Ktl-icon-tai-lieu

sự thật 100 thất bại thương hiệu

Được đăng lên bởi duoc-trinh-van
Số trang: 56 trang   |   Lượt xem: 2102 lần   |   Lượt tải: 0 lần
“Con ngöôøi hoïc ñöôïc nhieàu ñieàu boå ích töø trong thaát baïi chöù khoâng phaûi töø söï thaønh
coâng. Cuoán saùch naøy thöïc söï laø moät kho baùu, vaø vôùi noù, baïn seõ tìm ñöôïc nhöõng lôøi
khuyeân boå ích”
- LAURA RIES, Giaùm ñoác RIES & RIES
“Moät taøi lieäu haáp daãn, thieát thöïc chæ cho baïn caùch kinh doanh ñeå ñaït hieäu quaû toái öu.”
- INTERNET WORKS
“Baát cöù moät chuyeân gia marketing naøo cuõng seõ thaáy thaät höõu ích khi ñoïc cuoán saùch
naøy. Beân caïnh nhöõng caâu chuyeän mang tính giaûi trí, nhöõng baøi hoïc aån sau chuùng laø
thaät söï nghieâm tuùc. Haõy ruùt ra kinh nghieäm cho mình töø cuoán saùch naøy”
-PATRICK BARWISE, Giaùo sö Maketing,
LONDON BUSINESS SCHOOL
“ Toâi muoán giôùi thieäu cuoán saùch naøy cho taát caû nhöõng ai quan taâm veà vieäc xaây döïng
vaø phaùt trieån thöông hieäu”
- Dr. PAUL TEMPORAL, chuyeân gia thöông hieäu,
taùc giaû “QUAÛN TRÒ THÖÔNG HIEÂU CAO CAÁP”
CHÖÔNG 1
Thaát baïi - neàn taûng cuûa Thaønh coâng
Quaù trình thieát laäp thöông hieäu ñöôïc phaùt trieån ñeå baûo veä caùc saûn phaåm traùnh khoûi söï thaát baïi. Ñeå hieåu roõ quaù
trình naøy, chuùng ta haõy trôû veà theá kyû thöù 19 vôùi caùc thöông hieäu khôûi thuûy. Trong thaäp nieân 1880, caùc coâng ty
nhö Campbell’s, Heinz vaø Quaker Oats baét ñaàu lo laéng veà phaûn öùng cuûa ngöôøi tieâu duøng veà caùc saûn phaåm
ñöôïc saûn xuaát haøng loaït. Caùc ñaëc tröng thöông hieäu ñöôïc thieát keá khoâng chæ giuùp cho nhöõng saûn phaåm naøy
coù choã ñöùng rieâng maø coøn laøm giaûm ñi noãi lo cuûa coâng chuùng veà caùc saûn phaåm ñöôïc saûn xuaát ñaïi traø.
Baèng caùch theâm vaøo moät yeáu toá “nhaân baûn” cho saûn phaåm, vieäc thieát laäp thöông hieäu
ñaõ laøm thö giaõn ñaàu oùc cuûa nhöõng ngöôøi mua haøng cuûa theá kyû 19. Hoï ñaõ töøng coù luùc
ñaët nieàm tin vaøo moät chuû cöûa haøng thaân höõu thì nay hoï coù theå ñaët söï tin töôûng ñoù vaøo
töï thaân caùc thöông hieäu vaø nhöõng göông maët töôi cöôøi cuûa caùc Caäu Ben vaø Coâ
Jemima beân caùc keä haøng. Söï thaát baïi cuûa caùc maët haøng saûn xuaát ñaïi traø maø caùc chuû
nhaø maùy lo sôï ñaõ khoâng bao giôø xaûy ra. Caùc thöông hieäu ñaõ cöùu chuoäc caùi ngaøy aáy.

Ñeán theá kyû 21, moät hình aûnh khaùc haún xuaát hieän. Luùc naøy thì töï thaân caùc thöông hieäu trôû thaønh vaán ñeà.
Chuùng trôû thaønh naïn nhaân cuûa chính söï thaønh coâng cuûa mình. Khi moät saûn phaåm thaát baïi, loãi hoaøn toaøn laø do
thöông hieäu. Chuùng coù theå hoã trôï cho caùc coâng ty nhö McDonald’s, Nike, Coca-Cola v...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
sự thật 100 thất bại thương hiệu - Người đăng: duoc-trinh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
56 Vietnamese
sự thật 100 thất bại thương hiệu 9 10 989