Ktl-icon-tai-lieu

Tác động của đầu tư công đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Được đăng lên bởi lexuantuananh131
Số trang: 82 trang   |   Lượt xem: 1383 lần   |   Lượt tải: 5 lần
MỤC LỤC
Trang
MỤC LỤC ..................................................................................................................4
LỜI NÓI ĐẦU.............................................................................................................5
Chương I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐẦU TƯ VÀ VAI TRÒ CỦA ĐẦU TƯ TỚI
CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ......................................................................6
I. Lý luận chung về đầu tư:.......................................................................................6
1. Các khái niệm:.......................................................................................................6
1.1. Khái niệm đầu tư dưới 1 số góc độ khác nhau:....................................................6
1.2. Khái niệm chung về đầu tư:..................................................................................6
2. Phân loại đầu tư phát triển ……………………………………………………….. 7
2.1. Đầu tư gián tiếp....................................................................................................7
2.2. Đầu tư trực tiếp ....................................................................................................7
II. Cơ cấu kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế...................................................8
1. Cơ cấu kinh tế:.......................................................................................................8
1.1. Khái niệm.............................................................................................................8
1.2 Phân loại cơ cấu kinh tế:........................................................................................9
1.2.1. Cơ cấu ngành kinh tế:........................................................................................9
1.2.2. Cơ cấu kinh tế vùng lãnh thổ:............................................................................10
1.2.3. Cơ cấu thành phần kinh tế:................................................................................11
2. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế...................................................................................12
2.1. Khái niệm:............................................................................................................12
2.2. Sự cần thiết phải chuyển dịch cơ cấu kinh tế.......................................................13
2.3. Các nguyên tắc chuyển dịch cơ cấu kinh tế:.........................................................13
1

2.4. Xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh ...





 !"#$%&''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''(
')*+,-+./01+2'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''(
3'4-546678'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''(
 ! "#$%&'(&)*
+&,- )*
+./012 345555555555555555555556
+ 736
++ 8&736
'-9+562:.;-+<=>?---9+562:'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''@
3'-9+562:'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''@
9
+./012&:&;(7)<
+:&;=(7)<
++:&;(7,>0?@)A
+B:&;=3(7)
A'+<=>?---9+562:'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''3A
+)+
++C8&73D&E4!F&&:&;(7B
+B&EGH&&E4!F&&:&;(7)B
Tác động của đầu tư công đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tác động của đầu tư công đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế - Người đăng: lexuantuananh131
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
82 Vietnamese
Tác động của đầu tư công đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế 9 10 82