Ktl-icon-tai-lieu

Sưu tầm: quản lý rủi ro trong ngân hàng thương mại

Được đăng lên bởi Boom's Miu
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 534 lần   |   Lượt tải: 1 lần
THỰC HIỆN KIỂM TOÁN NỘI BỘ ĐỂ QUẢN LÝ RỦI RO
Ở CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
Từ khi ngân hàng nhà nước ban hành quy chế về kiểm tra, kiểm soát nội bộ và kiểm
toán nội bộ đến nay, công tác kiểm tra, kiểm soát và kiểm toán nội bộ đối với các ngân
hàng thương mại có những bước phát triển đáng kể, góp phần nâng cao chất lượng công
tác quản lý rủi ro ở các ngân hàng thương mại, đặc biệt là trong điều kiện hội nhập quốc
tế và cạnh tranh gay gắt giữa các ngân hàng.
1. Rủi ro trong ngân hàng thương mại
Rủi ro trong ngân hàng là những biến cố không mong đợi mà khi xảy ra sẽ dẫn
đến những tổn thất về tài sản của ngân hàng, giảm sút lợi nhuận thực tế so với dự kiến
hoặc phải bỏ ra thêm một khoản chi phí để có thể hoàn thành được một nghiệp vụ tài
chính nhất định.
Các loại rủi ro trong ngân hàng:
- Rủi ro tín dụng: là loại rủi ro phát sinh trong quá trình cấp tín dụng của ngân

hàng, biểu hiện trên thực tế qua việc khách hàng không còn khả năng chi trả hoặc trả
nợ không đúng hạn.
- Rủi ro thanh khoản: là loại rủi ro xuất hiện khi ngân hàng thiếu khả năng chi

trả, không chuyển đổi kịp các loại tài sản ra tiền hoặc không có khả năng vay mượn để
đáp ứng nhu cầu của các hợp đồng thanh toán.
- Rủi ro tỷ giá hối đoái: là rủi ro phát sinh do sự biến động tỷ giá theo chiều

hướng bất lợi cho ngân hàng, làm ảnh hưởng đến giá trị kỳ vọng trong tương lai.
- Rủi ro lãi suất: là loại rủi ro phát sinh do sự biến động của lãi suất thị trường
hoặc của những yếu tố có liên quan đến lãi suất dẫn đến tổn thất về tài sản hoặc làm
giảm thu nhập của ngân hàng.
- Rủi ro hoạt động: là rủi ro xảy ra do nguyên nhân thiếu hoặc có nhưng không

hiệu quả của các quy trình nội bộ, con người hoặc hệ thống, hoặc xảy ra do các sự kiện
bên ngoài, gây tổn thất cho ngân hàng.
- Rủi ro thị trường: là loại rủi ro tổn thất tài sản, xảy ra khi có sự thay đổi của
các điều kiện thị trường hay những biến động của thị trường làm ảnh hưởng đến lãi
suất, tỷ giá ngoại hối, giá chứng khoán mà ngân hàng đang đầu tư...
2. Vai trò của kiểm toán nội bộ đối với việc quản lý rủi ro
Kiểm toán nội bộ ngày nay không chỉ chịu trách nhiệm kiểm toán báo cáo tài

chính, tập trung vào công tác kiểm tra kế toán và thông tin tài chính của doanh nghiệp.
Vai trò của kiểm toán nội bộ hiện đại được mở rộng, bao gồm:
- Kiểm toán tính hiệu quả và tính tuân thủ của mọi hoạt động cũng như tư vấn
hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong ngân hàng;
- Giữ vai trò là quan sát viên độc lập, nhằm đảm bảo hoạt động của ngân hàng tuân
thủ...
THỰC HIỆN KIỂM TOÁN NỘI BỘ ĐỂ QUẢN LÝ RỦI RO
Ở CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
Từ khi ngân ng nhà nước ban hành quy chế về kiểm tra, kiểm st ni b và kim
toán nội bộ đến nay, ng c kim tra, kiểm soát và kiểm toán nội b đối với c ngân
ng tơng mại có những bước phát triển đáng kể, p phần nâng cao chất ng công
c quản lý rủi roc ngân hàng thương mại, đặc biệt trong điều kiện hội nhập quốc
tế cạnh tranh gay gt giữa các ngân hàng.
1. Rủi ro trong ngân ng thương mại

 !"#$%&'(")(
*+,-.+/0102.3+"4
/!56
789:
;Rủi ro tín dụng: 9+8<&8=!+/4
$0&3-(<&"38>?*
%96
;Rủi ro thanh khoản: 9&!3&?
$&0 5+89#*1?"20
8+@&A&8+B86
;Rủi ro tỷ giá hối đoái: +8(.C8D#&
2)!$2E85F"G2H6
- Rủi ro lãi suất: 9+8(.I&!52J
*&1-<&I&! !"#*
&'+6
;ủi ro hoạt động:&-&*12
3&<&8<&=..$2J*3$*8(3
-$ !6
- Rủi ro thị trường:9 !$1( 
8#&352J.52J2EI
&!$C89$8@8A&2666
2. Vai trò của kiểm toán nội bộ đối với việc quản lý rủi ro
K08..L5&830888
Sưu tầm: quản lý rủi ro trong ngân hàng thương mại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sưu tầm: quản lý rủi ro trong ngân hàng thương mại - Người đăng: Boom's Miu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Sưu tầm: quản lý rủi ro trong ngân hàng thương mại 9 10 47