Ktl-icon-tai-lieu

tài chính công

Được đăng lên bởi Minh Anh Ori
Số trang: 118 trang   |   Lượt xem: 1422 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TS. Phan Hữu Nghị
Đại Học KTQD
Email: nghiph@neu.edu.vn

1

NỘI DUNG MÔN HỌC

Bài 1: Tổng quan chung về Tài chính công



Tài chính công là gì?



Vai trò chính phủ và chi tiêu công



Cơ sở cho hoạt động của chính phủ



Phân tích khuôn khổ chi tiêu công

Bài 2: Hệ thống ngân sách nhà nước



Nội dung thu chi



Phân cấp quản lý



Quy trình NSNN



Cân đối ngân sách

Bài 3: Hệ thống thuế nhà nước

2



Khái quát chung hệ thống thuế



Quản lý các loại thuế (10)

TÀI CHÍNH CÔNG LÀ GÌ?

Khu vực công?



Cơ quan hành chính + Dịch vụ hành chính công + Lệ phí



Đơn vị sự nghiệp (có thu, ko thu) + hàng hoá công cộng + Phí



Doanh nghiệp nhà nước (lợi nhuận, phi lợi nhuận)



Tổ chức, thể chế khác…

Tài chính:Mối quan hệ bằng tiền, phản ánh sự vận động của các quỹ tiền tệ tập trung gắn với các chủ thể khác nhau của nền
kinh tế.
Tài chính doanh nghiệp, Tài chính quốc tế, Tài chính hộ gia đình
Tài chính công?

3

Tài chính công là gì?

4

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

 Phương pháp phân tích thực chứng: Phân tích thực chứng (positive analysis) là một
phương pháp phân tích khoa học nhằm tìm ra mối quan hệ nhân quả giữa các biến số
kinh tế.

 Phương pháp phân tích chuẩn tắc: Phân tích chuẩn tắc (normative analysis) là phương
pháp phân tích dựa trên những nhận định chủ quan cơ bản về điều gì đáng có hoặc cần
phải làm để đạt được kết quả mong muốn.

5

KHÓ KHĂN KHI PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH CÔNG

 Không thấy hết tác động của chính sách tài chính công
 Bất đồng quan điểm giá trị
 Sự khác biệt về hành vi kinh tế và mô hình kinh tế.

6

VAI TRÒ CHÍNH PHỦ - VAI TRÒ CHI TIÊU CÔNG

 Chính phủ - Quyền lực tuyệt đối - Thuế
 Vai trò truyền thống
 Vai trò mở rộng (p/diện kinh tế)
–

Vai trò kinh tế: Thay đổi theo mô hình kinh tế nhằm Điều tiết-Ổn định-Phát triển

 Sự cần thiết tồn tại khu vực công

7

Chính phủ?

 Tổ chức mang tính giai cấp được thiết lập để thực thi những quyền lực nhất
định, điều tiết hành vi của các tổ chức cá nhân sống trong xã hội, nhằm phục
vụ lợi ích chung của xã hội đó và tài trợ cho việc cung cáp những hàng hoá
dịch vụ thiết yếu mà xã hội có nhu cầu.

8

Chính phủ trong vòng tuần hoàn kinh tế

Cá nhân

Thuế T.Thu

Thị Trường
đầu ra

Chính phủ

Thuế G.Thu

Thị trường
Đầu vào

9

D/nghiệp

Cơ sở khách quan cho sự can thiệp của chính phủ



Kinh tế học phúc lợi:là một nhánh của lý thuyết kinh tế quan tâm đến sự mong muốn của xã hội đối với
các trạng thái kinh tế khác nhau



Hiệu quả Pareto:Một sự phân bổ nguồn lực được...
1
TS. Phan Hữu Nghị
Đại Học KTQD
Email: nghiph@neu.edu.vn
tài chính công - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài chính công - Người đăng: Minh Anh Ori
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
118 Vietnamese
tài chính công 9 10 885