Ktl-icon-tai-lieu

Sự phát triển của các lý thuyết quản trị

Được đăng lên bởi naly-panda
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 4717 lần   |   Lượt tải: 4 lần
1

Chương 2

1

LOGO

NỘI DUNG CHƯƠNG
1

Lý thuyết quản trị cổ điển

2

Lý thuyết tâm lý - xã hội

3

Lý thuyết định lượng về quản trị

4

Lý thuyết quản trị hiện đại
2

1

I. Lý thuyết quản trị cổ điển
1. Lý thuyết quản trị khoa học
a. Frederick W.Taylor (1856 - 1915)
 Phát triển phương pháp khoa học
để hướng dẫn công nhân thay vì để
họ tự ý chọn cách làm riêng.
 Nên dành nhiều thời gian và công
sức để lập kế hoạch hoạt động thay
vì tham gia công việc của người
thừa hành.

3

1

1. Lý thuyết quản trị khoa học
a. Frederick W.Taylor (1856 - 1915)
 Các nhà quản trị nên sử dụng các biện pháp kinh tế
để động viên công nhân hăng hái làm việc.
 Phân chia trách nhiệm, quyền hạn và quyền lợi một
cách hợp lý giữa nhà quản trị và người thừa hành.

4

1

1. Lý thuyết quản trị khoa học
b. Henry Lawrence Gantt (1861-1919)
 Đưa ra hệ thống chỉ tiêu
công việc và hệ thống khen
thưởng cho công nhân và
quản trị viên đạt và vượt
chỉ tiêu.
 Năm 1917: Phát triển biểu
đồ Gantt.

5

1

1. Lý thuyết quản trị khoa học
c. Lilian Gilbreth (1878 - 1972) và Frank Gilbreth
(1868 - 1924)
 Năng suất lao động
quyết định đến hiệu
quả.
 Phát triển một hệ thống
các thao tác để hoàn
thành một công tác.

6

1

c. Tóm tắt lý thuyết quản trị khoa học
- Những đóng góp:
 Phát triển kỹ năng quản trị thông qua phân công và
chuyên môn hóa quá trình lao động, hình thành qui
trình sản xuất dây chuyền.
 Nhấn mạnh vai trò quan trọng của việc tuyển chọn và
huấn luyện nhân viên, dùng đãi ngộ để tăng năng suất
lao động.
 Nhấn mạnh việc giảm giá thành để tăng hiệu quả, dùng
những phương pháp có tính hệ thống và hợp lý để giải
quyết các vấn đề quản trị.
 Xem quản trị như là một đối tượng nghiên cứu khoa
học.
7

1

c. Tóm tắt lý thuyết quản trị khoa học
- Những hạn chế:
 Chỉ áp dụng tốt trong trường hợp môi trường ổn
định.
 Vấn đề nhân bản ít được quan tâm.
 Cố áp dụng những nguyên tắc quản trị phổ quát
cho mọi hoàn cảnh mà không nhận thấy tính đặc
thù của môi trường.
 quá chú tâm đến vấn đề kỹ thuật.
 Koontz gọi lý thuyết này là lý thuyết “Cây gậy và
củ cà rốt”.
8

1

2. Lý thuyết quản trị hành chính và tổng quát
a. Lý thuyết quản trị của Henry Fayol (1841-1925)
 14 nguyên tắc quản trị:
1. Phân công lao động
2. Phân quyền
3. Kỷ luật
4. Thống nhất chỉ huy
5. Thống nhất mệnh lệnh
6. Lợi ích của cá nhân lệ thuộc vào lợi ích chung...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sự phát triển của các lý thuyết quản trị - Người đăng: naly-panda
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Sự phát triển của các lý thuyết quản trị 9 10 187