Ktl-icon-tai-lieu

Sử dụng phương pháp phân tích lợi ích và chi phí trong đánh giá chính sách công

Được đăng lên bởi Tùng Nguyễn
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 361 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH LỢI ÍCH VÀ CHI PHÍ
TRONG ĐÁNH GIÁ CHÍNH SÁCH CÔNG

TS. NGUYỄN THỊ XUÂN LAN

P

hân tích chính sách công (public
policy analysis) là một hoạt động rất
phổ biến trong quy trình chính sách.
Chính sách công được chia thành hai loại là
chính sách quốc gia và chính sách địa
phương. Chính sách quốc gia do chính quyền
trung ương quyết định và thường nhằm mục
đích giải quyết chủ yếu các vấn đề về đối nội,
đối ngoại, phát triển kinh tế-xã hội, quốc
phòng an ninh cho đất nước, còn chính sách
địa phương do chính quyền cấp tỉnh, huyện,
xã xây dựng và ban hành trong phạm vi thẩm
quyền của mình nhằm giải quyết các vấn đề
kinh tế, văn hoá, xã hội có tính đặc thù của
địa phương.
Nhìn chung, chính sách công là nhằm
để giải quyết vấn đề tác động đến xã hội.
Hoạch định chính sách công cũng đồng nghĩa
với việc xác định thứ tự ưu tiên giải quyết các
vấn đề liên quan tới quốc gia hay địa phương,
và trên cơ sở đó, quyết định cách giải quyết
trên cơ sở tính toán lợi ích chung của xã hội.
Để phân tích và đánh giá chính sách công,
người ta có thể sử dụng nhiều phương pháp
khác nhau. Một trong các phương pháp đó là
phân tích lợi ích và chi phí (cost & benefit
analysis - CBA).
Phân tích lợi ích và chi phí là gì?
Theo Frances Perkins (1994): CBA là phân
tích mở rộng của phân tích tài chính, được sử
dụng chủ yếu bởi các chính phủ và cơ quan

quốc tế để xem xét một dự án hay chính sách
có làm tăng phúc lợi cộng đồng hay không.
Boardman (2001) cũng giải thích: CBA là
một phương pháp đánh giá chính sách, trong
đó giá trị của tất cả các kết quả chính sách
đối với mọi thành viên trong xã hội nói chung
được lượng hóa bằng tiền. Lợi ích xã hội
ròng là thước đo giá trị của chính sách. Như
vậy, có thể hiểu CBA là một phương pháp
thường được tiến hành trong quá trình ra
quyết định nên chấp nhận hay loại bỏ một
chính sách kinh tế - xã hội dựa trên tính hiệu
quả của nó, hoặc quyết định lựa chọn giữa
hai hay nhiều các chính sách có tính chất loại
trừ lẫn nhau, ví dụ: do ngân sách bị hạn chế,
một địa phương có thể chỉ được chọn một
trong hai chính sách: hoặc miễn phí khám
chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi, hoặc miễn
toàn bộ học phí cho trẻ em dưới 12 tuổi đang
học tại các trường công lập tại địa phương;
đây là hai chính sách loại trừ nhau.
Có hai lý do để sử dụng CBA: Một là,
CBA giúp người phân tích hiểu rõ hơn về
chính sách; hai là, CBA sẽ giúp cho việc
người ra quyết định có thêm cơ sở để lựa
chọn, cải thiện hiệu quả của sự phân bổ
nguồn lực, cụ thể là nó cho biết sự c...
19
SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH LỢI ÍCH VÀ CHI PHÍ
TRONG ĐÁNH GIÁ CHÍNH SÁCH CÔNG
TS. NGUYỄN THỊ XUÂN LAN
hân tích chính sách công (public
policy analysis) là mt hot đng rất
ph biến trong quy trình chính sách.
Chính sách công đưc chia thành hai loi là
chính sách quc gia và chính sách đa
phương. Chính sách quc gia do chính quyn
trung ương quyết đnh thưng nhm mc
đích gii quyết ch yếu các vấn đ v đi ni,
đi ngoi, phát trin kinh tế-xã hi, quc
phòng an ninh cho đt c, n chính sách
đa phương do chính quyn cp tnh, huyn,
xã xây dng và ban hành trong phm vi thm
quyn ca mình nhằm gii quyết c vn đ
kinh tế, văn hoá, xã hi có tính đặc thù ca
đa phương.
Nhìn chung, chính sách công là nhm
đ gii quyết vn đ tác đng đến xã hi.
Hoch đnh chính sách công cũng đng nghĩa
vi vic xác đnh th t ưu tiên gii quyết các
vn đliên quan ti quc gia hay đa phương,
và trên cơ s đó, quyết định cách gii quyết
trên cơ s tính toán li ích chung của xã hi.
Đ phân tích và đánh giá chính ch công,
ngưi ta có th sử dng nhiu phương pháp
khác nhau. Mt trongc phương pháp đó
phân tích li ích và chi phí (cost & benefit
analysis - CBA).
Phân tích li ích và chi phí gì?
Theo Frances Perkins (1994): CBA là phân
tích mở rng ca phân tích tài chính, đưc s
dng ch yếu bi các chính ph quan
quc tế đ xemt mt d án hay chính sách
có làm tăng phúc li cng đng hay không.
Boardman (2001) ng gii thích: CBA là
mt phương pháp đánh g chính sách, trong
đó g tr ca tt cả các kết qu chính ch
đi vi mọi thành viên trong xã hi nói chung
đưc lượng hóa bng tin. Li ích xã hi
ròng thưc đo giá tr ca chínhch. Như
vy, có th hiu CBA là mt phương pháp
thưng đưc tiến hành trong quá trình ra
quyết định nên chp nhận hay loi b mt
chínhch kinh tế - hi dựa trên tính hiu
qu của nó, hoc quyết đnh la chn gia
hai hay nhiu các chính sách có tính cht loi
tr lẫn nhau, ví d: do ngân sách b hn chế,
mt địa phương có th ch được chn mt
trong hai chính ch: hoặc min phí khám
cha bệnh cho tr emi 6 tui, hoc min
toàn b hc phí cho tr em dưới 12 tui đang
hc tại c tng công lp ti địa phương;
đây là hai chính sách loi tr nhau.
Có hai lý do đ s dng CBA: Mt là,
CBA giúp ngưi phân tích hiu rõ hơn v
chính sách; hai là, CBA s giúp cho vic
ngưi ra quyết đnh có thêm cơ s đ la
chn, ci thin hiu qu của s phân b
ngun lc, c th là nó cho biết sự can thip
ca chính quyn có đem li hiu qu xã hi
ln hơn hay không.
Vi phương pháp CBA, ngưi ta sẽ
tìm cách xác đnh giá trbng tin cho mi
P
Sử dụng phương pháp phân tích lợi ích và chi phí trong đánh giá chính sách công - Trang 2
Sử dụng phương pháp phân tích lợi ích và chi phí trong đánh giá chính sách công - Người đăng: Tùng Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Sử dụng phương pháp phân tích lợi ích và chi phí trong đánh giá chính sách công 9 10 28