Ktl-icon-tai-lieu

tài chính công

Được đăng lên bởi Vân Hủ Nữ
Số trang: 55 trang   |   Lượt xem: 421 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TAØI CHÍNH COÂNG

TÀI CHÍNH TIEÀN TEÄ

NOÄI DUNG NGHIEÂN CÖÙU
NHÖÕNG VAÁN ÑEÀ CÔ BAÛN VEÀ TAØI CHÍNH COÂNG
 KHAÙI NIEÄM, ÑAËC ÑIEÅM TAØI CHÍNH COÂNG
 VAI TROØ TAØI CHÍNH COÂNG

NGAÂN SAÙCH NHAØ NÖÔÙC






KHAÙI NIEÄM, ÑAËC ÑIEÅM NSNN
TOÅ CHÖÙC HEÄ THOÁNG NSNN
CAÂN ÑOÁI THU CHI NSNN
THU NSNN
CHI NSNN

HEÄ THOÁNG CAÙC QUYÕ NGOAØI NSNN

KHU VÖÏC COÂNG
KHU VÖÏC COÂNG BAO GOÀM KHU VÖÏC CHÍNH PHUÛ VAØ COÂNG TY
COÂNG PHI TAØI CHÍNH (CAÙC DOANH NGHIEÄP NHAØ NÖÔÙC) VAØ
COÂNG TY COÂNG TAØI CHÍNH (NGAÂN HAØNG TRUNG ÖÔNG, NGAÂN
HAØNG THÖÔNG MAÏI NHAØ NÖÔÙC…)

I.

NHÖÕNG VAÁN ÑEÀ CÔ BAÛN VEÀ
TAØI CHÍNH COÂNG

Khu vực công:
 Hệ thống chính quyền nhà nước
 Hệ thống các đơn vị kinh tế nhà
nước
 Tính đa dạng phức tạp

Hoạt động khu vực công cần có tài
chính  tài chính công

I.

NHÖÕNG VAÁN ÑEÀ CÔ BAÛN VEÀ
TAØI CHÍNH COÂNG

Theo nghĩa hẹp:
 Taøi chính coâng phaûn aùnh caùc hoaït ñoäng
thu chi tieàn teä cuûa chính phuû

Theo nghóa roäng:
 Taøi chính coâng laø taøi chính cuûa khu vöïc
coâng

I.

NHÖÕNG VAÁN ÑEÀ CÔ BAÛN VEÀ
TAØI CHÍNH COÂNG

Khaùi nieäm taøi chính coâng
 Taøi chính coâng laø nhöõng hoaït ñoäng thu chi
tieàn teä cuûa nhaø nöôùc nhaèm thöïc hieän caùc
chöùc naêng, nhieäm vuï cuûa nhaø nöôùc trong
vieäc cung caáp haøng hoùa coâng cho xaõ hoäi.
 Taøi chính coâng bao goàm quyõ ngaân saùch nhaø
nöôùc, caùc quyõ ngoaøi ngaân saùch (quyõ baûo
hieåm xaõ hoäi, caùc quyõ hoã trôï taøi chính…), taøi
chính caùc ñôn vò quaûn lyù haønh chính, taøi
chính caùc ñôn vò söï nghieäp, trong ñoù quyõ
ngaân saùch nhaø nöôùc laø boä phaän quan troïng
nhaát

NHÖÕNG VAÁN ÑEÀ CÔ BAÛN VEÀ TAØI CHÍNH COÂNG
Ñaëc ñieåm taøi chính coâng
 Taøi chính coâng laø loaïi hình taøi chính thuoäc sôû höõu
nhaø nöôùc
 Quyeàn quyeát ñònh thu chi taøi chính coâng do nhaø nöôùc
(quoác hoäi, chính phuû hay cô quan coâng quyeàn ñöôïc
uûy quyeàn) ñònh ñoaït vaø aùp ñaët leân moïi coâng daân.
 Taøi chính coâng phuïc vuï cho nhöõng hoaït ñoäng khoâng
vì lôïi nhuaän, chuù troïng ñeán lôïi ích coäng ñoàng, lôïi ích
kinh teá xaõ hoäi
 Taøi chính coâng taïo ra haøng hoùa coâng, moïi ngöôøi daân
coù nhu caàu coù theå tieáp caän
 Quaûn lyù taøi chính coâng phaûi toân troïng nguyeân taéc
coâng khai, minh baïch vaø coù söï tham gia cuûa coâng
chuùng

I.

NHÖÕNG VAÁN ÑEÀ CÔ BAÛN VEÀ
TAØI CHÍNH COÂNG

Xu höôùng phaùt trieån
Quy moâ taøi chính coâng coù xu höôùng
ngaøy caøng taêng so vôùi GDP
Tính phi taäp trung cuûa taøi chính coâng
Taøi chính coâng söû duïng nhieàu coâng
cuï khaùc nhau ñeå ta...
TAØI CHÍNH COÂNG
TÀI CHÍNH
TIEÀN TEÄ
tài chính công - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài chính công - Người đăng: Vân Hủ Nữ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
55 Vietnamese
tài chính công 9 10 698