Ktl-icon-tai-lieu

Sử dụng vốn ODA trong xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật ở Hà Nội

Được đăng lên bởi Hoàng Thanh Phong
Số trang: 98 trang   |   Lượt xem: 2318 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LỜI NÓI ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Bước sang thiên niên kỷ thứ 3 của loài người, cùng với sự phát triển vượt
bậc về khoa học kỹ thuật và những thành tựu rực rỡ về kinh tế -văn hoá-giáo
dục, thì vẫn còn có tới 2/3 dân số thế giới sống trong cảnh nghèo đói, thiếu
nước sạch, thiếu sự chăm sóc y tế, giáo dục, thiếu những điều kiện sinh hoạt
tối thiểu. Trong một nỗ lực chung, xoá bỏ nghèo đói, và giảm dần quãng cách
về trình độ phát triển giữa các quốc gia, các khu vực trên thế giới, hỗ trợ phát
triển chính thức (ODA) đã có những đóng góp tích cực vì mục tiêu phát triển
toàn cầu.
Chính phủ Việt Nam hiện đang gánh vác trách nhiệm đưa đất nước tiến
lên con đường phát triển, thông qua việc đề cao các mục tiêu phát triển con
người, đã dành được sự ủng hộ mạnh mẽ của cộng đồng các nhà tài trợ quốc
tế. Tính đến năm 2000, tổng số vốn ODA giải ngân cho Việt Nam đã lên tới
7,6 tỷ USD, thông qua các chương trình, dự án xoá đói giảm nghèo, y tế, giáo
dục đào tạo, giao thông, cấp thoát nước, từng bước đã góp phần cải thiện các
chỉ số xã hội, nâng cao mức sống người dân, thúc đẩy quá trình công nghiệp
hóa, hiện đại hoá đất nước, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công
bằng, văn minh”.
Trong cả nước, Hà Nội cũng là một trong các tỉnh, thành phố thu hút
được nhiều vốn ODA trong các dự án phát triển kết cấu hạ tầng cơ sở. Nhiều
công trình hạ tầng giao thông, cấp thoát nước được xây dựng bằng nguồn vốn
ODA đã tạo ra những thay đổi khởi sắc trong nếp sống văn minh đô thị. Hiện
nay, chủ trương chung của thành phố là tập trung thu hút, sử dụng vốn ODA
hình thành hệ thống cơ sở hạ tầng cơ sở hiện đại, tạo tiền đề cho phát triển
kinh tế.
Trong bối cảnh nguồn cung cấp ODA không ngừng giảm sút, sự cạnh
tranh quốc tế trong việc thu hút, sử dụng vốn ODA ngày càng diễn ra gay gắt
1

thì việc phân tích, đánh giá thực trạng sử dụng vốn ODA cho phát triển kết
cấu hạ tầng cơ sở ở Hà Nội, để tìm ra những tồn tại, khó khăn, có biện pháp
kịp thời tháo gỡ giải quyết là hết sức cần thiết.
Chính vì vậy tôi chọn đề tài “ Sử dụng vốn ODA trong xây dựng cơ sở
hạ tầng kỹ thuật ở Hà Nội”.
2. Mục đích của đề tài
Một là, phân tích tình hình sử dụng vốn ODA trong phát triển cơ sở hạ
tầng kỹ thuật ở Hà Nội.
Hai là, đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ODA trong
phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật ở Hà Nội.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài
Đề tài tập trung nghiên cứu việc sử dụng vốn ODA trong phát triển hạ
tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội, thực trạng sử dụng, những th...
1
LI NÓI ĐẦU
1. Tính cp thiết ca đề tài
Bước sang thiên niên k th 3 ca loài người, cùng vi s phát trin vượt
bc v khoa hc k thut và nhng thành tu rc r v kinh tế -văn hoá-giáo
dc, thì vn còn có ti 2/3 dân s thế gii sng trong cnh nghèo đói, thiếu
nước sch, thiếu s chăm sóc y tế, giáo dc, thiếu nhng điu ki
n sinh hot
ti thiu. Trong mt n lc chung, xoá b nghèo đói, và gim dn quãng cách
v trình độ phát trin gia các quc gia, các khu vc trên thế gii, h tr phát
trin chính thc (ODA) đã có nhng đóng góp tích cc vì mc tiêu phát trin
toàn cu.
Chính ph Vit Nam hin đang gánh vác trách nhim đưa đất nước tiến
lên con đường phát trin, thông qua vic đề cao các mc tiêu phát trin con
người, đã dành đượ
c s ng h mnh m ca cng đồng các nhà tài tr quc
tế. Tính đến năm 2000, tng s vn ODA gii ngân cho Vit Nam đã lên ti
7,6 t USD, thông qua các chương trình, d án xoá đói gim nghèo, y tế, giáo
dc đào to, giao thông, cp thoát nước, tng bước đã góp phn ci thin các
ch s xã hi, nâng cao mc sng người dân, thúc đẩy quá trình công nghip
hóa, hin đại hoá đấ
t nước, vì mc tiêu “dân giàu, nước mnh, xã hi công
bng, văn minh”.
Trong c nước, Hà Ni cũng là mt trong các tnh, thành ph thu hút
được nhiu vn ODA trong các d án phát trin kết cu h tng cơ s. Nhiu
công trình h tng giao thông, cp thoát nước được xây dng bng ngun vn
ODA đã to ra nhng thay đổi khi sc trong nếp sng văn minh đô th. Hin
nay, ch
trương chung ca thành ph là tp trung thu hút, s dng vn ODA
hình thành h thng cơ s h tng cơ s hin đại, to tin đề cho phát trin
kinh tế.
Trong bi cnh ngun cung cp ODA không ngng gim sút, s cnh
tranh quc tế trong vic thu hút, s dng vn ODA ngày càng din ra gay gt
Sử dụng vốn ODA trong xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật ở Hà Nội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sử dụng vốn ODA trong xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật ở Hà Nội - Người đăng: Hoàng Thanh Phong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
98 Vietnamese
Sử dụng vốn ODA trong xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật ở Hà Nội 9 10 747