Ktl-icon-tai-lieu

Tác động của yếu tố văn hóa doanh nghiệp đối với quan hệ lao động tại doanh nghiệp

Được đăng lên bởi thoatranls-gmail-com
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 350 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LỜI NÓI ĐẦU
Doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ, sở hữu Nhà nước hay tư nhân, trong nước hay
có vốn đầu tư nước ngoài, đều phải đối mặt với bài toán hợp tác giữa các cá nhân
và giữa cá nhân với tập thể. Trong mỗi doanh nghiệp, đặc biệt là với doanh
nghiệp có quy mô lớn, là tập hợp những con người khác nhau về trình độ chuyên
môn, trình độ văn hóa, mức độ nhận thức, quan hệ xã hội, tư tưởng văn hóa…,
chính sự khác biệt này tạo ra một môi trường đa dạng và phức tạp thậm chí có
những điểu trái ngược nhau. Cùng với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt của nền
kinh tế thị trường và xu hướng toàn cầu hóa, buộc các doanh nghiệp để tồn tại và
phát triển phải liên tục tìm tòi những cái mới, sáng tạo và thay đổi cho phù hợp
với thực tế. Trong khi doanh nghiệp nỗ lực để tối đa hóa lợi nhuận, cá nhân có thể
có mối quan tâm khác và sẵn sàng hy sinh quyền lợi tập thể để theo đuổi mục
đích riêng. Làm thế nào để doanh nghiệp trở thành nơi tập hợp, phát huy mọi
nguồn lực con người, tác động (tích cực hay tiêu cực) đối với tất cả các yếu tố chủ
quan, khách quan khác nhau, làm gia tăng nhiều lần giá trị của từng nguồn lực
con người đơn lẻ, nhằm góp phần vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.
Những giá trị, niềm tin mà mọi người làm việc trong doanh nghiệp cùng công
nhận và tin tưởng chính là văn hóa doanh nghiệp. Có thể nói văn hóa doanh
nghiệp đóng một vai trò then chốt trong việc giải quyết tận gốc rễ vấn đề xung đột
quyền lợi giữa cá nhân và tập thể.
Văn hóa doanh nghiệp có vị trí và vai trò rất quan trọng đối với quan hệ lao
động trong doanh nghiệp nói riêng và sự phát triển của doanh nghiệp nói chung,
bởi bất kỳ một doanh nghiệp nào nếu thiếu đi yếu tố văn hóa, ngôn ngữ, tư liệu,
thông tin nói chung được gọi là tri thức thì doanh nghiệp đó khó có thể đứng
vững và tồn tại được. Vì vậy, em xin chọn đề tài: “Tác động của yếu tố văn hóa
doanh nghiệp đối với quan hệ lao động tại doanh nghiệp”

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP
1. Một số khái niệm
1.1. Văn hóa
Văn hóa là một lĩnh vực tồn tại và phát triển gắn liền với đời sống của nhân
loại, là đặc trưng riêng của con người, trên thế giới có rất nhiều định nghĩa khác
nhau về văn hóa.
Theo UNESCO: “Văn hóa phản ánh và thể hiện một cách tổng quát, sống
động mọi mặt của cuộc sống (của mỗi cá nhân và của mỗi cộng đồng) đã diễn ra
trong quá khứ, cũng như đang diễn ra trong hiện tại, qua hàng bao nhiêu thể kỷ nó
đã cấu thành hệ thống các giá trị, truyền thống, thẩm mỹ, lối sống và dựa trên đó
từng dân tộc khẳng định bản sắc...
LỜI NÓI ĐẦU
Doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ, sở hữu Nhà nước hay tư nhân, trong nước hay
vốn đầu tư nước ngoài, đều phải đối mặt với bài toán hợp tác giữa các cá nhân
giữa nhân với tập thể. Trong mỗi doanh nghiệp, đặc biệt với doanh
nghiệp quy lớn, tập hợp những con người khác nhau về trình độ chuyên
môn, trình độ văn hóa, mức đ nhận thức, quan hệ hội, tưởng văn hóa…,
chính sự khác biệt này tạo ra một môi trường đa dạng và phức tạp thậm chí
những điểu trái ngược nhau. Cùng với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt của nền
kinh tế thị trường xu hướng toàn cầu hóa, buộc các doanh nghiệp để tồn tại
phát triển phải liên tục tìm tòi những i mới, sáng tạo thay đổi cho p hợp
với thực tế. Trong khi doanh nghiệp nỗ lực để tối đa hóa lợi nhuận, cá nhân có thể
mối quan tâm khác sẵn sàng hy sinh quyền lợi tập thể để theo đuổi mục
đích riêng. Làm thế nào để doanh nghiệp trở thành nơi tập hợp, phát huy mọi
nguồn lực con người, tác động (tích cực hay tiêu cực) đối với tất cả các yếu tố chủ
quan, khách quan khác nhau, làm gia tăng nhiều lần giá tr của từng nguồn lực
con người đơn lẻ, nhằm góp phần vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.
Những giá trị, niềm tin mọi người làm việc trong doanh nghiệp cùng công
nhận tin tưởng chính văn hóa doanh nghiệp. thể nói văn hóa doanh
nghiệp đóng một vai trò then chốt trong việc giải quyết tận gốc rễ vấn đề xung đột
quyền lợi giữa cá nhân và tập thể.
Văn hóa doanh nghiệp vị trí vai trò rất quan trọng đối với quan hệ lao
động trong doanh nghiệp nói riêng sự phát triển của doanh nghiệp nói chung,
bởi bất kỳ một doanh nghiệp nào nếu thiếu đi yếu tố văn hóa, ngôn ngữ, liệu,
thông tin nói chung được gọi tri thức thì doanh nghiệp đó khó thể đứng
vững tồn tại được. vậy, em xin chọn đề tài: “Tác động của yếu tố văn hóa
doanh nghiệp đối với quan hệ lao động tại doanh nghiệp”
Tác động của yếu tố văn hóa doanh nghiệp đối với quan hệ lao động tại doanh nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tác động của yếu tố văn hóa doanh nghiệp đối với quan hệ lao động tại doanh nghiệp - Người đăng: thoatranls-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Tác động của yếu tố văn hóa doanh nghiệp đối với quan hệ lao động tại doanh nghiệp 9 10 219