Một Người Lãnh Đạo Kết Quả

LÃNH ĐẠO
Những Phong Cách Lãnh Đạo Hữu Hiệu
Để Trở Thành Một Người Lãnh Đạo Kết Quả

STAR LEADERSHIP
Effective Leadership Styles Helping
You To Become A Successful Leader

Kính Tặng

LEADERSHIP
Effective Leadership Styles Helping
You To Become A Successful Leader

Mục Sư Tiến Sĩ Christian Phan Phước-Lành

DR. CHRISTIAN PHAN PHƯỚC LÀNH

2

LÃNH ĐẠO – Dr. Christian Phan Phước Lành

LÃNH ĐẠO – Dr. Christian Phan Phước Lành

Dedication: To The Lord Jesus Christ, the Master of
My Life and the Author of Leadership

Mục Lục

Thanks to Rev. Nguyễn Đức Tánh & Rev. Nguyễn
Công Thành for Editing

Dẫn Nhập ………………………………………... 6
Chương I: Khái Quát Về Lãnh Đạo ……………. 11
Chương II: Lãnh Đạo Tôi Tớ …………………... 56

Kinh Thánh: Bản Dịch Truyền Thống, Bản Dịch
Mới, Bản Dịch 2011

Chương III: Lãnh Đạo Biến Đổi ……………….. 76
Chương IV: Lãnh Đạo Kết Quả ………………... 91
Chương V: Lãnh Đạo Liên Hệ ………………... 129

Dr. Christian Phan Phước Lành
5114 NE 8th Place
Renton, WA 98059
Email: “Phan1010@gmail.com”

Phần Kết ………………………………………. 144
Tài Liệu Tham Khảo ………………………….. 146

Copyright @ 2012 by Christian Phan
All right reserved. No part of this book may be
reproduced or transmitted in any form or by any
means without permission from the author.

Printed in the United States of America
3

4

LÃNH ĐẠO – Dr. Christian Phan Phước Lành

DẪN NHẬP
Lãnh đạo là nhu cầu của gia đình, tổ chức và xã hội.
Bất cứ ở nơi nào và trong thời đại nào, có sự tập
hợp của một nhóm người cùng với khải tượng,
những điều mơ ước mà họ muốn đạt được, thì tại
đó, cần nhu cầu lãnh đạo. Từ xưa nay, chúng ta
thấy có ba phong cách lãnh đạo phổ biến thường
được sử dụng: (1) Lãnh đạo độc tài, (2) Lãnh đạo
dân chủ, và (3) Lãnh đạo rút tay (bù nhìn).
Lãnh Đạo Độc Tài (Autocratic or
Authoritarian Leadership Style) là lối lãnh đạo hàng
dọc trong đó mọi sự quyết định đều thuộc về một
nhân vật lãnh đạo hay một nhóm nhỏ những người
lãnh đạo. Phong cách lãnh đạo này không cho
những người theo (followers) có được quyền quyết
định gì cả mà người theo chỉ biết phục tùng mọi
quyết định từ người lãnh đạo đưa xuống.
Lối lãnh đạo này thường được áp dụng trong
thể chế Quân Chủ Chuyên Chế. Đây là một chế độ
quân chủ tuyệt đối mà vua nắm thực quyền. Theo
Wilson & Reill, Chế độ quân chủ chuyên chế này
có mặt tại các quốc gia phong kiến mang nặng màu
sắc gia cấp chủ nô và thịnh hành nhất ở các nước
Âu Châu vào các thể kỷ 17 và...
LEADERSHIP
Effective Leadership Styles Helping
You To Become A Successful Leader
Những Phong Cách Lãnh Đạo Hữu Hiệu
Để Trở Thành Một Người Lãnh Đạo Kết Quả
DR. CHRISTIAN PHAN PHƯỚC LÀNH
LÃNH ĐẠO – Dr. Christian Phan Phước Lành
2
LÃNH ĐẠO
Những Phong Cách Lãnh Đạo Hữu Hiệu
Để Trở Thành Một Người Lãnh Đạo Kết Quả
STAR LEADERSHIP
Effective Leadership Styles Helping
You To Become A Successful Leader
Kính Tặng
Mục Sư Tiến Sĩ Christian Phan Phước-Lành
STAR Leadership - Những phong cách lãnh đạo hữu hiệu để trở thành một người lãnh đạo thành công - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
STAR Leadership - Những phong cách lãnh đạo hữu hiệu để trở thành một người lãnh đạo thành công - Người đăng: huynh-giai-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
74 Vietnamese
STAR Leadership - Những phong cách lãnh đạo hữu hiệu để trở thành một người lãnh đạo thành công 9 10 770