Ktl-icon-tai-lieu

TÁI CẤU TRÚC KINH TẾ

Được đăng lên bởi truongdiemthuy1507
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 804 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRUNG TÂM DỰ BÁO NHU CẦU NHÂN LỰC
VÀ THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TP.HCM
PHÒNG HƯỚNG NGHIỆP VÀ TƯ VẤN NHÂN LỰC

TIỂU LUẬN NGHIÊN CỨU
THỰC TRẠNG TÁI CẤU TRÚC KINH TẾ
NHU CẦU GẮN KẾT TÁI CẤU TRÚC NHÂN LỰC
VÀ ĐỀ RA CÁC GIẢI PHÁP TƯ VẤN NHÂN LỰC

LỜI MỞ ĐẦU

Trong nhiều năm gần đây, "tái cấu trúc kinh tế" là một trong số các thuật ngữ
được sử dụng nhiều nhất trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong các hội thảo,
diễn đàn, tọa đàm khoa học về chính sách kinh tế, trong các báo cáo của cơ quan nhà
nước có có liên quan. Điều đó cho thấy có sự thống nhất trong nhận thức xã hội về sự
cần thiết và tính tất yếu của tái cấu trúc kinh tế tại thời điểm hiện nay của quá trình
phát triển; và là việc tất yếu phải làm trong bước ngoặt phát triển chuyển đổi sang cách
thức tăng trưởng mới, cách thức tăng trưởng dựa trên nâng cao năng suất lao động,
hiệu quả sử dụng nguồn lực quốc gia và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Xét về
chính sách, tái cấu trúc kinh tế đã được xác định tại Đại hội XI của Đảng, đã được cụ
thể hóa một bước tại Hội nghị lần thứ 3, Ban chấp hành trung ương khóa XI; và đã
được hoạch định cụ thể tại các Đề án có liên quan của Chính phủ, trong đó có Đề án
tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng
cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2013-2020. Có nhiều ý kiến
khác nhau về nội hàm của "cơ cấu kinh tế" và " tái cấu trúc kinh tế ". Trong đề tài này
" tái cấu trúc kinh tế " được hiểu là quá trình phân bố lại nguồn lực xã hội theo cơ chế
thị trường. Qua đó, nguồn lực xã hội sẽ được phân bố lại hợp lý hơn, được sử dụng có
hiệu quả hơn. Sự thay đổi về phân bố nguồn lực nói trên sẽ từng bước làm thay đổi cách
thức tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu và dần nâng cấp trình độ phát triển của
nền kinh tế. Nói cách khác, bản chất của tái cơ cấu kinh tế là thay đổi hệ thống đòn
bẩy khuyến khích, loại bỏ và thay thế các động lực khuyến khích lệch lạc dẫn đến
những sai lệch trong phân bố và sử dụng nguồn lực quốc gia, bằng hệ thống động lực hợp
lý, phù hợp với chuẩn mực kinh tế thị trường phổ biến và giá trị đạo đức xã hội. Ngoài
ra, còn nhiều yếu tố khác có tác động đến tái cấu trúc kinh tế, bao gồm môi trường
kinh tế vĩ mô, chất lượng kết cấu hạ tầng, và chất lượng nguồn nhân lực.

CHƯƠNG I: TỒNG QUAN VỀ TÁI CẤU TRÚC KINH TẾ
2

1. Các khái niệm về tái cấu trúc kinh tế:
1.1 Khái niệm về tái cấu trúc:

Tái cấu trúc là sự cơ cấu lại hệ thống bao gồm các hoạt động như sắp xếp
lại, chuyển đổi hình th...
TRUNG TÂM DỰ BÁO NHU CẦU NHÂN LỰC
VÀ THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TP.HCM
PHÒNG HƯỚNG NGHIỆP VÀ TƯ VẤN NHÂN LỰC
TIỂU LUẬN NGHIÊN CỨU
THỰC TRẠNG TÁI CẤU TRÚC KINH TẾ
NHU CẦU GẮN KẾT TÁI CẤU TRÚC NHÂN LỰC
VÀ ĐỀ RA CÁC GIẢI PHÁP TƯ VẤN NHÂN LỰC
LỜI MỞ ĐẦU
TÁI CẤU TRÚC KINH TẾ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TÁI CẤU TRÚC KINH TẾ - Người đăng: truongdiemthuy1507
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
TÁI CẤU TRÚC KINH TẾ 9 10 669