Ktl-icon-tai-lieu

SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC TƯ TƯỞNG QUẢN TRỊ

Được đăng lên bởi Mily Lú
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 7513 lần   |   Lượt tải: 15 lần
Bài 2: Sự phát triển của các tư tưởng quản trị

BÀI 2: SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC TƯ TƯỞNG QUẢN TRỊ
Mục tiêu
• Giải thích ý nghĩa của việc nghiên
•
•

•
•

•
•
•

cứu lịch sử môn quản trị học;
Xác định được một số đóng góp lớn
trước thế kỷ 20 đối với quản trị;
Tóm lược đóng góp của những học
giả theo quan điểm quản trị một
cách khoa học.
Mô tả những đóng góp của các lý
thuyết gia về hành chính;
Tóm tắt trường phái quản trị theo định
lượng, theo hệ thống và theo tình
huống;
Mô tả những đóng góp của những
người sớm ủng hộ hành vi tổ chức;
Giải thích mức độ quan trọng của
các nghiên cứu của Hawthorne;
Mô tả các yếu tố tác động đến quản
trị hiện đại.

Nội dung

Hướng dẫn học

Bài học này sẽ đề cập tới các nội dung sau:
• Lịch sử ra đời của quản trị;
• Trường phái quản trị cổ điển;
• Trường phái quản trị hành vi;
• Trường phái quản trị định lượng;
• Trường phái quản trị hệ thống;
• Xu hướng và các vấn đề cần quan tâm của
quản trị hiện đại;
• Trường phái quản trị theo tình huống.

• Ôn lại Bài 1 – Tổng quan về quản

lý/quản trị để có thể hiểu hơn về các
khái niệm tổ chức, hiệu quả, các
chức năng quản lý, . .
• Tìm đọc: Quản trị học, Nguyễn Hải
Sản, Nhà xuất bản thống kê, 1998:
Chương 2- Sự phát triển của tư
tưởng quản trị (từ trang 36-67) và
một số tài liệu liên quan để có thể
hoàn thành bài tập thực hành và trả
lời các câu hỏi ôn tập của bài.
• Thảo luận với giáo viên và học viên
về các vấn đề chưa nắm rõ.

Thời lượng học
•

8 tiết.

15

Bài 2: Sự phát triển của các tư tưởng quản trị

TÌNH HUỐNG DẪN NHẬP

Tình huống: Phải chăng vấn đề từ quản lý?
Giả sử bạn là giám đốc của một công ty sản xuất kem lâu năm ở Hà Nội. Trong bốn năm qua,
doanh số bán hàng luôn tăng hàng quý, tuy nhiên quý vừa rồi, doanh số đã không đạt được
17% kế hoạch, sản xuất thấp dưới 15% so với dự đoán, tỉ lệ nhân viên vắng mặt và đi làm
muộn cao hơn 20% so với quý trước.
Câu hỏi
Bạn tin chắc rằng các vấn đề này có liên quan đến vấn đề quản lý,
nhưng bạn không chắc chắn về các nguyên nhân của chúng hoặc các
bước cần thiết để khắc phục chúng.
Bài học này sẽ giúp bạn có những cách nhìn nhận về công việc quản
lý tại công ty của bạn theo các quan điểm và trường phái khác nhau:
quản trị hành chính, quản trị hành vi, quản trị định lượng hay quản trị
theo quan điểm hệ thống. Từ các cách nhìn nhận công việc quản lý
theo các khía cạnh, trường phái khác nhau này bạn sẽ tìm ra cách
thức quản lý có hiệu quả và phù hợp nhất đối với công ty của bạn.

16

Bài 2: Sự phát triển của các tư tưởng quản trị

Nhiều k...
Bài 2: S phát trin ca các tư tưởng qun tr
15
BÀI 2: S PHÁT TRIN CA CÁC TƯ TƯỞNG QUN TR
Mc tiêu
Gii thích ý nghĩa ca vic nghiên
cu lch s môn qun tr hc;
Xác định được mt s đóng góp ln
trước thế k 20 đối vi qun tr;
Tóm lược đóng góp ca nhng hc
gi theo quan đim qun tr mt
cách khoa hc.
Mô t nhng đóng góp ca các lý
thuyết gia v hành chính;
Tóm tt trường phái qun tr theo định
lượng, theo h thng và theo tình
hung;
Mô t nhng đóng góp ca nhng
người sm ng h hành vi t chc;
Gii thích mc độ quan trng ca
các nghiên cu ca Hawthorne;
Mô t các yếu t tác động đến qun
tr hin đại.
Ni dung Hướng dn hc
Bài hc này s đề cp ti các ni dung sau:
Lch s ra đời ca qun tr;
Trường phái qun tr c đin;
Trường phái qun tr hành vi;
Trường phái qun tr định lượng;
Trường phái qun tr h thng;
Xu hướng và các vn đề cn quan tâm ca
qun tr hin đại;
Trường phái qun tr theo tình hung.
Thi lượng hc
8 tiết.
Ôn li Bài 1 – Tng quan v qun
lý/qun tr để có th hiu hơn v các
khái nim t chc, hiu qu, các
chc năng qun lý, . .
Tìm đọc: Qun tr hc, Nguyn Hi
Sn, Nhà xut bn thng kê, 1998:
Chương 2- S phát trin ca tư
tưởng qun tr (t trang 36-67) và
mt s tài liu liên quan để có th
hoàn thành bài tp thc hành và tr
li các câu hi ôn tp ca bài.
Tho lun vi giáo viên và hc viên
v các vn đề chưa nm rõ.
SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC TƯ TƯỞNG QUẢN TRỊ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC TƯ TƯỞNG QUẢN TRỊ - Người đăng: Mily Lú
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC TƯ TƯỞNG QUẢN TRỊ 9 10 476