Ktl-icon-tai-lieu

sử dụng bền vững đất miền núi và vùng cao ở việt nam

Được đăng lên bởi Lộc Vân Anh
Số trang: 140 trang   |   Lượt xem: 598 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Th¸i phiªn - nguyÔn tö siªm

Sö dông bÒn v÷ng
®Êt miÒn nói vµ vïng cao ë viÖt nam

Nhµ xuÊt b¶n n«ng nghiÖp
Hµ néi - 2002

Môc lôc

LêI NãI §ÇU ...........................................................................................................................4
Ch−¬ng 1: §ÆC §IÓM Tù NHI£N MIÒN NóI Vµ VïNG CAO......................................5
1.1. §Þa bµn vµ ph¹m vi nghiªn cøu .....................................................................................5
1.2. Ph©n lo¹i ®Þa h×nh ®Þa m¹o ............................................................................................5
1.3. §Æc ®iÓm tù nhiªn theo vïng sinh th¸i ..........................................................................8

Ch−¬ng 2: C¸C QU¸ TR×NH THæ NH¦ìNG CHñ §¹O ë
MIÒN NóI Vµ VïNG CAO VIÖT NAM.........................................................19
2.1. Qu¸ tr×nh phong ho¸ ....................................................................................................19
2.2. Qu¸ tr×nh tÝch luü kÕt von ®¸ ong trong ®Êt.................................................................21
2.3. Qu¸ tr×nh mïn ho¸.......................................................................................................22
2.4. Qu¸ tr×nh båi tô h×nh thµnh ®Êt b»ng ë miÒn nói.........................................................22
2.5. C¸c qu¸ tr×nh kh¸c.......................................................................................................23

Ch−¬ng 3: PH¢N LO¹I §ÊT MIÒN NóI VïNG CAO....................................................24
3.1. C¸c lo¹i ®Êt chÝnh miÒn nói vïng cao..........................................................................24
3.2. Liªn hÖ chuyÓn ®æi ph©n lo¹i ®Êt theo FAO - UNESCO.............................................70
3.3. §¸nh gi¸ quü ®Êt .........................................................................................................72

Ch−¬ng 4: SUY THO¸I M¤I TR¦êNG §ÊT...................................................................75
4.1. §Æc ®iÓm chung...........................................................................................................75
4.2. Xãi mßn.......................................................................................................................76
4.3. Röa tr«i........................................................................................................................83
4.4. Gi¶m kh¶ n¨ng trao ®æi hÊp phô vµ ®é no baz¬.............................
Th¸i phiªn - nguyÔn tö siªm
Sö dông bÒn v÷ng
®Êt miÒn nói vµ vïng cao ë viÖt nam
Nhµ xuÊt b¶n n«ng nghiÖp
Hµ néi - 2002
sử dụng bền vững đất miền núi và vùng cao ở việt nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
sử dụng bền vững đất miền núi và vùng cao ở việt nam - Người đăng: Lộc Vân Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
140 Vietnamese
sử dụng bền vững đất miền núi và vùng cao ở việt nam 9 10 255